Dialogia työelämätarpeisiin: Miten edistetään kasvua dialogiseksi työntekijäksi ja johtajaksi?

Hanketiedot

Hankenumero
190313

Hakija
Kati Tikkamäki

Toteuttaja
Kati Tikkamäki

Lisätietoja
Kati Tikkamäki
kati.tikkamaki@tuni.fi

Toteutusaika
22.10.2019 - 24.10.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 480 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2020

Tiivistelmä

Työpajassa käsittelemme dialogia työntekijöiden ja johtajin kielitietoisuuden ja dialogitaitojen näkökulmista. Yhdistämme aikaisempaa teoria- ja kokemustietoamme dialogin fasilitoinnista/opettamisesta johtajien ja esimiesten täydennyskoulutuksessa ja osana akateemisten perusopintojen kieliopintoja. Dialogi on parhaimmillaan tasa-arvoista, mutta tämä voi olla haasteellista organisaatioissa, koska kysymys vallasta on aina läsnä. Syväsen ym. (2015) mukaan johtajat kokevat osaamisvajetta erityisesti vaikeiden ja haasteellisten asioiden puheeksi ottamisessa. Nämä haasteet voivat moninkertaistua monikulttuurisissa ja monikielisissä työpaikoissa. Haastavissa työelämäkonteksteissa tarvitaan kielitietoisuutta ja tietoisuutta toisen ihmisen kohtaamisesta sekä dialogitaitoja. Esitämme alustavia tuloksia englannin kielen dialogikurssin vaikutuksista yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointiin. Tulokset perustuvat psykologisiin mittauksiin dialogikurssia ennen ja sen jälkeen. Työpajassa esitellään myös kokemuksia Dinnostutaan! -dialogityökalupakin käytöstä, jota on hyödynnetty kehitettäessä esimiesten ja johtajien dialogitaitoja erilaisissa koulutuksissa sekä työpaikkojen kehittämishankkeissa.

Työpajan avulla lisäämme ymmärrystämme dialogin vaikutuksista työelämässä esittämällä tutkimus- ja kehittämiskysymyksiämme konferenssin osallistujille. Raportoimme työpajan tulokset akatemian julkaisussa, ja lisäksi jaamme tuloksia Suomen dialogiverkostossa/maaryhmässä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Tikkamäki

Tiedote

Osallistuminen konferenssiin: The World Needs Dialogue!

15.6.2020

Tiivistelmä

Academy of Professional Dialoguen (Aof PD) järjestämän konferenssi: The World Needs Dialogue! oli hieno mahdollisuus globaalin työelämäasiantuntijuuden kehittämiseksi. On tärkeää, että suomalaiset asiantuntijat ovat osana maailmanlaajuisia verkostoja. Konferenssi tarjosi mahdollisuuden peilata Suomen työelämää kansainvälisessä kontekstissa sekä tuoda kansainväliseltä foorumilta vaikutteita ja oppeja suomalaiseen työelämään. Konferenssissa pidetty sessio käsitteli dialogin fasilitoimista, ja teema herätti laajaa kiinnostusta eri maiden dialogiasiantuntijoissa. Konferenssi edisti ja vahvisti myös Academy of Professional Dialoguen Suomen maaryhmän toimintaa, jonka avulla edistetään dialogia suomalaisessa työelämässä.

Tausta

Konferenssin: The World Needs Dialogue! järjesti Academy of Professional Dialogue (https://aofpd.org/). Suomelle on perustettu oma maaryhmä kyseiseen akatemiaan viime toukokuussa. Tavoitteena oli henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen lisäksi vahvistaa ja tehdä näkyväksi Suomen maaryhmää, sekä tavata ja verkostoitua akatemian keskeisten toimijoiden sekä muiden maiden maaryhmien edustajien kanssa. Suomen maaryhmä edistää dialogia suomalaisessa työelämässä laajan asiantuntijaverkoston voimin.

Aineisto

Konferenssissa pidettiin sessio otsikolla: Inquiring Dialogue Facilitation – Methods and Reflection. Tavoitteena oli saattaa eri taustan omaavia dialogiasiantuntijoita pohtimaan dialogin fasilitoimiseen liittyviä tavoitteita, keinoja, tärkeitä kysymyksiä, onnistumisia ja haasteita. Sessiossa esiteltiin myös TSRn avustuksella tuotettuja dialogityökaluja. Keskustelu nauhoitettiin, ja siitä tullaan kirjoittamaan jälkikäteen paperi konferenssin julkaisuun.

Tulokset ja johtopäätökset

Dialogisen työelämän kehittäminen edellyttää niin kansallista kuin kansainvälistäkin yhteistyötä. Academy of Professional Dialogue (A of PD) ja sen Suomen maaryhmä tarjoavat huikean mahdollisuuden ja potentiaalin dialogin edistämiseksi suomalaisessa työelämässä. Dialogityökaluista oltiin hyvin kiinnostuneita, ja niille olisi selvästi myös kansainvälistä kysyntää. On tarpeen pohtia, miten työkaluja voisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja laajemmin. Myös julkaisutoimintaa tulisi lisätä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssissa opittu hyödyttää suomalaista työelämää monin tavoin. Oppeja dialogista ja sen fasilitoimisesta sovelletaan mm. erilaisissa kehittämishankkeissa, hankekonsortioiden välisessä yhteistyössä, dialogista johtamista koskevissa täydennyskoulutuksissa, konsultoinnissa, työnohjauksessa ja työnohjaajien koulutuksessa. Academy of Professional Dialoguen Suomen maaryhmä tulee hyödyntämään konfferenssin antia ja akatemiaa monin tavoin, edistäessään dialogia suomalaisessa työelämässä.

Aineisto

Inquiring into Dialogue Facilitation: Methods and Reflection. Konferenssiesitys Avaa