Digitaalisen palvelumuotoilutoimiston toimintakulttuurin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
118092

Hakija
Red & Blue Oy

Toteuttaja
Red & Blue Oy

Lisätietoja
Reeta Laamo
reeta@redandblue.fi

Toteutusaika
22.2.2018 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2018
4 009 euroa

Kokonaiskustannukset
8 018 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeella tavoitellaan itseohjautuvaa toimintakulttuuria. Tarkoitus on haastaa vallitsevia käytäntöjä yrityksen kasvattaessa henkilöstömääräänsä merkittävästi. Hankkeen tuloksena työilmapiiri muotoutuu osallistavaksi ja kannustavaksi, työntekijöiden sitoutuneisuus vahvistuu ja Redandbluen työnantajamaine paranee.

Kehittämisessä edetään prosessimaisesti ohjaamalla tilaisuudet osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä käyttäen, kokeilemalla ja tekemällä muutoksia käytännön työssä, seuraamalla ja arvioimalla niiden vaikuttavuutta ja tuloksia sekä suuntaamalla toimintaa tarpeen mukaan uudelleen havaintojen pohjalta. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä Redandbluella sitä mukaa, kun niitä syntyy käytännössä vuoden 2018 aikana. Tulokset kuvataan julkisesti vuoden 2018 loppuun mennessä.
Sovellettava tutkimus Ellinger, Andrea D. & Bostrom, Robert P. 2002. An examination of managers’ beliefs about their roles as facilitators of learning. Management learning 33(2), s.147–179. Alkia Tuula 2002. Tiimiorientaatio – vain koulutustulos vai myös tuotantopanos. Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto, Työpsykologian ja johtamisen laboratorio. Edmondson, A. C. (2012a). Teaming. San Francisco: Jossey-Bass Schippers, M. C., Edmondson, A. C. & West, M. A. (2014). Team Reflexivity as an Antidote to Team Information Processing Failures. Small Group Research, 45 (6), 731–769.

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimii Taite Organisaatiokonsultoinnin Krista Mikkonen tukenaan Terttu Malo

Hankkeen vastuuhenkilö

Reeta Laamo

Tiedote

Itseohjautuva toimintakulttuurihanke poiki osallistavan ja kannustavan työilmapiirin

31.12.2018

Digitaalinen suunnittelutoimisto Redandblue edisti itseohjautuvaa toimintakulttuuria kehityshankkeella. Nyt yrityksessä on avoimempi, itseohjautuneempi ja osallistavampi kulttuuri ja entistä paremmat kasvun edellytykset.

Redandbluen kehityshankkeen keskeisenä tavoitteena oli haastaa vallitsevia käytäntöjä yrityksen kasvaessa. Samalla haluttiin vahvistaa työntekijöiden sitoutumista ja parantaa työnantajamainetta voimakkaasti kilpailuilla työmarkkinoilla. 

Idea kehityshankkeeseen syntyi Redandbluen uudesta strategiasta, jonka avulla digitaalinen palvelumuotoilutoimisto pyrkii tulevaisuudessa olemaan Suomen ensimmäinen suunnitteluvetoinen ohjelmistotalo. 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Redandbluen perustaja, toimitusjohtaja Reeta Laamo. Ulkopuolisina asiantuntijoina hyödynnettiin Taite Organisaatiokonsultoinnin Krista Mikkosen ja Terttu Malon asiantuntemusta. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Luovaa ideointia koko henkilöstön voimin

Hankkeen yhteinen ideointi toteutettiin koko henkilöstön ja johdon voimin ideointityöpajan ja kahden työyhteisöpäivän aikana. Hankkeen aikana kaikki työntekijät ja johto osallistuivat myös kahden kokeilutiimin toimintaan. 

Hanketta edistettiin prosessimaisesti. Yrityksen tilaisuuksia kehitettiin osallistaviksi toiminnallisten menetelmien avulla. Työtapoja muokattiin kokeilemalla, seuraamalla ja arvioimalla muutosten vaikuttavuutta ja tuloksia, sekä suuntaamalla toimintaa uudelleen havaintojen pohjalta. Jokaisen ohjatun tilaisuuden päätteeksi osallistujilla oli myös mahdollisuus tuoda esiin muutostoiveita kehittämisprosessin suunniteltuun etenemiseen.

Menetelmissä painottui luovuus: Redandbluessa kokeiltiin muun muassa pienoismallien rakentamista, roolinottoa, kuvakiteytyksiä – mutta hankkeen kuluessa käytettiin myös perinteisempiä menetelmiä kuten reflektointia ja suunnitelmien laadintaa. 

Onnistunut vastuunluovutus omistaja-johdolta henkilöstölle

Hankkeen myötä yrityksessä toteutettiin onnistuneesti vastuunluovutus omistaja-johdolta muulle henkilöstölle. Avoimuus on lisääntynyt, itseohjautuvuus vahvistunut ja osallistamista tapahtuu aiempaa enemmän. 

”Hankkeen seurauksena Redandbluessa on entistä kannustavampi ja osallistavampi työilmapiiri. Henkilöstö on sitoutuneempi organisaatioon ja toimintakulttuurimme tarjoaa yleisesti paremmat edellytykset skaalautuvuuteen. Uudet rekrytoinnit ovat myös osoittaneet työpaikan houkuttelevuuden olevan hyvällä tasolla”, Reeta Laamo arvioi.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Krista Mikkonen.

Redandbluen toimintakulttuurin kehittäishanke. https://www.tsr.fi/https://www.tsr.fi/documents/20181/1361304/118092-loppuraportti-Loppuraportti_redandblue.pdf

. Loppuraportti. 2018. 12 sivua.