Biologinen torjunta kasvihuoneissa – altistuminen, allergiat ja niiden ehkäisy

Hanketiedot

Hankenumero
118101

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pirjo Hölttä
pirjo.holtta@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2018 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2018
187 000 euroa

Kokonaiskustannukset
315 758 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2022

Tiivistelmä

Tausta: Kasvihuoneviljely on kasvava ala Suomessa ja keskittynyt ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. Nykyään tuholaisten torjuntaan käytetään vihannesviljelyssä lähes pelkästään biologista torjuntaa. Torjuntaeliöt ovat olleet laajamittaisessa käytössä noin 20 vuoden ajan, ja niiden tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimuksen tavoite: selvittää kasvihuonetyön altisteet, jotka voivat aiheuttaa allergisia sairauksia, selvittää keuhko-, iho- ja allergiasairauksien yleisyyttä kasvihuonetyöntekijöillä, selvittää biologisten torjuntaeliöiden allergeeneja, laatia ohjeita sairastumisen ehkäisemiseksi ja kehittää allergiatestejä kasvihuonetyön altisteille. Tutkimus toteutetaan vuosina 2018-2020. Menetelminä ovat työhygieeniset selvitykset kasvihuoneissa, työntekijöiden oireiden ja sairauksien selvittäminen, aiemmin Työterveyslaitoksella tutkittujen potilastapausten analyysi, allergeenien tunnistaminen biokemiallisin menetelmin, koulutus ja tiedotus. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Hölttä

Tiedote

Allergiat ja niiden ehkäiseminen kasvihuonetyössä

1.3.2022

Tiivistelmä

Työntekijöiden herkistymistä kasvihuonetyössä ei ole aiemmin kattavasti tutkittu. Poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää työntekijöiden altistumista, allergioita ja oireita tomaatti- ja kurkkukasvihuoneissa: noin puolet työntekijöistä oli herkistynyt jollekin torjuntaeliölle ja viidesosa tomaatille ja/tai kurkulle. Kimalaisallergiaa oli kolmanneksella. Herkistyminen lisäsi työhön liittyviä hengitystieoireita. Työterveyslaitoksella todettiin 28 kasvihuonetyön aiheuttamaa allergista ammattitauti vuosina 2000-2019. Kasvihuonetyöhön liittyy merkittäviä terveysriskejä. Tuotimme ohjeita työntekijöille, työnantajille ja työterveyshuolloille allergisten sairauksien ehkäisyn tukemiseksi.

Lähtökohdat

Suomessa tuotetaan tomaattilajeja ja kasvihuonekurkkua yhteensä noin 400 kasvihuoneyrityksessä. Näistä kuudesosa toimii ympärivuotisesti. Kasvihuonetuholaisten torjuntaan käytetään pääasiassa biologista torjuntaa, jolla on korvattu haitallisia torjuntakemikaaleja. Herkistymistä kasvihuoneissa esiintyville altisteille on tutkittu vain vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää allergioiden yleisyyttä ja altistumista kasvihuonetyöntekijöillä, sekä kasvihuonetyöntekijöiden ammattitauteja.

Aineisto

Poikittaistutkimuksen aineistona oli 120 kasvihuonetyöntekijää kahdeksasta yrityksestä. Työntekijöiden taustatiedot, hengitystie ja iho-oireet, herkistyminen ja hengitystietulehdus selvitettiin. Samoissa kasvihuoneyrityksissä selvitettiin iho- ja hengitystiealtistumista. Torjuntaeliöiden allergeeneja selvitettiin herkistyneiden henkilöiden verinäytteiden avulla. Työterveyslaitoksen potilasaineistosta kuvattiin 2000-luvulla todetut 28 kasvihuonetyöntekijän ammattitaudit.

Menetelmät

Kliininen poikittaistutkimusaineisto kerättiin lääkärin haastattelulla, ihopistokokeilla, verikokeilla ja mittaamalla hengitysteiden tulehdusvastetta. Tulokset analysoitiin tilastollisesti. Allergeeneja tutkittiin herkistyneiden työntekijöiden veren vasta-aineiden avulla immunokemiallisesti. Työterveyslaitoksen potilasaineisto analysoitiin 2000-luvulla tutkittujen kasvihuonetyöntekijöiden osalta. Osallistuvilla työpaikoilla tehtiin työhygieenisiä ilmamittauksia ja havainnoitiin työtä.

Tulokset ja johtopäätökset

Noin puolet tutkituista kasvihuonetyöntekijöistä oli herkistynyt jollekin torjuntaeliöille ja noin viidesosa tomaatille ja/tai kurkulle. Herkistyminen lisäsi työhön liittyviä hengitystieoireita. Kimalaisallergiaa oli kolmanneksella. Ammattitauti oli todettu 28 kasvihuonetyöntekijällä. Mittausten ja havaintojen perusteella ilmanlaatu oli pääosin hyvä, mutta ihon suojauksessa oli puutteita. Kasvihuonetyöhön liittyy merkittäviä terveysriskejä, joiden ehkäisemiseksi tuotimme ohjeita.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa kasvihuonetyön allergioista ja terveysriskeistä. Hankkeessa tuotettiin käytännönläheiset ohjeet allergisten sairauksien ehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen työpaikoille, työntekijöille ja työterveyshuoltoon. On toivottavaa, että tuloksia hyödynnetään yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena.

Aineisto

Suojalehto Hille, Lindström Irmeli, Koponen Milja, Suomela Sari, Hölttä Pirjo, Alenius Harri, Suuronen Katri, Työterveyslaitos.
Allergiat ja niiden ehkäiseminen
kasvihuonetyössä. Loppuraportti tutkimuksesta Biologinen torjunta kasvihuoneissa – altistuminen, allergiat ja niiden ehkäiseminen.

ISBN 978-952-391-001-0 (nid.)
ISBN 978-952-391-002-7 (pdf)
Avaa

ohje kasvihuonetyönantajille Avaa

ohje työterveyshuollolle Avaa