Edellytykset vaikuttavaan terveyden edistämiseen työterveysyhteistyössä

Hanketiedot

Hankenumero
114397

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Merja Turpeinen
merja.turpeinen@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 30.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
10.12.2014
40 000 euroa

Kokonaiskustannukset
78 696 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää työterveysyhteistyötä ja työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuutta suomalaisessa työelämässä. Tutkimme ja levitämme tietoa siitä kuinka työterveyshuolto, työsuojelu ja työpaikan toimijat saadaan mukaan kehittämään terveyttä edistävää toimintakulttuuria työpaikoille työterveysyhteistyönä ja mitkä tekijät edistävät tämän toiminnan vakiintumista.

Tutkimusaineistoina käytämme Työterveyslaitoksessa aiemmin toteutettujen terveyden edistämistä työpaikoille kehittämis- ja tutkimushankkeiden arviointiraportteja. Hankeraportteja analysoidaan sisällönanalyysin periaatteita soveltamalla. Eriteltäessä eri toimijoiden näkökulmaa työterveysyhteistyöhön käytetään viitekehyksenä ja analyysin käytännön ratkaisujen perustana positioinnin teoriaa.

Terveyden edistäminen työpaikoilla työterveysyhteistyönä vaatii onnistuakseen ja juurtuakseen osaamista ja tietoa, jota tämä hanke tuottaa. Tämä tieto auttaa onnistumaan ja lisäämään toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Lisäksi hanke tuottaa tietoa terveyttä edistävien hankkeiden arviointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Turpeinen

Tiedote

Terveys työpaikoilla syntyy yhteistoimin

30.8.2016

Työhyvinvoinnin edistämiseksi on paljon suosituksia ja malleja, mutta niiden vieminen käytäntöön ja vakiinnuttaminen työyhteisöjen arkeen ei aina onnistu. Työsuojelurahasto on rahoittanut Työterveyslaitoksen tutkimushanketta työterveysyhteistyön vaikuttavuuden lisäämiseksi suomalaisessa työelämässä.

Työterveysyhteistyö on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistä toimintaa henkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämiseksi. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Merja Turpeinen toimi vastuuhenkilönä Edellytykset vaikuttavaan terveyden edistämiseen työterveysyhteistyössä -tutkimushankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2015-2016.

Hankkeen kuluessa Turpeinen kollegoineen selvitti muun muassa mitkä tekijät edistävät tai ehkäisevät yhteiseen kehittämiseen perustuvien terveyttä edistävien toimintamallien viemistä ja juurtumista käytäntöön työpaikoilla ja työterveysyhteistyössä. Hankkeessa tutkittiin myös, kuinka työterveyshuoltoa, työsuojelua ja työpaikan toimijoita voidaan kannustaa kehittämään työpaikoille terveyttä edistävää toimintakulttuuria työterveysyhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin toiminnan vakiintumiseen johtavia tekijöitä. 

Tutkimuksen avulla haettiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Millaisin edellytyksin ja kenen vetämänä työterveysyhteistyö onnistuu parhaiten? Mikä on työterveyshuollon rooli ja tehtävä ja miten toimimalla työterveyshuolto tukee parhaiten työpaikoilla tehtävää terveyden edistämistä?

Tutkimustulokset antavat yksityiskohtaisen kuvan tuloksellisen työterveysyhteistyön kehittämisen edellytyksistä, yhteiskehittämisen kriittisistä vaiheista, eri toimijoiden rooleista eri vaiheissa sekä yhteistyön tukemisesta.

Yhteinen oppimisprosessi edistää vaikuttavuutta

Hankkeessa todettiin terveyttä edistävän työterveysyhteistyön vaikuttavuuden syntyvän monimuotoisen ja haastavan prosessin kautta: muun muassa kehittämissyklin läpikäymisestä ja yhteisestä oppimisprosessista. Vaikuttavuus syntyi myös prosessin tuloksellisuudesta eli muutosten ja tavoiteltujen muutosten aikaansaamisesta, sekä yhteiskehittämisen vakiintumisesta työtavaksi.

Tutkimus osoitti myös, että työkulttuuri voi joko edistää tai ehkäistä osallistavaa kehittämistä. Onnistunut työterveysyhteistyö edellyttää työpaikoilta motivaatiota ja resursseja terveyden edistämiseen sekä osapuolten osallistamiseen aktiivisiksi kumppaneiksi.

Tulosten perusteella ehdotetaan, että kehittämisyhteistyön etenemisen systemaattinen seuranta tekisi näkyväksi toimintatapojen ja yhteisen oppimisen vaiheita ja olisi erityisen perusteltua pitkissä ja kustannuksiltaan suurissa kehittämishankkeissa.

Tuloksista apua suunnitelmalliseen työterveysyhteistyön kehittämiseen

Työryhmän tutkimusaineistoina oli arviointiraportteja Työterveyslaitoksessa aiemmin toteutetuista hankkeista, joissa tarkasteltiin terveyden edistämistä työpaikoilla. Aineisto kattoi seitsemän vuosina 2004-2014 raportoitua tutkimus- ja kehittämishanketta, joissa kehittäminen kohdistui 38 työpaikkaan tai työyksikköön sekä 23 työterveyshuollon yksikköön. Aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin.

Hankkeessa tuotettu tietoa voidaan hyödyntää suunnitelmallisessa työterveysyhteistyön kehittämisessä, mikä on tärkeää verkostomaisen työn lisääntyessä. Lisäksi tuloksista on apua strategisen muutoksen välineenä työpaikoilla ja työterveyshuollon yksiköissä joissa halutaan tukea yhteisöllistä ja osallistavaa ajattelua ja johtamistyötä, sekä terveyden edistämisen arviointi- ja kehittämiskulttuuria joka perustuu yhteiseen päätöksentekoon.

Tulokset on raportoitu ”Edistetään terveyttä työpaikoilla yhteistoimin” -julkaisussa. Hankkeen tuloksia on esitelty myös posteriesityksillä, loppuraportilla, luennoilla, sekä käsikirjoituksilla kotimaisiin ja ulkomaisiin julkaisuihin. Tuloksia jaetaan myös Työterveyslaitoksen Promo@Work- ja Vaikuttava työterveyshuolto -hankkeissa, Työterveyslaitoksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Turpeinen, Merja; Ylisassi, Hilkka; Hirvonen, Leena; Laitinen, Jaana. Avaa

. Työterveyslaitos. Juvenes Print, Tampere, 2016.

ISBN 978-952-261-682-1 (nid.)

ISBN 978-952-261-681-4 (PDF)

Juvenes Print, Tampere, 2016