EAWOP the 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, 20.-23.5.2015, Norja

Hanketiedot

Hankenumero
115009

Hakija
Kaisa Perko

Toteuttaja
Kaisa Perko

Lisätietoja
Kaisa Perko
kaisa.perko@uta.fi

Toteutusaika
13.2.2015 - 15.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
500 euroa

Kokonaiskustannukset
1 150 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2015

Tiivistelmä

Oslossa järjestettävän EAWOP-kongressin teemana on tänä vuonna ”Respectful and effective leadership – managing people and organizations in turbulent times”. Esittelen kongressissa väitöskirjani kolmannen osatutkimuksen ”The relative importance of transformational and fair leadership behaviours for employee well-being”.

Tutkimuksessa verrattiin yhtäältä lähijohtamisen oikeudenmukaisuuden ja toisaalta transformationaalisen johtamistyylin osuutta työntekijöiden työn imun ja uupumusasteiseen väsymyksen selittämisessä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat ensinnäkin, että transformationaalinen johtaminen selittää työn imua paremmin kuin pelkkä lähijohtamisen oikeudenmukaisuus, mikä on ymmärrettävissä transformationaalisen johtamisen motivoivien piirteiden kautta. Epäoikeudenmukaisuus selittää kuitenkin uupumusasteista väsymystä paremmin kuin transformationaalinen johtaminen, mikä viittaa siihen, että uupumuksen ehkäisyssä lähijohtamisen oikeudenmukaisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Toiseksi, näillä lähijohtamisen piirteillä on omavaikutusta työntekijöiden työhyvinvoinnille senkin jälkeen, kun perustavanlaatuisten työn piirteiden (vaikutusmahdollisuudet, rooliselvyys, työn määrä) vaikutus hyvinvointiin on otettu huomioon.
Kolmanneksi, noin 25% lähijohtamisen vaihtelusta oli ryhmätasolla jaettua, mikä viittaa siihen, että lähiesimiesten ja heidän alaistensa väliset suhteet eivät ole täysin yksilöllisiä vaan kokemukset ovat osin jaettuja alaisten kesken.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Perko

Tiedote

Oikeudenmukaisuus mitä tärkeintä lähijohtamisessa

15.6.2015

Toimiako lähijohtajana oikeudenmukaisesti vai
transformationaalisesti? Vastaus: lähijohtamisen oikeudenmukaisuus
on vielä tärkeämpää työntekijöiden hyvinvoinnille kuin
transformationaalinen johtajuus.

Oikeudenmukaisuus peittoaa transformationaaliseen johtajuuteen
liitetyt ideaalipiirteillä vaikuttamisen, inspiroivan motivoinnin,
älyllisen stimuloinnin ja yksilön huomioon ottamisen.

Epäoikeudenmukaisuus uuvuttaa

Tutkija
Kaisa Perko Tampereen yliopistosta korostaa, että
oikeudenmukainen johtaminen selittää työntekijöiden työn imua yhtä
hyvin kuin transformationaalinen johtaminen, mutta puutteet
lähijohtamisen oikeudenmukaisuudessa eli epäoikeudenmukaisuus
selittävät uupumusasteista väsymystä paremmin kuin
transformationaalisten johtamispiirteiden puuttuminen.

Siten transformationaalisen johtamisen hyvinvointivaikutukset
ovat palautettavissa oikeudenmukaisuuteen.

Väitöstutkimus tulossa

Perko syventää tekeillä olevassa väitöstutkimuksessaan
lähijohtamisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin yhteyttä (
TSR 114205 ). Tulokset ovat käytettävissä
keväällä 2016. Aineisto perustuu hankkeeseen Re-Su-Lead, Palkitseva
ja kestävää hyvinvointia edistävä johtajuus (
TSR 109398) .

Perko esitti väitöskirjansa kolmanteen osatutkimukseen
perustuneen posterin aiheesta EAWOP-kongressissa, joka on työ- ja
organisaatiopsykologian suurimpia tieteellisiä kokoontumisia.

Kongressi järjestettiin Oslossa toukokuussa 2015.
Työsuojelurahasto tuki osallistumista matkastipendillä.

Posterin otsikko oli Back to basic: The relative importance of
transformational and fair leadership for employee work engagement
and exhaustion.

Tulokset osoittavat, että sekä transformationaalisella että
oikeudenmukaisella johtamisella on työn ominaisuuksista –
vaikutusmahdollisuudet, rooliselvyys, työn määrä – riippumatonta
vaikutusta hyvinvointiin.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että samaa esimiestä arvioivien
työntekijöiden johtamisarvioissa oli huomattavassa määrin
yhtenevyyttä, kun taas hyvinvointi näyttäytyi aineistossa
yksilöllisempänä ilmiönä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut http://www.eawop2015.org/

Posteri

Perko, K.Kinnunen, U. Tolvanen, A. Feldt, T. Psychology, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland Department of Psychology, University of Jyväskylä. Back to basic: The relative importance of transformational and fair leadership for employee work engagement and exhaustion.2015. Avaa