Communicating cultural diversity in the workplace -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112326

Hakija
Malgorzata Lahti

Toteuttaja
Malgorzata Lahti

Lisätietoja
Malgorzata Lahti
malgorzata.lahti@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 30.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
14.11.2012
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
18 800 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2013

Tiivistelmä

Communicating cultural diversity in the workplace -artikkeliväitöskirjatyö

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kulttuurisesti monimuotoisten työpaikkojen piirteitä interpersoonalisen viestinnän näkökulmasta. Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, miten kulttuurinen diversiteetti ilmenee työpaikan vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutussuhteissa sekä suomalais- että ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kokemana ja kuvaamana.

Tutkimus perustuu pääasiassa haastatteluaineistoihin. Haastateltavana ovat venäläistaustaiset tietointensiivistä työtä tekevät maahanmuuttajat sekä suomalaisen työvoiman välitysyrityksen työntekijät ja tämän yrityksen rekrytoidut puolalaiset vuokratyöläiset. Haastateltavat kuvaavat vuorovaikutusta kollegoidensa, esimiestensä, alaistensa, asiakkaidensa sekä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tutkimuksessa käytetään laadullisia konstruktivismin ja sosiaalisen konstruktionismin tutkimusmenetelmiä.

Tutkimukseni antaa tietoa työpaikkaviestintäkäytäntöjen kehittämistarpeista tasa-arvon edistämisen ja työyhteisön kehittämisen näkökulmasta. Tutkimus on esitarkastuksessa joulukuussa 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Malgorzata Lahti

Tiedote

Työpaikoilla kohdataan monimuotoisesti

30.8.2013

Malgorzata Lahti tekee puheviestinnän väitöskirjaa kulttuurisesti monimuotoisten työpaikkojen vuorovaikutuksesta. Hän paneutuu etenkin siihen, miten kulttuurinen monimuotoisuus ilmenee työpaikoilla kohtaamisissa, kun ihmisten kulttuuritaustat eroavat. Kokemuksiaan kuvaavat sekä suomalais- että ulkomaalaistaustaiset työntekijät. Työsuojelurahasto tukee artikkeliväitöskirjan valmistumista stipendillä.

Lahti keskittyi stipendiaikanaan – vuoden 2013 alusta elokuun 2013 loppuun – väitöskirjansa kolmannen artikkelin viimeistelyyn. Hän esitteli artikkelinsa (Cultural identity in everyday interactions and relationships at work: Highly-skilled female Russian professionals in Finland) Lontoon vuosittaisessa viestintäalan ICA-konferenssissa kesäkuussa 2013.

Tieteellisessä lehdessä julkaisua varten Lahti sai ensimmäiset kommentit vertaisarvioijilta jo kesällä 2013, jolloin hän alkoi hioa artikkelia julkaisukuntoon.

Stipendi edisti Lahden työtä myös siten, että hän eteni väitöskirjansa neljännen eli viimeisen artikkelinsa kirjoittamisessa. Sitä hän esitteli Jyväskylän yliopiston puheviestinnän laitoksella sekä helmi- että toukokuussa 2013.

Väitöskirja on määrä saada esitarkastukseen keväällä 2014.

Kulttuuri-identiteetti ei aina pysy

Malgorzata Lahden mukaan kulttuuri-identiteetti kulttuurisesti monimuotoisilla työpaikoilla on tavattu nähdä muuttumattomana. Hän kritisoi tätä käsitystä. Lahden mukaan kulttuuri-identiteetti muotoutuu, sitä ylläpidetään ja sen olemus haastetaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutukseen vaikuttavat niin sosiaaliset, poliittiset kuin historialliset kehitykset.

Kulttuuri-identiteetti tarkoittaa eri yksilöille eri merkityksiä ja kokemuksia. Nämä muotoutuvat työpaikan keskusteluissa ja suhteissa. Työpaikoilla on monia mahdollisia identiteettejä, ja ne voivat ilmaantua vaihtelevalla voimalla, tilanteesta riippuen.

Lahden tutkimus perustuu pääosin haastatteluihin. Kohteina ovat venäläistaustaiset tietotyötä tekevät maahanmuuttajanaiset ja suomalaisen työvoimayrityksen työntekijät sekä tämän yrityksen palkkaamat puolalaiset metallialan vuokratyöläiset. Haastateltavat kuvaavat vuorovaikutusta kollegoidensa, esimiestensä, alaistensa, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Lahti arvioi, että tutkimus antaa tietoa työpaikkaviestinnän kehittämiseen tasa-arvon edistämisen ja työyhteisön kehittämisen näkökulmista.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Lahti Malgorzata. 2015. Communicating interculturality in the workplace. Jyväskylä studies in humanities 262. University of Jyväskylä. ISBN 978-951-39-6317-0 ISSN 1459-4331 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6317-0 Avaa

Jyväskylän yliopiston tiedote: Väitös: 24.10.2015 Kulttuurisen sensitiivisyyden koulutuksesta enemmän haittaa kun hyötyä työpaikalla. https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/09/tiedote-2015-10-14-13-27-30-039110

Lahti Malgorzata. 2013. Cultural identity in everyday interactions at work: Highly skilled female Russian professionals in Finland. Nordic Journal of Working Life Studies, 3(4), 20-43. www.nordicwl.com/?p=1286 http://rossy.ruc.dk/ojs/index.php/njwls/article/view/3071/1334 Avaa