DigiTANO – Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä (yhteishanke 116164)

Hanketiedot

Hankenumero
116144

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu TKI-palvelut

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu TKI-palvelut

Lisätietoja
Mira Lehti
mira.lehti@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2016
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
109 960 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2018

Tiivistelmä

Verkostomaiset toimintatavat, hajautetut organisaatiot ja projektit vaativat työterveyshuolloilta toimintatapojen uudistamista, jotta ne tavoittaisivat liikkuvaa työtä tekevät työntekijät. Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) on työterveyshuoltojen lakisääteistä toimintaa. Sen tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja työnantajien työhyvinvointia koskevia tietoja ja taitoja sekä auttaa heitä omaksumaan työkykyä ja terveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja. Työterveyshuoltojen tulee pystyä aikaisempaa paremmin sisällyttämään mobiilin ja monipaikkaisen työn hallintaa koskevia teemoja TANO-toimintaan sekä hyödyntämään digitaalisia terveydenhuollon palveluja, joilla monipaikkaisesti ja virtuaalitiloissa työskentelevät ohjattavat työntekijät, tiimit tai organisaatiot voitaisiin tavoittaa.

Tutkimushankkeen tavoitteena on: selvittää työterveyshuollon digitaaliset nykykäytännöt ja kehittämistarpeet, jotka kohdistuvat mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön, kehittää digitaalisuuteen perustuvia TANO-toiminnan käytäntöjä projektiin osallistuvissa työterveyshuolloissa, ja arvioida interventioiden avulla digitaalisen TANO-toiminnan aikaansaamia terveyskäyttäytymisen muutoksia ja käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia työterveyshuollon toimijoiden sekä työterveyshuollon asiakkaiden näkökulmasta. Menetelminä käytetään yksilö- ja fokusryhmähaastatteluja sekä interventioita. Interventiot toteutetaan toimintatutkimuksen sykliä mukaillen. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 kesällä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mira Lehti