Digitaaliset työympäristöt: Parempaa yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja hyvinvointia

Hanketiedot

Hankenumero
190154

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Raija Hämäläinen
raija.h.hamalainen@jyu.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 28.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
165 000 euroa

Kokonaiskustannukset
302 300 euroa

Tulokset valmistuneet
20.6.2022

Tiivistelmä

Työn digitalisoituminen muuttaa työelämää sekä yksityisellä että julkisella sektorilla: yhtäältä se tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta uudet tavat tehdä työtä vaativat uudenlaista osaamista. Kaikkien aikojen laajin aikuisten osaamista mitannut tutkimus toi ilmi, että suomalaisaikuisten teknologinen ydinosaaminen on jakautunut huolestuttavan epätasaisesti. Erityisesti alle 40-vuotiaiden työntekijöiden osaamiserot ovat suuria, mikä on vakava uhka työelämän kehitykselle ja työntekijöiden työhyvinvoinnille. Digitalisaation aiheuttama murros koskettaa erityisesti osaamisvaatimuksia, jotka kohdistuvat jo työssä oleviin työntekijöihin. Lisäksi työn digitalisoituminen on yhteydessä työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. Työorganisaatioiden käytänteet ja työntekijöiden asenteet, kokemukset sekä uskomukset ovat merkittävässä roolissa teknologian sujuvassa käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Teknostressi puolestaan vaivaa työntekijöitä, joilla on vaikeuksia sopeutua työelämän digitalisaatioon. Hankkeemme vastaa tähän haasteeseen: Hanke 1) tuottaa tietoa työntekijöiden teknologisesta ydinosaamisesta ja työntekijöiden työhyvinvoinnista. Lisäksi hankkeessa 2) kehitetään työpaikkojen käyttöön uusia tapoja hyödyntää teknologis-pedagogisia ratkaisuja työntekijöiden teknologisen ydinosaamisen ja hyvinvoinnin tueksi. Hanke tuottaa uutta tietoa digitaalisen työn tueksi ja työelämän edelleen kehittämiseksi erityisesti työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raija Hämäläinen

Tiedote

Well@DigiWork - ratkaisuja digitaitojen ja hyvinvoinnin tueksi

20.6.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotettiin tietoa digitaalisten työympäristöjen, teknologisen ydinosaamisen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Lisäksi kehitettiin uusia ratkaisuja, joilla voidaan tukea työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia. Covid19-pandemia nosti aiheen erityisen ajankohtaiseksi ja tutkimus toi esiin uusia näkökulmia niin digitaitojen kuin työhyvinvoinnin näkökulmasta, erityisesti teknostressi näyttää koettelevan työntekijöiden jaksamista. Simulaatioiden hyödyt työpaikoilla voivat olla taloudellisia ja työn tehokkuuteen sekä tuloksellisuuteen liittyviä, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kehittäviä, sekä työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen liittyviä hyötyjä.

Lähtökohdat

Digitalisoituminen muuttaa työelämää yksityisellä ja julkisella sektorilla. Muutokset koskettavat sekä työntekijöiden osaamisvaatimuksia että työntekijöiden työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa digitalisaation työelämälle aiheuttamista mahdollisuuksista ja haasteista. Tutkimuksessa hyödynnettiin useita teoreettisia näkökulmia, kuten jatkuva oppiminen, työhyvinvointi ja keskeisiä teemoja olivat työntekijöiden teknologinen ydinosaaminen, työhyvinvointi sekä teknostressi.

Aineisto

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa eri alojen yritysten ja sairaanhoitopiirien työntekijöiltä kerättiin kyselyaineisto teknologisen ydinosaamisen nykytilasta ja koetusta työhyvinvoinnista. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkittiin simulaatio-oppimiseen pohjautuvia hajautettuja ja lähityöskentelyyn perustuvia ratkaisuja työntekijöiden ammatillisen osaamisen tueksi.

Menetelmät

Tutkimuksessa sovellettiin mixed method -lähestymistapaa hyödyntäen laajaa kvantitatiivista kyselyaineistoa sekä video-, audio- ja tutkimusjärjestelmistä saatua tutkimusaineistoa. Tutkimukseen osallistui yrityksiä eri aloilta sekä sairaanhoitopiirejä. Eri aineistot ja analyysimenetelmät sekä hankkeessa mukana olleiden tutkijoiden toisiaan täydentävät asiantuntija-alueet lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta.

Tulokset ja johtopäätökset

Teknologia aiheuttaa hyödyistä huolimatta työntekijöille kuormitusta. Teknologian kuormittavuus liittyy digitalisaation tuottamiin jatkuviin muutoksiin työvälineissä ja työn tekemisen tavoissa, mutta myös yleisemmin työn puitteisiin, resursseihin ja vastuisiin. Myös työntekijän omilla asenteilla ja osaamisella on yhteys teknostressin muodostumiseen. Tarvitaan aktiivista panostamista niin teknostressinhallintaan kuin tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus toi esiin uusia näkökulmia ja ratkaisuja niin digitaitojen kuin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Erityisesti teknostressi nousi esiin työntekijöitä kuormittavana ilmiönä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää osaamista ja työhyvinvointia lisäävien ratkaisujen kehittämisessä. Tutkimuksen käytännöllinen ja yhteiskunnallinen kontribuutio kytkeytyvät organisaatioiden työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Aineisto

Tietoisku Avaa

Työpaikoilla tarvitaan panostamista teknostressinhallintaan ja monipuolisiin
oppimisen mahdollisuuksiin. Tiedote 2022 Avaa

Loppuraportti Avaa