Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa – Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
116167

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pia Perttula
pia.perttula@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2016 - 31.10.2019

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
149 800 euroa

Kokonaiskustannukset
300 737 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voidaanko työturvallisuutta ja työprosessin sujuvuutta edistää digitaalisten palaute- ja oppimisjärjestelmien avulla varasto-olosuhteissa. Tutkimuksesta saatavat tiedot hyödyttävät yhteistyöyrityksiä työturvallisuustyön edistämisessä ja tiedot ovat hyödynnettävissä yleisesti sisälogistiikka-alan toimialoille.

Tutkimuksessa kehitetään pelillistä oppimista, jonka tarkoituksena on edistää trukinkuljettajien kykyä tunnistaa ja ennakoida vaaratilanteita trukilla ajettaessa. Tutkimus toteutetaan interventiotutkimuksena, jossa arvioidaan kahden eri intervention vaikutuksia työturvallisuustoiminnan tasoa kuvaaviin tekijöihin, kuten turvallisuusilmapiiriin, työhön liittyvän riskin/vaaran tunnistamiseen ja ennakointiin, sekä turvallisiin toimintatapoihin. Tutkimuksessa käytettävät menetelmät ovat dokumenttianalyysit, kyselyt ja haastattelut.

Tulokset ovat käytettävissä tutkimuksen päätyttyä keväällä 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Perttula

Tiedote

Digitaalisilla ratkaisuilla turvallisuutta ja turvallisuusoppimista sisälogistiikkaan?

31.10.2019

Tiivistelmä

Sisälogistiikassa käytetään enenevässä määrin uusia teknologisia ratkaisuja. Selvitettäessä, voidaanko uusien teknologioiden avulla edistää sisälogistiikka-alalla työturvallisuutta, toteutimme kolmivuotisen interventiotutkimuksen, jossa arvioitiin kahden eri intervention vaikutuksia työturvallisuuteen.
Tutkimusaineisto kerättiin kuudelta työpaikalta käyttäen menetelminä kyselyä, haastatteluita ja havainnointia. Tutkimuskohteena olivat trukkia työssään käyttävät henkilöt.
Teknologian käyttöönotosta saatavat hyödyt riippuvat siitä, käytetäänkö kertyvää dataa systemaattisesti ja monipuolisesti osana turvallisuuden suunnittelua ja johtamista. Onnistumisen edellytyksenä on myös sitoutuminen ja jatkuva yhteinen keskustelu turvallisuusasioista.

Lähtökohdat

Sisälogistiikan työtehtävissä sattuu paljon työtapaturmia ja tavaroiden siirtämiseen liittyvistä työtapaturmista aiheutuu pidempiä sairauspoissaoloja kuin muista työtapaturmista. Sisälogistiikassa ja trukinkuljettajien työssä käytetään enenevässä määrin uusia teknologisia ratkaisuja. Uusien teknologioiden käyttöönotto sisälogistiikassa nostaa esille kiinnostavan kysymyksen työturvallisuuden näkökulmasta: Voidaanko uusia teknologisia ratkaisuja hyödyntää myös työturvallisuuden edistämisessä?

Aineisto

Tutkimushankkeen päätoteuttajana oli Työterveyslaitos. Hankkeessa kehitetty trukinkuljettajien oppimispeli kehitettiin ja siihen liittyvät tulokset analysoitiin yhteistyössä Helsingin Yliopiston Liikennetutkimusyksikön kanssa.
Kolmivuotinen interventiotutkimus toteutettiin kuudella sisälogistiikkaan erikoistuneella työpaikalla ja tutkimuskohteena oli ensisijaisesti trukkia työssään käyttävät henkilöt.

Menetelmät

Tutkimusaineisto muodostui kalustonhallintajärjestelmän keräämästä ajodatasta, trukinkuljettajille toteutetun oppimispelin yhteydessä kerätystä pelidatasta, sekä eri tutkimusvaiheissa kyselyillä ja haastatteluilla kerätyistä aineistoista. Aineistoja analysoitiin sekä tilastollisin että laadullisin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Trukinkuljettajien yleisimmin kohtaamia häiriö- ja kuormitustekijöitä olivat aikapaineeseen liittyvät haasteet sekä näkyvyyteen ja sisäliikennejärjestelyihin liittyvät haasteet. Trukinkuljettajat suhtautuivat kyselyn mukaan positiivisesti teknologian tuomiin mahdollisuuksiin turvallisuuden edistämisessä. Uuden teknologian käyttöönotto on toteutettava suunnitelmallisesti, ja se vaatii panostusta turvallisuusviestintään kuin mikä tahansa turvallisuuden edistämiseksi tehtävä toimenpide työpaikalla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Sisälogistiikan alalle suuntautuva hanke osoitti käytännössä miten monitahoista toimintaa uuden teknologian tuomien keinojen käyttöönotto edellyttää. Hyödyt riippuvat siitä, käytetäänkö kertyvää dataa systemaattisesti ja monipuolisesti osana turvallisuuden suunnittelua ja johtamista. Turvallisuustoimenpiteiden hyödyllisyys edellyttää yhtä lailla sitoutumista kaikilla organisaatiotasoilla kuin myös jatkuvaa yhteistä keskustelua turvallisuusasioista.

Aineisto

Perttula Pia, Kannisto Henriikka, Puro Vuokko, Reuna Kaisa, Lehtonen Esko, Vorne Jarmo, Maasalo Ida. Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa – Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen. Logisafe -tutkimushankkeen loppuraportti. Työterveyslaitos. Helsinki. 2019
ISBN 978-952-261-892-4 (nid.)
ISBN 978-952-261-893-1 (PDF) Avaa