Duunarit – Suorittavan työn psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys

Hanketiedot

Hankenumero
190160

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Tiina Saari
tiina.saari@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
183 808 euroa

Tulokset valmistuneet
22.4.2022

Tiivistelmä

Hanke tuottaa uutta tietoa työelämän tutkimuksen katvealueeseen jääneestä suorittavasta työstä. Hankkeessa selvitetään, miksi suorittavan työn psykologinen sopimus on edelleen voimissaan eli millaiset tekijät pitävät tasapainossa työntekijöiden odotukset ja velvollisuudet työtään kohtaan. Lisäksi hankkeessa analysoidaan, millaisista tekijöistä kumpuavat suorittavan työn mielekkyys ja ammattiylpeys, jotka ovat osa psykologisen sopimuksen toimivuutta. Tutkimuskohteena ovat suorittavaa työtä tekevät miehet ja naiset eri ammateissa. Projektissa hyödynnetään sekä kysely- että haastatteluaineistoa. Aineisto hankitaan yhteistyössä Teollisuusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kanssa. Hankkeen uutuusarvo on suorittavan työn palauttaminen akateemisen tutkimuksen keskiöön. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä suorittavien työtehtävien työhyvinvointia ja työurien pidentämistä edistäviä toimenpiteitä. Erityisen hyödyllisiä tulokset ovat pohdittaessa toimenpiteitä työvoiman riittävyyteen suorittavissa työtehtävissä. Samalla kun suorittava työ on vähentynyt Suomesta, sen arvostus on laskenut työvoiman keskuudessa. Tarvitsemme siis ajantasaista tietoa siitä, mitkä tekijät lisäävät suorittavan työn vetovoimaa. Hankkeen toteuttaja on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Hanketta johtaa YTT Tiina Saari. Tutkijoina toimivat lisäksi YTT Tuija Koivunen, YTT Pasi Pyöriä ja Professori Harri Melin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Saari

Tiedote

Duunareilta löytyy ammattiylpeyttä ja he kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

22.4.2022

Tiivistelmä

Duunarit-hankkeen tavoitteena oli päivittää käsitystä tutkimuksen katvealueeseen jääneestä suorittavasta työstä ja sen tekijöistä. Duunarit-hankkeen tavoitteena oli ongelmien sijaan löytää suorittavan työn hyviä puolia. Keskityimme erityisesti analysoimaan, millaisista tekijöistä kumpuavat suorittavan työn merkityksellisyys ja ammattiylpeys. Aineistonamme oli teollisuuden ja kiinteistöpalvelualan työntekijöille kohdistettu kysely (N=1242) ja haastattelut (N=30). Tutkimuksen tulosten mukaan suuri osa duunareista kokee ammattiylpeyttä ja työn koetaan olevan merkityksellistä. Työpaikoilla olisi syytä edistää työssä onnistumisen ja kehittymisen mahdollisuuksia, jotta työntekijät voisivat olla ylpeitä tekemästään työstä.

Lähtökohdat

Suorittavaa työtä tutkitaan nykyään hyvin vähän, ja tavoitteena oli päivittää käsitystä suorittavasta työstä, etenkin tuomalla esiin myös hyviä puolia, fyysiseen rasittavuuteen keskittymisen sijaan. Teorioina käytimme ammattiylpeyden, työn merkityksellisyyden ja psykologisen sopimuksen teorioita. Tavoitteena oli selvittää työntekijöiden hyviä kokemuksia työstään ja niiden avulla pohtia, miten organisaatiot voisivat toiminnassaan mahdollistaa ammattiylpeyden ja merkityksellisyyden kokemisen.

Aineisto

Hankkeen alkuvaiheessa kerättiin tutkimusaineisto yhteistyössä Teollisuusliiton ja PAMin kanssa. Kysely kohdistettiin ajoneuvo- sekä kumi- ja muoviteollisuudessa työskenteleville ja kiinteistöpalveluissa työskenteleville liittojen jäsenille. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 242 työntekijää: 217 työskenteli ajoneuvoteollisuudessa, 445 kumi- ja muoviteollisuudessa ja 580 kiinteistöpalvelualalla. Haastattelut: 16 kiinteistöpalvelualan ja 14 teollisuuden työntekijää.

Menetelmät

Hankkeessä kerättiin määrällinen ja laadullinen tutkimusaineisto, jota analysoitiin soveltuvin menetelmin. Määrällistä aineistoa analysoitiin kuvailevin menetelmin (ristiintaulukointi ja merkitevyystestit) ja haastatteluaineiston analysoinnissa sovellettiin hankkeen teoriapohjaan nojautuvia analyysimenetelmiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen päätulosten mukaan suuri osa duunareista kokee ammattiylpeyttä ja työn koetaan olevan merkityksellistä. Ylpeyttä koetaan
monista syistä, mutta ne voi tiivistää kolmeen: työssä onnistuminen, auttaminen ja selviytyminen. Työstä löytyy myös merkityksellisyyttä: työn voi kokea itsenäiseksi, toteuttaa osaamistaan, vaalia sosiaalisia suhteita työpaikalla sekä tehdä toisille ja yhteiskunnalle hyvää.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tulosten mukaan suorittavan työn tekijöitä löytyy ammattiylpeyttä ja työ koetaan merkitykselliseksi. Heillä on myös osaamista, ammattitaitoa ja kehittymiskykyä. Valitettavasti näitä ei aina huomioida työn arjessa. Työpaikoilla olisi syytä edistää niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat työssä onnistumisen ja kehittymisen, jotta työntekijät voisivat olla ylpeitä tekemästään työstä. Lisäksi tulisi parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä.

Aineisto

Tiina Saari, Tuija Koivunen, Pasi Pyöriä, Minna Leinonen, Katriina Tapanila, Harri Melin. Duunarit – ammatistaan ylpeät. Duunarit tutkimushankkeen loppuraportti. Työraportteja 111/2021 Working Papers. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Työelämän tutkimuskeskus Avaa