Bioenergian tuotannon ja käytön työtapaturmat – Riskit ja ennakointi

Hanketiedot

Hankenumero
111218

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kari Ojanen
kari.ojanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2012 - 15.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2012
98 000 euroa

Kokonaiskustannukset
290 400 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2015

Tiivistelmä

Bioenergialla tuotetaan Suomessa noin 25 % koko valtakunnan energiasta edustaen lähes 90 % uusiutuvasta energiasta. Vuoden 2009 73 TWh puuperäisten polttoaineden käyttö oli 21 % energian kokonaiskulutuksesta. Kasvutavoite v. 2020 menessä perustuu lähes täysin metsähakkeeseen, jonka käyttöä suunnitellaan lisättävän 3–4 -kertaiseksi. Tämän seurauksena mm. metsäkoneen- ja autonkuljettajia tarvitaan metsäalalle jopa nelinkertainen määrä nykyiseen verrattuna.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kuinka paljon bioenergian, erityisesti metsä- ja peltobiomassoista tuotetun biopolttoaineen, tuotannossa ja käytössä sattuu työtapaturmia. Tietoa kerätään myös tapaturmatekijöistä. Tämä siksi, että bioenergian merkittävästä käytön lisäämisestä seuraa toimialalle hankalasti ennakoitavia muutoksia.

Bioenergian tuotannolla ja käytöllä ei ole omaa toimialaluokitusta, minkä vuoksi työtapaturmatietoja ei voida saada helposti tapaturmatilastoista. Tämän vuoksi hankkeessa selvitetään myös se, miten tapaturmatietokantojen luokittelujärjestelmää voidaan kehittää. Toimenpiteet helpottavat torjuntatoimenpiteiden suunnittelua ja kohdentamista keskeisiin bioenergian tuotantoprosessien ja käytön ongelmakohtiin.

Kerätyn tiedon pohjalta tehdään malliratkaisuja ja tarkistulistoja. Lisäksi hanke tuottaa tietoa nykyisen käytössä olevan tuotantotekniikan turvallisuustilanteesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kari Ojanen

Tiedote

Bioenergia-alan työtapaturmatorjuntaan evästystä

15.6.2015

Työterveyslaitoksen tutkijat selvittivät, miten bioenergian tuotannon ja käytön tapaturmatietokantoja voisi kehittää. Työtapaturmatilanteen helppo seuranta edistäisi torjuntatoimien suunnittelua ja niiden kohdentamista keskeisiin tuotanto- ja käyttöprosessien ongelmakohtiin. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Tutkijat keräsivät tietoja kotimaisen bioenergian tuotanto- ja käyttötekniikan turvallisuudesta. Havainnoista listattiin riskejä ja torjuntatoimia toimijoiden hyödynnettäviksi.

Bioenergiaa neljäsosa, ja osuus kasvaa

Bioenergia kattaa noin neljänneksen Suomen energiankulutuksesta ja lähes 90 prosenttia uusiutuvista energialähteistä.

Vuonna 2014 metsähaketta käytettiin noin 8,2 miljoonaa kuutiometriä, missä on noin 2,1 miljoonaa kuutiometriä kasvua vuoteen 2009. Metsähakkeen käyttö on tarkoitus nostaa noin 13 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä.

Bioenergian merkittävästä käytön lisäämisestä seuraa hankalasti ennakoitavia muutoksia, kuten pellettien varastoinnin vaarat ovat aiemmin osoittaneet. Bioenergialla ei ole omaa toimialaluokitusta, joten työtapaturmatietoja ei löydy helposti tapaturmatilastoista.

Sairauksista ja työtapaturmista miljardimenot

Suomessa kuluu vuosittain noin 3,4 miljardia euroa sairauspoissaoloihin. Työtapaturmiin kuluu vuosittain noin 0,5 miljardia euroa, ja työtapaturmien välillisiin kustannuksiin varovasti arvioiden 1,5 miljardia euroa. Työtapaturmien kokonaiskustannukset ovat siis ainakin kaksi miljardia euroa.

Karkean arvion mukaan metsätalouden työtapaturmien välittömät kustannukset ovat noin kolme miljoonaa euroa ja välilliset kustannukset 9–12 miljoonaa euroa. Maatalouden vastaavat kustannukset ovat noin 3,5 ja 10,5–14 miljoonaa euroa.

Jokainen työtapaturma ja siihen kulunut euro ovat tarpeettomia. Siksi Työterveyslaitoksen tutkijat selvittivät, millaisia työtapaturmia bioenergian tuotannossa ja käytössä sattuu. Tutkittavina olivat etenkin puhtaat metsä- ja peltobiomassat sekä niiden jalosteet.

Toimialalistaus ja turvaohjeistus

Yhtenä tuloksena tutkijat listasivat bioenergia-alan toimijoille oleelliset toimialat. Toisessa listassa otettiin huomioon myös muita uusiutuvia energialähteitä.

Alalla tärkeitä ovat hyvä riskinarviointi, viestintä ja kaikkien toimijoiden turvallinen toiminta. Nämä painottuvat, kun alalla tehdään työtä tyypillisesti yksin.

Biopolttoaineista etenkin pelletteihin liittyy häkämyrkytysvaara, joka torjutaan parhaimmin varastojen ja siilojen oikeanlaisella rakentamisella. Sama pätee polttoaineiden holvaantumistaipumukseen.

Hakkeen ja polttopuun tekemisessä auttaa työtehtävien suunnittelu ja tehtävien harkittu toteutus.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Marika Lehtola ja Kari Ojanen: Bioenergian tuotannon ja käytön työtapaturmat – Riskit ja ennakointi. Loppuraportti. Työsuojelurahastolle. Työterveyslaitos, Kuopio 2017. 120 sivua. Juvenes Print, Tampere. ISBN 978-952-261-771-2 (nid.),
ISBN 978-952-261-676-0 (pdf). Avaa