Design+ inhimillisesti kestävää kasvua ja muutosta design-ajattelun keinoin

Hanketiedot

Hankenumero
117110

Hakija
Aalto-yliopisto

Toteuttaja
Aalto-yliopisto

Lisätietoja
Kalevi Ekman
kalevi.ekman@aalto.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 4.10.2019

Työsuojelurahaston päätös
7.6.2017
163 000 euroa

Kokonaiskustannukset
288 937 euroa

Tulokset valmistuneet
4.10.2019

Tiivistelmä

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vaaditaan jatkuvaa kehittymistä niin organisaatioilta kuin työntekijöiltä. Muutoksen tueksi tarvitaan inhimillisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintatapoja. Design+ on Aalto Design Factoryn poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka kumppaneina on suomalaisyrityksiä sekä Stanfordin yliopisto.
Design-ajattelu on löytänyt tiensä monen suomalaisorganisaation tuotekehitykseen, mutta laajempi hyödyntäminen osana johtamis- ja strategiatyötä on vielä harvinaista. Design-ajattelusta ammentavilla uudenlaisilla johtamisen ja osallistamisen käytännöillä on mahdollista hallita entistä epävarmemman työelämän kuormitustekijöitä sekä ylläpitää ja kehittää osaamista, motivaatiota ja työkykyä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Hankkeessa tarkastellaan osallistamisen ulottamista dialogia pidemmälle konkreettiseen kehitystyöhön. Tutkimme, miten abstrakteja ongelmia voi lähestyä design-ajattelua hyödyntäen. Henkilöstön näkökulmasta kysymys on käsiteltävien teemojen syvällisestä ymmärtämisestä, iteroinnista ja tekemällä oppimisesta. Lähestymistavan avulla voidaan tuottaa uusia ratkaisuja, osallistaa poikkifunktionaalisia työryhmiä, sekä purkaa henkilöstön ajattelua ja osallistumista rajoittavia tekijöitä, kuten sosiaalisia paineita.
Hankkeen aikana kehitettävät ja testattavat työtavat ja työkalut tukevat kokemusperäistä oppimista ja ovat helposti hyödynnettävissä ja sovellettavissa erilaisten organisaatioiden käyttöön.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kalevi Ekman

Tiedote

Muotoilusta muutosvoimaa suomalaiseen työelämään

4.10.2019

Tiivistelmä

Yhä useampi suomalainen organisaatio on kääntymässä muotoiluajattelun puoleen uusien innovaatioiden, kasvun ja asiakaskeskeisyyden kasvattamiseksi. Tutkittu tieto on kuitenkin vähissä. Laajamittainen haastattelututkimus tunnisti keskeisiä hidasteita muotoilun hyödyntämisessä, muotoilijoiden keinoja edistää muutosta sekä muotoilutyön tuen tarpeita ja keinoja. Muotoilu tarjoaa työkaluja sidosryhmien osallistamiseen ja yhteisen ymmärryksen luomiseen, mutta vaatii verkostoja eri osastojen ja hierarkiatasojen välille. Muotoilun ammattilaisten lisäksi tarvitaan muotoiluajattelun valmiuksia laajasti sekä työtä tukevia rakenteita. Muutostyön tekijöiden voimavarana on johdon tuki, yhteisö ja näkyvyys saavutettuun edistykseen.

Lähtökohdat

Tutkimukset näyttävät yritysten hyötyvän enemmän muotoilusta mitä laajemmalle yli tuote- ja palvelukehityksen se ulotetaan. Suomella on jo arvostettu maine muotoilussa, ja tämän kyvykkyyden kasvattaminen työelämässä voi muotoutua valttikortiksemme. Muotoilu tarjoaa keinoja hakea kasvua kestävämmin keinoin, muodostaen kokonaisvaltaisen käsityksen haasteista ja niiden vaikutuksista asiakkaisiin, työntekijöihin ja kansalaisiin. Tarvitsemme kuitenkin tutkittua tietoa muotoilun hyödyntämisen tueksi.

Aineisto

Hankkeen puitteissa on kerätty noin 240 syvähaastattelun aineisto muotoilijoilta, muotoilujohtajilta ja innovaatiotoiminnan parissa toimivilta työntekijöiltä yli kahdeksassa organisaatiossa. Tutkimustiimi on koostunut Aalto-yliopiston Design Factoryn, Insinööritieteiden, Perustieteiden sekä Kauppakorkeakoulun tutkijoista, sekä Aalto yliopiston ja Stanfordin yliopiston professorien muodostamasta ohjausryhmästä. Haastatteluaineiston organisaatiot ja yksiköt ovat luottamuksellisia.

Menetelmät

Aineisto koostuu syvähaastatteluista, jotka ollaan kerätty kriittisten tapaustutkimuksen ja avointen teemahaastattelujen ympärille rakentaen. Aineistoa on analysoitu erilaisilla laadullisen analyysin keinoilla, pääasiallisina menetelminä tapaustutkimus, semanttinen teema-analyysi sekä narratiivianalyysi eri näkökulmista. Haastattelujen lisäksi olemme keränneet ja analysoineet sisäisiä ja ulkoisia viestintämateriaaleja, projektidokumentaatiota sekä työpajatallenteita tutkittavista yrityksistä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimus tunnisti keskeisiä hidasteita muotoilun hyödyntämisessä, muotoilijoiden keinoja edistää muutosta sekä muotoilutyön tuen tarpeita. Muotoilu tarjoaa työkaluja sidosryhmien osallistamiseen ja yhteisen ymmärryksen luomiseen, mutta vaatii verkostoja eri osastojen ja hierarkiatasojen välille. Muotoilun ammattilaisten lisäksi tarvitaan muotoiluajattelun valmiuksia laajasti sekä työtä tukevia rakenteita. Muutostyön tekijöiden voimavarana on johdon tuki, näkyvyys edistykseen sekä vertaisyhteisö.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Monialainen tutkimus tuotti uutta tietoa muotoilusta muutoksen voimavarana, tarkastellen miten muotoilijat ja muotoilun työtavat toimivat ja vaikuttavat organisaatioissa tuote- ja palvelumuotoilua laajemmin. Hankkeen puitteissa tuotettiin muiden julkaisujen lisäksi vapaasti verkosta ladattavissa oleva kirja, ”Design+ Organizational renewal and innovation through design”, jossa on esitelty keskeisiä näkökulmia ja yritysesimerkkejä. (www.designfactory.aalto.fi/design-plus).

Aineisto

Björklund, Tua (editor) ; Keipi, Teo (editor) ; Björklund, Tua ; Maula, Hanna ; Maula, Jesse ; Soule, Sarah ; Hannukainen, Pia ; Manninen, Tuomas ; van der Marel, Floris ; Mäkelä, Marjukka ; Rekonen, Satu ; Vanhakartano, Santeri ; Kirjavainen, Senni ; Luukkonen, Matti ; Laakso, Miko ; Keipi, Teo. Design +: Organizational renewal and innovationthrough design. Loppuraportti. 2019 Aalto Design Factory. Aalto University, Helsinki 2019. ISBN 978-952-60-3782 (painettu) ISNN 978-952-60-3783-7 (sähköinen) Avaa