DigiTANO – Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä (yhteishanke 116144)

Hanketiedot

Hankenumero
116164

Hakija
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos

Toteuttaja
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos

Lisätietoja
Matti Vartiainen
matti.vartiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2016
58 000 euroa

Kokonaiskustannukset
86 300 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2018

Tiivistelmä

Verkostomaiset toimintatavat, hajautetut organisaatiot ja projektit vaativat työterveyshuolloilta toimintatapojen uudistamista, jotta ne tavoittaisivat liikkuvaa työtä tekevät työntekijät. Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) on työterveyshuoltojen lakisääteistä toimintaa. Sen tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja työnantajien työhyvinvointia koskevia tietoja ja taitoja sekä auttaa heitä omaksumaan työkykyä ja terveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja. Työterveyshuoltojen tulee pystyä aikaisempaa paremmin sisällyttämään mobiilin ja monipaikkaisen työn hallintaa koskevia teemoja TANO-toimintaan sekä hyödyntämään digitaalisia terveydenhuollon palveluja, joilla monipaikkaisesti ja virtuaalitiloissa työskentelevät ohjattavat työntekijät, tiimit tai organisaatiot voitaisiin tavoittaa.

Tutkimushankkeen tavoitteena on: selvittää työterveyshuollon digitaaliset nykykäytännöt ja kehittämistarpeet, jotka kohdistuvat mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön, kehittää digitaalisuuteen perustuvia TANO-toiminnan käytäntöjä projektiin osallistuvissa työterveyshuolloissa, ja arvioida interventioiden avulla digitaalisen TANO-toiminnan aikaansaamia terveyskäyttäytymisen muutoksia ja käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia työterveyshuollon toimijoiden sekä työterveyshuollon asiakkaiden näkökulmasta. Menetelminä käytetään yksilö- ja fokusryhmähaastatteluja sekä interventioita. Interventiot toteutetaan toimintatutkimuksen sykliä mukaillen. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 kesällä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Vartiainen

Tiedote

Mobiili työ luo uusia vaatimuksia työterveyshuollolle

31.10.2018

Kun työ muuttuu yhä enemmän liikkuvaksi ja hajautetuissa verkostoissa tehtäväksi, tarvitaan työterveyshuollossakin uusia toimintatapoja. Digitaaliset terveyspalvelut tavoittavat mobiilin työntekijän, mutta niitä on vielä niukasti saatavilla. Uusi opas tuo digitaalisten palveluiden käyttöönottomallin työterveydenhuollon avuksi.

Turun ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteishankkeessa on tutkittu, miten työterveyshuollot voivat aikaisempaa paremmin tavoittaa paljon työssään liikkuvat työntekijät. 

Tutkimuksessa etsittiin keinoja, joilla työterveyshuollot voivat hyödyntää digitaalisia terveydenhuollon palveluja sekä sisällyttää työterveyttä ja työkykyä koskevia teemoja liikkuvan työntekijän neuvonnassa ja ohjauksessa.

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus on työterveyshuoltojen lakisääteistä toimintaa. Sen tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja työnantajien työterveyttä koskevia tietoja ja taitoja sekä auttaa heitä omaksumaan työkykyä ja terveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja. 

Kysyntää digitaalisille palveluille on jo nyt

Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa kartoitettiin työterveyshuollon digitaalisia nykykäytäntöjä ja kehittämistarpeita, jotka kohdistuvat mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin yhteiskehittelyä. Lisäksi tietoa hankittiin kyselyillä ja haastatteluilla.

Tutkimus osoitti, että työterveyshuollon digitaaliset neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat vielä vähäisiä. Kuitenkin asiakashaastattelujen perusteella tarve näihin palveluihin on erityisesti mobiilia ja monipaikkaista työtä tekevillä. 

Apua digipalveluiden hallintaan

Hankkeessa laadittiin työterveyshuollon toimijoiden avuksi digitaalisen tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käyttöönottomalli. 

Käyttöönottomalli on kuvattu opaskirjassa ja sen pohjalta laaditussa oppimateriaalissa. Tekstit ja videot toimivat käytännön työkaluina digitaalisten palveluiden kehittämisessä. 

Hankkeessa saatujen kokemusten ja tulosten avulla työterveyshuollot voivat kehittää tämän päivän työelämään soveltuvia palveluja, jotka edistävät heidän asiakkaidensa terveyttä ja työkykyä.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Karppi, M., Koroma, J., Lehti, M. & Sivonen, K. (2018), Verkossa vai kasvokkain? Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen. ISBN 978-952-216-690-6 (painettu) ISBN 978-952-216-691-3 (pdf) Avaa

Karppi, M., Koroma, J., Lehti, M. & Ala-Könni, A. (2018) “Työterveyshuollon digitaalisen tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen” (Turun AMK:n opetusvideot) https://www.youtube.com/watch?v=go77P-KGKPY&feature=youtu.be

Karppi, M., Koroma, J., Lehti, M., Sivonen, K., Palmgren, H. & Kaksonen, T., (2018) “Verkossa vai kasvokkain? Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen”  https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/opas/verkossa-vai-kasvokkain/

Työterveys­huolto on etänäkin lähellä. Telma-lehti 2-2019. https://telma-lehti.fi/tyoterveyshuolto-on-etanakin-lahella