EASST010 conference, 2.-4.9.2010, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
110262

Hakija
Inka Koskela

Toteuttaja
Inka Koskela

Lisätietoja
Inka Koskela
inka.koskela@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 30.9.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
500 euroa

Kokonaiskustannukset
975 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2010

Tiivistelmä

YTM Inka Koskela tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan tietojen ja taitojen opettamista ja oppimista vuorovaikutuksellisena toimintana lennonjohtajien ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu ensinnäkin siihen, millaisten koulutuskäytänteiden varaan lennonjohtajien ammatillinen koulutus rakentuu. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten erilaiset koulutuskäytänteet mahdollistavat ja rajoittavat koulutettavan toimintaa työtehtävien harjoittelussa.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa systemaattista ja konkreettista tietoa koulutusvuorovaikutuksen rakenteista ja muodoista kahdessa erilaisessa koulutusympäristössä: lennonjohtosimulaattorissa ja lähilennonjohdossa. Tutkimuksessa hyödynnetään keskustelunanalyyttisia ja multimodaalisen vuorovaikutustutkimuksen menetelmiä videoitujen koulutustilanteiden yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Lähtökohtana on tutkia kouluttajien ja koulutettavien keskinäistä sekä heidän ja teknologioiden välistä vuorovaikutusta toimintaan kytkeytyvien materiaalisten ja multimodaalisten ulottuvuuksien kautta. Tutkimustulokset julkaistaan vuonna 2011 valmistuvassa artikkeliväitöskirjassa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Inka Koskela

Tiedote

Vuorovaikutusta sekä oppimisessa että teknologiakäytössä

30.9.2010

Yhteiskuntatieteiden maisteri Inka Koskela osallistui 2.–4. syyskuuta 2010 Trentossa, Italiassa, järjestettyyn tieteen, teknologian ja vuorovaikutuksen konferenssiin. Koskela esitteli tutkijakollegansa Tiia Vaajalan kanssa tutkimusta vuorovaikutusprosesseista ja teknologioista jokapäiväisen työn osana. Tarkasteltavina olivat hätäkeskus ja lennonjohtokoulutus. Työsuojelurahasto tuki Koskelan Italian-matkaa stipendillä.
 
Esitys pohjaa paljolti Koskelan artikkeliväitöskirjaan, jonka on määrä valmistua 2011. Siinä hän tarkastelee tietojen ja taitojen opettamista ja oppimista vuorovaikutuksena. Tutkittavana on lennonjohtajien ammatillinen koulutus. Hän paneutuu lähinnä koulutuskäytäntöihin.
 
Tavoite on tuottaa järjestelmällistä ja konkreettista tietoa koulutuksen vuorovaikutuksesta. Koskela hyödyntää keskusteluanalyyttisia menetelmiä videoitujen koulutustilanteiden yksityiskohtaisessa tarkastelussa. Hän paneutuu niin kouluttajien ja koulutettavien keskinäiseen kuin heidän ja teknologioiden väliseen vuorovaikutukseen.
 
Trentossa Koskela ja Vaajala esittelivät videoanalyysimallin, jossa sosiaalista toimintaa tarkastellaan puhuttuna vuorovaikutuksena, ei-kielellisenä toimintana sekä organisatorisissa ja institutionaalisissa kehyksissä.
 
Konferenssikeskustelussa ilmeni, että monimutkaisten työtoimintojen mielekäs analyysi edellyttää niitä taustoittavien yhteisön sääntöjen ja käytäntöjen tuntemusta. Tämä on välttämätöntä myös siksi, että tuloksilla voisi vaikuttaa työympäristön käytäntöihin ja jopa muuttaa niitä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://events.unitn.it/en/easst010