Developing technical communication through activity theory -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114009

Hakija
Jenni Virtaluoto

Toteuttaja
Jenni Virtaluoto

Lisätietoja
Jenni Virtaluoto
jenni.virtaluoto@oulu.fi

Toteutusaika
1.7.2014 - 31.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
11.2.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2015

Tiivistelmä

IT-alan murros on vaikuttanut suuresti teknisen viestinnän ammattikuntaan: kustannuspaineet ja ulkoistukset ovat johtaneet työnkuvan kapenemiseen, työpaikkojen menetyksiin ja työviihtyvyyden vähenemiseen. Yrityksissä ei nähdä laadukkaan teknisen viestinnän merkitystä käyttäjäkokemukselle. Teknisten viestijöiden työolosuhteet ovat haastavat: he ovat usein humanistitaustaisia henkilöitä, jotka työskentelevät vaativien teknisten tuotteiden parissa. He ovat tyypillisesti opetelleet vaaditut tekniset taidot omatoimisesti työn ohessa, ja hyvin harvalla pidempään alalla olleella on teknisen viestinnän koulutusta tukenaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää alan nykytilanne Suomessa ja luoda toimintamalli sen säilymiselle tulevaisuudessa. Tutkimuksessa sovelletaan toiminnan teorian tarjoamia analyyttisia työkaluja autoetnografisen haastattelu- ja työpaja-aineiston tulkintaan ja aineistossa esiintyvien ristiriitojen ratkaisuun. Tutkimukseni luo uutta tietoa teknisestä viestinnästä, mutta tulokset ovat sovellettavissa myös muihin ammattikuntiin: esiin tulleet ongelmat eivät liity pelkästään tekniseen viestintään, vaan laajemmin IT-alalla käynnissä olevaan rakennemuutokseen.

Tutkimuskysymykset
Mitä ovat teknisen viestinnän laatutekijät?
Kuinka työprosessi vaikuttaa laatuun?
Millainen teknisen viestinnän malli olisi kestävä ja yrityksille lisäarvoa tuova?

Tutkimuksesta on tähän mennessä julkaisut kaksi vertaisarvioitua artikkelia. Tulokset ovat käytettävissä kesällä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Virtaluoto

Tiedote

Ratkaisuja teknisen viestinnän ongelmiin

31.5.2015

Tohtoriopiskelija
Jenni Virtaluoto on pureutunut
väitöstutkimuksessaan teknisen viestinnän kehittämiseen toiminnan
teorian avulla. Teknistä viestintää yhteisöllisenä
toimintajärjestelmänä käsittelevä artikkeliväitöskirja on
esitarkastuksessa, ja väitöstilaisuus on Oulun yliopistossa
syyskuussa 2015.

Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan valmistumista stipendillä.

Ammattikunta ristipaineissa

It-alan murros on ajanut teknisen viestinnän ammattikunnan
ristipaineisiin: kustannusleikkaukset ja ulkoistukset ovat
johtaneet työnkuvan kapenemiseen, työpaikkojen menetyksiin ja
työviihtyvyyden vähenemiseen.

Käyttäjälähtöisyys on tunnustettu laajasti teknisen viestinnän
tärkeimmäksi laatutekijäksi. Teknisillä viestijöillä ei kuitenkaan
välttämättä ole yhteyttä käyttäjiin eikä kanavia käyttäjäpalautteen
saamiseksi.

Yrityksissä ei nähdä laadukkaan teknisen viestinnän, esimerkiksi
käyttöohjekirjojen ja laitekuvausten, merkitystä laadukkaalle
käyttäjäkokemukselle ja tuottavuudelle. Tekniset viestijät jopa
pelkäävät ammattikunnan katoavan Suomesta kokonaan.

Osaksi tuotekehitystiimejä

Virtaluoto ehdottaa autoetnografisesta haastattelu- ja
työpaja-aineistosta esiin nousseiden ristiriitoihin toimintamallia
toiminnan teorian työkalujen avulla.

Ensinnäkin, tekniset viestijät pitäisi integroida
tuotekehitystiimeihin.

Heidän pitäisi olla tiiviissä kontaktissa loppukäyttäjiin koko
tuotekehitysprosessin ajan. Käyttäjätiedon puute tuo ongelmia
yritysten kaikissa toiminnoissa, ei vain teknisessä
viestinnässä.

Tulosten mukaan resursseja tulisi suunnata sisältöstrategiaan
tulipalojen sammuttelun sijaan.

Teknisten viestijöiden pitäisi kehittää teknistä tietämystään –
he ovat usein humanistitaustaisia – ja myös viestintätaitojaan
vastaamaan työelämän vaatimuksia.

Virtaluoto ehdottaa myös, että akateeminen tutkimus pitäisi
kytkeä alalla työskentelevien konkreettisiin tarpeisiin.

Sovellettavissa muuallekin

Teknisen viestinnän tutkimusta on Suomessa tehty vähän.
Väitöskirjatasolla tutkimusta ei ole ollut yhtään, vaikka aihetta
voi opiskella kolmessa yliopistossa.

Toiminnan teoriaa ei tekniseen viestintään ole sovellettu
myöskään muualla maailmassa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa myös muihin
ammattikuntiin, jotka ovat it-alan murroksen, teollisuuden
rakennemuutoksen, ulkoistuksien ja finanssikriisin
puristuksissa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Virtaluoto Jenni. 2015. Technical communication as an activity system: a practitioner’s perspective. Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora 130. ISBN 978-952-62-0936-4 (Paperback) ISBN 978-952-62-0937-1 (PDF) ISSN 0355-3205 (Printed) ISSN 1796-2218 (Online) http://urn.fi/urn:isbn:9789526209371 Avaa