Dialoginen johtaminen – Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen -kirja

Hanketiedot

Hankenumero
115088

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Kati Tikkamäki
kati.tikkamaki@tuni.fi

Toteutusaika
15.3.2015 - 1.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
26.3.2015
10 125 euroa

Kokonaiskustannukset
23 250 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2015

Tiivistelmä

Kirjassa paikannetaan luovuuden ja innovatiivisuuden, samoin kuin kestävän työelämän ja tuloksellisuuden edellytyksiä, esteitä ja edistäjiä dialogisen johtamisen viitekehyksessä, sekä tarkastellaan niitä kehittämishankkeissa saavutettujen käytännön tulosten valossa. Dialogisella johtamisella ja kehittämisellä nähdään edistettävän koko henkilöstön aloitteellisuutta sekä oppimis-, luovuus- ja innovaatiopotentiaalien täysimääräistä hyödyntämistä työelämäinnovaatioiden lisäämiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Kirja pohjautuu kolmivuotiseen (2012-2014) Tekes –hankkeeseen: ”Dinno – Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä”. Hankkeessa tutkittiin monitieteisesti, miten dialogisella johtamisella / johtamisen dialogisuudella voidaan edistää työorganisaatioiden innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä, tuloksellisuutta sekä kestävää työelämää, ja samalla tukea työhyvinvointia.

Kirjassa esitellään dialogisen johtamisen teoreettinen viitekehys sekä kattavasti tuloksia laajasta Dinnovatiivisuus -kyselystä (n= 2757) ja useista hankkeeseen kytkeytyneistä kehittämishankkeista. Kirja tarjoaa uuden teoreettisen tiedon lisäksi tärkeitä ja mielenkiintoisia empiirisiä tuloksia dialogisen johtamisen, innovatiivisuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin tilasta eri sektoreilla, sekä käytännön vinkkejä em. sisältöjen kehittämiseksi työyhteisöissä. Kirja ilmestyy vuoden 2015 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Tikkamäki

Tiedote

Kirja innostaa dialogiseen johtajuuteen

1.8.2015

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä,
Dinno-tutkimusohjelmasta kertova kirja Dialoginen johtaminen –
Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen on
ilmestynyt. Kirja sopii kaikille, jotka haluavat oppia lisää
dialogin merkityksestä työelämässä ja kehittää omia
dialogitaitojaan.

Tammikuussa 2016 ilmestynyt kirja palvelee johtajia ja esimiehiä
sekä muita työyhteisöjen jäseniä, kehittäjiä, konsultteja,
tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita dialogisen johtamisen
soveltamisessa suomalaisille työpaikoille. Se soveltuu hyvin myös
oppikirjaksi esimiestehtäviin valmistuville sekä
johtamiskoulutusten tueksi. Kirjan on kustantanut Tampere
University Press (TUP) ja sitä voi ostaa Juvenes verkkokaupasta.

Kirja on Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston,
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhdessä
toteuttaman Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä,
Dinno-tutkimusohjelman lopputuotos. Tutkimusohjelmaa johti ja
koordinoi Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Kirjan ovat
kirjoittaneet
Sirpa Syvänen,
Kati Tikkamäki,
Kaija Loppela,
Sari Tappura,
Antti Kasvio ja
Timo Toikko.

Tutkimustulokset ovat rakentuneet kattavista ja monipuolisista
tutkimus- ja kehittämisaineistoista, joita on kerätty muun muassa
laajalla kyselyllä, haastattelemalla useita eri toimijoita,
keräämällä kirjallista materiaalia tutkimusohjelman aikana
organisoiduista työpajoista sekä dialogisista kehittämishankkeista.

Kirjassa kuvataan dialogisen johtamisen vahvuuksia, heikkouksia ja
kehittämistarpeita eri alojen organisaatioissa. Siinä esitellään
dialogisen johtamisen teoriatausta, tärkeimmät tutkimustulokset
sekä tutkijoiden johtopäätökset.

Lukijalle tarjotaan myös mahdollisuus arvioida omaa työtään ja
työpaikkaansa dialogisuuden näkökulmasta. Kirjassa olevat
lainaukset kuvaavat autenttisesti sitä todellisuutta, jossa
tutkimuskohteissa eletään. Lisäksi kirjassa annetaan vinkkejä
dialogisen organisaation rakentamiseen ja dialogiseen
kehittämiseen.

Mitä johtamisen dialogisuus on?

Dialogi on suoraa puhetta, kuuntelemista, läsnäoloa, reflektointia
ja ilmapiirin kehittämistä. Dialoginen johtaminen perustuu
osallistavaan, arvostavaan ja kuuntelevaan esimiestyöhön ja
toimintaan.

Kirjassa pohditaan muun muassa oikeudenmukaisuuden ja
tasapuolisuuden kokemista työyhteisössä sekä esitellään
työyhteisöjen viestinnän pelisääntöjä, joita ovat neti- ja
someketit.

Kehittämishankkeet toivat esille johtamislupaukset, joihin
sitoutumalla dialogisesti toimivat johtajat edistävät
työhyvinvointia, tuottavuutta ja uudistumista.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kirja Sirpa Syvänen. Kati Tikkamäki. Kaija Loppela. Sari Tappura. Antti Kasvio. Timo Toikko. Dialoginen johtaminen – Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print. Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9984-5 ISBN 978-951-44-9985-2 (pdf)

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma, Dinno www.dinno.fi. http://www.dinno.fi

Myynti verkkokauppa@juvenesprint.fi https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/23636/dialoginen-johtaminen