Digitalisaatio ja tiedonvälittäjät työyhteisön kehittämisessä ja strategiatyössä

Hanketiedot

Hankenumero
220010

Hakija
Mia Leppälä

Toteuttaja
Mia Leppälä

Lisätietoja
Mia Leppälä
mia.leppala@aalto.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 31.3.2024

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
26.4.2024

Tiivistelmä

Työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän etätyökykyä ja valmiuksia uusien teknologioiden käyttöön, etenkin tietotyöaloilla. Pandemia-aika entisestään vahvistaa mm. tietokonevälitteisen viestinnän tarpeellisuutta, mutta samalla sen haasteita. Tutkimukseni auttaa löytämään helpotusta työntekijöiden kohtaamaan informaatioähkyyn ja työyhteisön tiedonjakamisen ongelmiin sekä yhteisöllisyyden katoamiseen. Empiirinen aineistoni mahdollistaa tutkimuksen poikkeuksellisen laajassa viestintäverkostossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mia Leppälä

Tiedote

Yritysten sisäinen sosiaalinen media vauhdittaa tiedonjakamista työyhteisöissä

26.4.2024

Tiivistelmä

Organisaation sisäinen sosiaalinen media (kuten Slack, MS Teams Chat, Google Meet) tarjoaa uudenlaisia keinoja tiedonjakamiseen, mutta voi myös aiheuttaa tiedon löytämisen vaikeutta ja jopa informaatiotulvaa, ellei sen käyttöä suunnitella harkiten. Käytän väitöskirjassani monimenetelmällistä lähestymistapaa selvittääkseni miten organisaatioiden sisäisen sosiaalisen median alustat vaikuttavat viestintään ja tiedonjakamiseen organisaatioissa. Tutkimukseni kannustaa työyhteisöjä ymmärtämään aktiivisen tiedonjakamisen hyödyt ja välttämään uusien teknologioiden tuomat haitat, ja näin ollen lisäämään yhteistyötä ja sujuvaa tiedonjakamista työyhteisöissä.

Lähtökohdat

Havaintoni tiedonjakamisen ongelmista työyhteisöissä herätti kiinnostukseni väitöskirjani aiheeseen. Kasvava kyky luoda ja hyödyntää tietoaineistoja sekä uusien tiedonjakamiseen käytettävien teknologioiden vaikutus työyhteisöissä näkyy sekä positiivisena tiedon helppona saatavuutena, mutta myös tiedon hukkumisena tai sen väärinkäyttönä. Tutkimukseni yhdistää tiedonvälittäjiä käsittelevän kirjallisuuden verkostoanalyysiin ja tuo teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet uutena näkökulmana.

Aineisto

Tutkimusaineistoni koostuu kahdesta eri organisaatiosta kerätystä materiaalista. Pääpaino on organisaation sisäisen sosiaalisen median viesteissä, joita ensimmäisestä esimerkkiorganisaatiosta kertyi yli 120 000 viestiä ja toisesta yli miljoona, useiden vuosien ajalta. Lisäksi tutkimusmateriaalina on käytetty toisen esimerkkiorganisaation organisaatiojäsenten haastatteluita, asiakirjoja ja kenttähavainnointeja.

Menetelmät

Päätutkimusmenetelmänä väitöskirjassani on laadullinen teema-analyysi, jota täydennetään laskennallisilla menetelmillä, kuten sosiaalinen verkostoanalyysi ja aihemallinnus. Monimenetelmällisyys mahdollisti laajan käsityksen saamisen organisaatioiden sosiaalisissa verkostoissa tapahtuvasta tiedonjakamisesta ja viestinnästä sekä syväanalyysin, joka perustuu yksilöiden luonnolliseen viestintään, mikä poistaa haastatteluiden ja kyselyiden tuomat haasteet, kuten omaraportoinnin vinoumat.

Tulokset ja johtopäätökset

Väitöskirjani korostaa digitaalisen keskusteluaineiston potentiaalia rikkaana tutkimusmateriaalina, joka mahdollistaa suhteiden, verkostorakenteiden ja keskusteluiden kehityksen pitkittäisanalyysin organisaatiossa. Tutkimuksessani käytetyt menetelmät ovat sovellettavissa keskustelualustoiden tuottaman aineiston analysointiin myös muissa konteksteissa, kuten eri yrityksissä tai yhteisöissä, jotka käyttävät sisäiseen viestintäänsä keskustelualustaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Väitöskirjani syventää ymmärrystä uusien teknologioiden vaikutuksesta tiedonvälittäjien toimintaan ja uuden tiedon tuottamiseen organisaatioissa. Tiedonvälittäjät voivat hyödyntää organisaation sisäistä sosiaalista mediaa tiedon jakamiseen, uusien ratkaisujen löytämiseen ja yhteistyön edistämiseen. Lisäksi se kannustaa tiedonvälittämisen kulttuurin rakentamiseen ja organisaation digitaalisten alustojen hyödyntämiseen.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa