Educating Mind for the Future

Hanketiedot

Hankenumero
110073

Hakija
Helsingin yliopisto

Toteuttaja
Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tdk, CICERO Learning Network

Lisätietoja
Patrik Scheinin
patrik.scheinin@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 15.6.2010

Työsuojelurahaston päätös
13.4.2010
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
25 376 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2010

Tiivistelmä

Educating Minds for the Future –seminaarin tavoitteena on nostaa käynnissä oleva opettajien ja koulutusalan ammattilaisten työviihtyvyyskeskustelu ja kouluihin liittyvä arvokeskustelu uudelle tasolle (http://www.cicero.fi/sivut2/events_Gardner_Helsinki_May2010.html). Tapahtumassa käsitellään koulutusalan (mm. opettajien) ammattikuvaan liittyviä perimmäisiä tavoitteita ja pyritään herättämään tavoite- ja arvokeskustelua ”tulevaisuuden ihmisestä”. Professori Howard Gardnerin (Harvard University) puhe tapahtumassa antaa perustan keskustelulle, jonka tarkoituksena antaa uusia näkökulmia myös koulutusalan henkilöstön arkipäivän työhön. Tilaisuudessa luodaan myös katsaus aivotutkimukseen, oppimiseen ja musiikkiin professori Mari Tervaniemen ja dosentti Minna Huotilaisen puheenvuoroissa.

Educating Minds for the Future -seminaarin kohdeyleisöön kuuluvat ensisijaisesti opettajat, opettajankouluttajat ja henkilöstöhallinnan ammattilaiset sekä oppimisen tutkimuksen eri tieteenalojen tutkijat, jatko-opiskelijat ja opiskelijat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Patrik Scheinin

Tiedote

Älykkyyttä on monenlaista

15.6.2010

Opetus- ja henkilöstöammattilaiset pureutuivat työntekijöiden
tulevaisuuden taitoihin. Työsuojelurahasto osallistui tilaisuuden
rahoittamiseen.

Harvardin yliopiston kognitio- ja kasvatustieteen professori
Howard Gardner esitteli teoriaansa
moniälykkyydestä. Moniälykkyysteoriassa ihminen ymmärretään
monipuolisesti kehityskykyisenä ja erilaisia lahjakkuuksia omaavana
yksilönä.

Gardner kävi luennossaan ”Five Minds for the Future: What they
are; how to bring them about” läpi viisi älykkyyden lajia.

Kurinalainen oppija hallitsee erilaisia pääajatussuuntia yhtä
aikaa. Synteesin tekijällä on kyky yhdistää eri tieteenalojen ideat
ja ajatukset yhdeksi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja välittää
tietoa tästä muille.

Luovan mielen omaavalla on taito löytää uusia kysymyksiä,
selventää ilmiöitä ja soveltaa tietoa. Humaanin mielen omaava
tiedostaa ja arvostaa ihmisten ja ihmisryhmien erilaisuutta.
Eettisen mielen omaavalle on tärkeätä täyttää omat työ- ja
kansalaisvelvollisuutensa. Hänellä on myös kyky ymmärtää toisten
arvolähtökohtia.

Esityksen jälkeen paneelin jäsenet kommentoivat professori
Gardnerin puhetta. Paneeliin osallistuivat Helsingin yliopiston
professori
Leena Krokfors, Googlen kehitysjohtaja
Petri Kokko ja Helsingin yliopiston opiskelija
Mikko Heiskanen.

Musiikkiharrastustuksesta apua kielen oppimiseen

Iltapäivän puheenvuorot avasivat yleisölle viimeisimpiä
tutkimustuloksia aivojen, musiikin ja luovuuden alueilta.

Mari Tervaniemen puheenvuoro käsitteli
musiikillista asiantuntemusta ja aivojen plastisuutta. Aikaisemmat
tutkimukset ovat osoittaneet, että aivotoiminnot ja aivojen muoto
heijastavat musiikillista asiantuntemusta.

Alustavan todistusaineiston mukaan eri alan muusikoilla on
erilaiset neurokognitiiviset profiilit riippuen heidän
musiikinalastaan. Esimerkiksi viulunsoittajat havaitsevat jopa
hieman epävireisiä sointuja hermostollisella tasolla toisin kuin
ihmiset, jotka eivät ole viulunsoittajia.

Minna Huotilainen luennoi varhaisiän
kuullunymmärtämisestä ja oppimisesta. Hänen tutkimuksensa mukaan
lapsen kuuloaisti ja motoriset taidot muuttuvat nopeasti musiikkia
harrastettaessa. Hiukan toista vuotta pianonsoittoa harrastaneen
lapsen aivojen liikeaivokuoressa, aivokurkiaisessa ja
kuuloaivokuoressa voidaan nähdä muutoksia.

Muutokset helpottavat kielten oppimista sekä parantavat
verbaalisia ja motorisia taitoja. Musiikilliset harjoitukset
lisäävät myös prososiaalista käyttäytymistä lapsissa.

Tavoitteena uusi tieto työelämästä

Tilaisuuden järjesti CICERO Learning, joka on Helsingin
yliopiston koordinoima kansallinen oppimisen tutkimuksen
monitieteinen tutkimusverkosto.

Minds for the Future –seminaari järjestettiin Helsingissä
26.5.2010. Seminaari oli suunnattu opettajille,
opettajankouluttajille, henkilöstöalan ammattilaisille, tutkijoille
ja opetustoimen asiantuntijoille. Ajankohtaisen tiedon jakamisen
lisäksi tavoitteena oli rakentaa yhteistyötä professori Gardnerin
GoodWork-projektin ja suomalaisten tutkijoiden kesken.

Seminaarista alkaneen yhteistyön tarkoituksena on tuottaa
työelämää tukevaa tutkimustietoa. Tutkimus painottuu erityisesti
siihen, miten tietotyössä olevan väestön oppimiskyky pidetään yllä
jatkuvasti muuttuvassa ja uusia haasteita asettavassa
työelämässä.

Yhtenä verkoston painopisteenä on koulutusalan ammattilaisten
työyhteisöjen hyvinvointi. Samalla kerätään hyviä käytäntöjä ja
esimerkkejä eettisesti ja laadukkaasti johdetuista
työorganisaatioista.

CICERO Learning –verkoston piirissä tuotettua työelämän
tutkimustietoa on tarkoitus soveltaa ja levittää julkaisuilla ja
järjestämällä tapahtumia. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

http://www.cicero.fi

http://www.cicero.fi/sivut2/events_Gardner_Helsinki_May2010.html