Demokratiainnovaatiot osana organisaation päätöksenteon demokratisoimista

Hanketiedot

Hankenumero
200488

Hakija
Mikko Värttö

Toteuttaja
Mikko Värttö

Lisätietoja
Mikko Värttö
mikko.vartto@hotmail.com

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
2.11.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, kuinka organisaatiot voivat vahvistaa erilaisten sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia tuloksekkaasti ja samalla demokratiaa vahvistavasti. Tutkimuksessa tarkastellaan uudenlaisten demokratiainnovaatioiden mahdollisuuksia ja haasteita sekä niiden ja olemassa olevien päätöksentekoprosessien suhteita. Tutkimuksen tulokset perustuvat tutkimuskirjallisuudesta tehtävien päätelmien sekä organisaatioissa kerätyn empiirisen aineiston analyysille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Värttö

Tiedote

Reflektioita paikallisten osallistumishankkeiden tuloksista

2.11.2021

Tiivistelmä

Väitöskirjassa tarkastellaan suoria osallistumismalleja, joiden kautta erilaiset sidosryhmät pääsevät osallistumaan organisaatioiden päätöksentekoon. Tutkimus koostuu neljästä julkaistusta tutkimusartikkelista sekä johdantoluvusta. Artikkeleiden aineisto on koottu kolmessa suomalaisessa organisaatiossa, jotka ovat hyödyntäneet suoria osallistumismalleja eri sidosryhmien kuulemiseksi. Aineisto koostuu haastatteluista sekä kyselyaineistosta. Tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa siitä, millaisia tavoitteita osallistumismalleilla on organisaatioiden sisällä, kuinka erilaiset organisaatioiden sisäiset tekijät muovaavat osallistumismalleja ja kuinka ne voitaisiin paremmin kytkeä osaksi organisaatioiden päätöksentekoprosesseja.

Lähtökohdat

Uudenlaiset kansalaisosallistumisen mallit ovat yleistyneet viime vuosien aikana niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa. Osallistumismallit jäävät kuitenkin usein irrallisiksi jo olemassa olevista päätöksentekoprosesseista, jolloin niiden vaikutus suhteessa päätöksentekoon jää vähäiseksi. Tästä syystä väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisää tietoa siitä, kuinka uudenlaiset osallistumiskanavat voitaisiin kytkeä vahvemmin päätöksentekoon.

Aineisto

Tutkimuksen aineisto on koottu kahdessa suomalaisessa kunnassa sekä yhdessä kansalaisjärjestössä. Tapausorganisaatiot ovat osallistuneet tiiviisti tutkimuksen toteutukseen. Tutkimus on toteutunut Tampereen yliopistossa. Tutkimuksen osahankkeiden toteutukseen on osallistunut tutkijoita Tampereen yliopistosta sekä Åbo Akademista.

Menetelmät

Metodologisesti tutkimus pohjautuu tapaustutkimuksen sekä osallistuvan tutkimuksen traditioihin. Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa käytännön ratkaisuja tapausorganisaatioissa havaittuihin ongelmiin. Aineisto koostuu osallistujien sekä organisaatioiden edustajien haastatteluista sekä osallistujilta kerätystä kyselyaineistosta. Aineisto on analysoitu laadullisten ja tilastollisten menetelmien avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen päähavaintoina on, että osallistumismallit jäävät usein irrallisiksi jo olemassa olevista päätöksentekoprosesseista, koska laajamittainen osallistuminen ei ole linjassa organisaatioiden vallitsevien normien ja käytäntöjen kanssa. Organisaatioiden sisällä voi myös olla vastustusta osallistumista kohtaan ja epätietoutta niiden merkityksestä osana päätöksentekoa. Tästä syystä organisaatioilta tarvitaan toimia uudenlaisten osallistumiskanavien aseman vahvistamiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuottaa tietoa tekijöistä, jotka edistävät tai ehkäisevät osallistumismallien hyödyntämistä organisaatioissa. Tutkimustulosten mukaan osallistumismallien kytköstä vallitseviin päätöksentekoprosesseihin voidaan vahvistaa lainsäädännön, ohjeistuksen sekä koulutuksen avulla. Nämä tukevat laajempaa organisaation kulttuurin muutosta osallistavampaan ja avoimempaan suuntaan.

Aineisto

Mikko Värttö. Reflections on Participatory Democracy Reforms. Tampere University, Faculty of Management and Business
Finland. 2022.
ISBN 978-952-03-2296-0 (print)
ISBN 978-952-03-2297-7 (pdf)
ISSN 2489-9860 (print)
ISSN 2490-0028 (pdf)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2297-7 Avaa