Deliberatiivisen demokratian toimintamallit organisaation päätöksenteon yhteydessä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116062

Hakija
Mikko Värttö

Toteuttaja
Mikko Värttö

Lisätietoja
Mikko Värttö
mikko.vartto@hotmail.com

Toteutusaika
1.4.2016 - 31.3.2017

Työsuojelurahaston päätös
18.2.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena ovat organisaatioiden päätöksenteon yhteydessä omaksutut deliberatiivisen demokratian toimintamallit, joissa organisaation jäsenet kehittävät yhdessä ratkaisuja organisaation toiminnan parantamiseksi.

Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin laajentaa ja syventää käsitystä työpaikkademokratiasta deliberatiivisen demokratiaa koskevan teoreettisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Toiseksi tutkimuksen tavoitteena on teoreettisen ja empiirisen tutkimusaineiston avulla kehittää arviointikriteeristöä työpaikalla omaksuttujen deliberatiivisten toimintamallien arvioimiseksi.

Tutkimuksessa tarkastelen organisaatioissa omaksuttuja deliberatiivisen demokratian toimintamalleja kokonaisvaltaisesti suhteessa muihin organisaation toimintaa käsitteleviin keskustelutilanteisiin ja -paikkoihin. Tutkimuksen kohteena ovat keskustelun muodolliset ja epämuodolliset tilanteet ja paikat, niiden väliset suhteet sekä erilaiset mekanismit, jotka keskustelun ja päätöksenteon yhteyttä määrittävät. Tutkimuksen aineisto koostuu organisaatioiden jäsenille tehdyistä kyselyistä sekä haastatteluista.

Stipendikauden aikana kerään haastatteluaineistoa kahdessa tutkimuskohteessa ja tuotan kaksi tutkimusartikkelia. Ensimmäinen artikkeli perustuu teoreettisen tutkimuskirjallisuuden tarkastelulle sekä arviointikriteeristön laatimiselle. Toinen artikkeli perustuu empiirisen aineiston analyysille sekä kriteeristön kehittämiselle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Värttö

Tiedote

Keskustelevalla työpaikkademokratialla parempia päätöksiä

31.3.2017

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun väitöskirjatutkija Mikko Värttö tutkii deliberatiivisen, eli keskustelevan demokratian toimintamallien käyttämistä organisaation päätöksenteossa. Toimintamallit perustuvat avoimelle keskustelulle ja erilaisten näkökulmien kuuntelemiselle. Tavoitteena on luoda ratkaisuja, jotka kaikki osallistujat pystyvät hyväksymään

Aitoja vaikuttamismahdollisuuksia työntekijöille

Värtön tutkimuksessa käsitellään uudenlaisia menetelmiä organisaatioiden henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien edistämisessä. Demokraattisten osallistumismenetelmien hyödyntäminen työpaikalla voi tarjota työntekijöille aidot vaikutusmahdollisuudet heitä koskevaan päätöksentekoon.

Deliberatiivisia menetelmiä, kuten kansalaisraateja on aiemmin hyödynnetty pääasiassa julkisessa päätöksenteossa esimerkiksi asukasdemokratiaa edistävissä hankkeissa, mutta organisaatioiden päätöksenteon yhteydessä niitä ei ole juurikaan käytetty.

Tutkimustuloksista hyötyä organisaatioiden neuvottelutilanteissa

Työsuojelurahasto on tukenut Värtön väitöskirjatutkimusta tutkijastipendillä. Stipendikauden aikana Värttö keräsi haastattelu- ja kyselyaineistoa kahdessa tutkimuskohteessa, jotka ovat hyödyntäneet deliberatiivisia menetelmiä työntekijöiden osallistamiseksi päätöksentekoon.

Yhtenä tutkimuksessa tarkasteltavana organisaationa on Suomen Setlementtiliitto ry, joka on eri puolilla Suomea toimiva monialajärjestö. Värttö tarkastelee järjestön vuonna 2015 toteuttamia lapsi- ja nuorisotyön kehittämispäiviä, jotka perustuivat deliberatiivisen demokratian periaatteita noudattavalle organisaatioraadin mallille.

Värtön väitöskirjan tavoitteena on lisätä tietoa deliberatiivisten menetelmien mahdollisuuksista työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien edistämisessä. Tuloksia voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa erilaisia työtä koskevia päätöksiä halutaan tuoda työnantajan ja työntekijöiden yhdessä neuvoteltavaksi aikaisempien keskitettyjen neuvottelujen sijaan.

 

 

 

Toimittaja
Joanna Sinclair