Digitoimijuus terveydenhuollon ammattilaisen työssä

Hanketiedot

Hankenumero
220363

Hakija
Tiina Koivisto

Toteuttaja
Tiina Koivisto

Lisätietoja
Tiina Koivisto
tiina.koivisto@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2023

Tiivistelmä

Digitalisaatiota pidetään ratkaisuna terveydenhuollon kasvavaan resurssiongelmaan. Väitöskirjatutkimukseni ’Digitoimijuus terveydenhuollon ammattilaisen työssä’ kuvaa, miten uutta teknologiaa voidaan soveltaa niin, että säilytetään sekä ammattilaisen arvo työnsä osaajana että laadukas ja oikea-aikainen terveydenhuollon palvelu. Väitöskirja havainnollistaa dynamiikkaa, joka säätelee terveydenhuollon ammattilaisten kykyä selviytyä, säädellä ja ohjata digivälineiden käyttöä työssään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Koivisto

Tiedote

Digitoimijuus terveydenhuollon ammattilaisen työssä

15.6.2023

Tiivistelmä

Tutkimus täydentää terveydenhuollon ammattilaisten digiosaamista ja digivälineiden käyttöä koskevaa tutkimuskirjallisuutta. Tavoitteena on tutkia digitoimijuuden ilmenemistä terveydenhuollon ammattilaisen työssä. Sisällönanalyysillä tutkitaan kolmea erilaista laadullista aineistoa ammattilaisten kokemuksista. Tutkimustulokset osoittavat, että terveydenhuollon ammattilaisten digitoimijuuden ymmärtäminen edellyttää sekä digiosaamisen että ammatillisten tavoitteiden ja työn kontekstin huomioimista. Ammattilaiset eivät arvioi käyttämäänsä digiteknologiaa vain osaamisen tai käytettävyyden näkökulmasta, vaan ensisijaisesti suhteessa siihen miten digiväline tukee tai rajoittaa ammatillisten tavoitteiden saavuttamista työkontekstissa.

Lähtökohdat

Digivälineet ovat viimeisen vuosikymmenen aikana integroituneet kiinteäksi osaksi terveydenhuollon ammattilaisen työtä. Uusien teknologioiden hyödyntämisen uskotaan olevan ratkaisu sekä sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan että laadukkaiden hyvinvointipalvelujen turvaamiseen heikentyvästä huoltosuhteesta huolimatta. Tarvitaan lisää ymmärrystä siitä, milloin teknologia hyödyttää työn sujuvuutta ja milloin teknologiset sovellukset puolestaan vaikeuttavat työn tavoitteiden saavuttamista.

Aineisto

Väitöskirjan aineisto koostuu kolmella eri menetelmällä kerätyistä laadullisista aineistoista: kyselyaineiston avovastauksista, fokusryhmähaastatteluista ja yksilöhaastatteluista. Tutkimusaineistot eroavat myös työkontekstin suhteen: kaksi aineistoa on kerätty työterveyshuollossa ja yksi vanhustyössä.

Menetelmät

Hyödynnän työssäni sisällönanalyysia selvittääkseni, millainen digivälineen ja ammattilaisen välinen dynamiikka säätelee terveydenhuollon ammattilaisten kykyä selviytyä ja ohjata digivälineiden käyttöä työssään. Aineistoilla saadaan esiin terveydenhuollon toimijoiden omia näkökulmia teknologian käyttöön, tarkastelukulmana ammattilaisten toimijuus digivälineiden käyttäjinä työelämän kontekstissa.

Tulokset ja johtopäätökset

Terveydenhuollon ammattilaisten digitoimijuuden ymmärtäminen edellyttää sekä digiosaamisen että ammatillisten tavoitteiden ja työn kontekstin huomioimista. Ammattilaiset eivät arvioi käyttämäänsä digiteknologiaa vain osaamisen tai käytettävyyden näkökulmasta, vaan ensisijaisesti suhteessa siihen miten digiväline tukee tai rajoittaa ammatillisten tavoitteiden saavuttamista työkontekstissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Digitoimijuus tulee nähdä osana ammatillista toimijuutta. Ammattilaisten digitoimijuutta vahvistamalla parannetaan ammattilaisten edellytyksiä hyödyntää digivälineitä ammattilaisten arvoja kunnioittaen ja työn tavoitteet saavuttaen. Digivälineiden muovaamia työkäytäntöjä tulee arvioida ja kehittää niin ammattilaisen oman työtoiminnan kuin työorganisaation tasolla.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa

Tiina Koivisto.Digitoimijuus terveydenhuollon ammattilaisen työssä. Loppuraportti. Tampereen yliopisto.2023.
ISBN 978-952-03-3101-6 (painettu)
ISBN 978-952-03-3102-3 (verkkojulkaisu)
ISSN 2489-9860 (painettu)
ISSN 2490-0028 (verkkojulkaisu)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-3102-3 Avaa