Biosignaalien ja sensoriteknologioiden hyödyntäminen kognitiivisen kuormituksen, distressin sekä affektiivisten tilojen luokittelussa ja arvioinnissa.

Hanketiedot

Hankenumero
116479

Hakija
Lauri Valtteri Ahonen

Toteuttaja
Lauri Valtteri Ahonen

Lisätietoja
Lauri Valtteri Ahonen
lauri.ahonen@ttl.fi

Toteutusaika
24.4.2017 - 23.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.11.2016
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
23.8.2017

Tiivistelmä

Ihmisistä kerättävän tiedon määrä kasvaa erilaisten antureiden ja älylaitteiden käytön lisääntymisen myötä. Tietoa on yleisesti hyödynnetty lähinnä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen, omatoimisessa terveydentilan tarkkailussa ja jossain määrin valmennuksessa. Nyttemmin esimerkiksi työterveyshuollot ovat osin aloittaneet muualla kuin vastaanotoilla kerättävän jatkuva-aikaisenkin tiedon keräämisen ja käytön ennaltaehkäisevässä roolissa. Lisäksi monilla työpaikoilla on käynnistetty hankkeita, jossa organisaation toimintaa ja tilaa voidaan selvittää työntekijöiden itsestään mittaaman fysiologisen tiedon avulla. Tätä fysiologisen tiedon käyttämistä kognitiivisen ja emotionaalisten tilojen määrittelyssä kutsutaan psykofysiologiaksi ja organisaatiotasolla ryhmäpsykofysiologiaksi.

Tässä hankkeessa tarkastellaan mitattavia parametreja, joilla voidaan parantaa organisaation toimintaa ja työntekijän työhyvinvointia. Kenttää tarkastellaan sekä käytettävyyden, että eettisten kysymysten näkökulmasta. Hanke kuitenkin keskittyy enimmäkseen teknisten ratkaisujen menetelmäkehitykseen, eli siihen miten psykofysiologista mittatietoa voidaan hyödyntää ryhmän ja yksilön toimintakyvyn arvioinnissa ja esimerkiksi stressitilojen tunnistamisessa. Tutkimus siis tuottaa menetelmiä muun muassa työterveyshuoltojen ja muiden luottettujen osapuolien käyttöön. Tarkoitus on innostaa työelämän toimijoita tutkimaan esimerkiksi yhteistyön vaikutuksia työhyvinvointiin ja organisaation tehokkuuteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lauri Valtteri Ahonen

Tiedote

Väitöskirja biosignaalien ja sensoriteknologioiden hyödyntämismahdollisuuksista työelämässä

23.8.2017

Erilaisia antureita ja älylaitteita käytetään yhä enemmän fyysisen suorituskyvyn, henkisen hyvinvoinnin ja stressin arvioimiseen. Pian julkaistavassa väitöskirjassa tarkastellaan psykofysiologisen mittatiedon hyödyntämistä organisaation toiminnan ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lauri Ahosen maaliskuussa 2018 julkaistava väitöskirja käsittelee biosignaalien ja sensoriteknologioiden hyödyntämistä ryhmän ja yksilön toimintakyvyn arvioinnissa ja esimerkiksi stressitilojen tunnistamisessa teollisuuden, tutkimuksen ja kuluttajan kannalta.

Tutkimuksessaan Ahonen tarkastelee psykofysiologista mittatietoa sekä käytettävyyden että eettisten kysymysten näkökulmasta, mutta keskittyy pääasiassa teknisten ratkaisujen menetelmäkehitykseen.

Ahonen työskentelee tutkimusinsinöörinä Työterveyslaitoksella Quantified Employee -teemaan liittyvissä hankkeissa, joissa pyritään ylläpitämään ja parantamaan työkykyä mitattavien suureiden avulla. Väitöskirjansa Ahonen on tehnyt Helsingin yliopistolla. Työsuojelurahasto on tukenut Ahosen väitöskirjatyötä loppuunsaattamisstipendillä.

Psykofysiologiset mittarit sopivat etenkin ryhmän analysointiin

Biosignaalien ja sensoriteknologioiden avulla voidaan kerätä monenlaista mittatietoa. Esimerkiksi sydämen sykkeestä voidaan arvioida kuormittumista päivän aikana ja unirekisteröinneillä voidaan ennustaa terveydentilan kehittymistä.

Signaalien kohina on kuitenkin voimakasta ja lisäksi yksilönsuoja- ja tietoturvakysymykset on otettava huomioon. Työelämälle hyödyllisimmät sovellukset luodaankin Ahosen mukaan todennäköisesti ryhmätason analytiikalla. Ryhmäanalyysimenetelmät ovat skaalautuvia, tehokkaita ja turvaavat yksilön tietosuojan.

Ahonen korostaa tutkimuksessaan psykofysiologisen mittatiedon tarjoavan lukemattomia mahdollisuuksia. Työpaikoilla mittatietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja johdon työkaluissa. Myös erilaiset itseohjautuvat organisaatiot voivat hyötyä automaattisesti generoituvista, organisaation tilaa kuvaavista muuttujista.

Toimittaja
Joanna Sinclair