Digitaaliset jäljet, monitorointi ja performanssit organisaation vuorovaikutuksessa

ICA 73rd Annual Conference of International Communication Association: Reclaiming the Authenticity of Communication. 25.-29.5.2023 Toronto, Kanada.

Hanketiedot

Hankenumero
230020

Hakija
Rasa Jämsen

Toteuttaja
Rasa Jämsen

Lisätietoja
Rasa Jämsen
rasa.jamsen@gmail.com

Toteutusaika
24.5.2023 - 30.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
1 750 euroa

Kokonaiskustannukset
2 490 euroa

Tulokset valmistuneet
8.6.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesitykseni käsittelee organisaatioiden datankäyttöä ja siihen liittyvää vuorovaikutusta. Viestintäteknologian käytöstä kertyvä data on lisääntynyt organisaatioissa merkittävästi ja sen myötä myös datan käyttö työntekijöiden arvioimiseen ja valvontaan on yleistynyt. Esityksessäni kuvaan tutkimusta, joka tarkastelee organisaatioiden datankäyttöä viestinnän, vuorovaikutuksen, vaikutelmien hallinnan ja monitoroinnin kokemusten näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rasa Jämsen

Tiedote

Organisaatioiden datankäyttö työntekijöiden näkökulmasta - haasteita ja mahdollisuuksia

8.6.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan organisaatioissa kertyvää dataa ja sen käyttöä työntekijöiden näkökulmasta. Modernit teknologiat mahdollistavan datan keräämisen organisaatioissa niin työn tuloksista kuin itse työskentelystä. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää, millä tavoin työntekijät kokevat datan kertymisen, sen käytön ja siitä viestimisen omassa työssään. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa datan käyttämisen tavat ja dataan liittyvät huolet ja mahdollisuudet. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena mediaorganisaatiossa, jossa monipuolinen datankäyttö on ollut jo pitkään osa työtä. Konferenssissa esiteltiin suullisessa tutkimuksen alustavia tuloksia ja saatiin ehdotuksia tutkimuksen jatkokehittämiseen.

Tausta

Konferenssiesitys sijoittui Research Escalator -ohjelmaan, jossa tavoitteena on esitellä työn alla olevaa tutkimusta pienryhmälle, joka koostuu kahdesta kokeneesta tutkijasta (varsinaiset mentorit) ja vertaisista nuorista tutkijoista. Esitys tarjosi mahdollisuuden esitellä käynnissä olevaa tutkimusta ja saada siitä yksityiskohtaista palautetta jatkokehittämistä varten. Lisäksi konferenssiin osallistumisen tavoitteena oli tutustua tutkimusalan tuoreimpaan tutkimukseen ja verkostoitua.

Aineisto

Konferenssissa esitellyn tutkimuksen aineisto koostuu mediaorganisaatiosta kerätystä haastatteluaineistosta, joka on kerätty kevään 2023 aikana. Haastatteluissa on keskusteltu media-alan työntekijöiden käsityksistä ja kokemuksista heidän työssään käytettävästä ja kertyvästä datasta, ja sen merkityksestä heidän työlleen ja ammatti-identiteetilleen. Palautteenantoon perustuva konferenssiesitys mahdollisti ideoiden saamisen myös aineistonkeruun jatkamista varten.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen alustavat tulokset vahvistavat datankäyttöön liittyvän tutkimuksen merkitystä: erilaisen datan (esimerkiksi yleisöanalytiikka) kertyminen kytkeytyy monin tavoin muun muassa media-alan työntekijöiden ammatti-identiteetteihin ja työssä koettuihin paineisiin. Konferenssiesityksen tuloksena ovat lisäksi mentoreiden antamat kehitysehdotukset, joiden avulla tutkimuksen vaikuttavuutta voidaan entisestään kehittää.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Organisaatioissa kertyvän datan ja sen käytön teemat ovat tulleet entistä keskeisemmiksi suomalaisessa työelämässä etätyön ja sen myötä teknologiavälitteisen työskentelyn lisääntyessä. Erityisesti kysymyksiin datan käytön eettisistä ulottuvuuksista ja dataan liittyvästä viestinnästä kaivataan lisää tutkimusta. Tutkimuksen esitteleminen konferenssissa mahdollisti teemasta keskustelemisen kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa ja tarjosi erinomaisen mahdollisuuden saada palautetta tutkimustyöstä.

Aineisto

Rasa Jämsen. Datan käyttö mediaorganisaatioissa: työntekijöiden käsitykset ja kokemukset organisaation datankäytöstä ja sen viestinnästä . Konferenssiesitys Avaa