Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä (HeRMo)

Hanketiedot

Hankenumero
117300

Hakija
Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Lisätietoja
Kaija Collin
kaija.m.collin@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 28.2.2020

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2018
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
272 740 euroa

Tulokset valmistuneet
25.9.2020

Tiivistelmä

Työelämän kehittämisen painopisteiksi ovat nousseet koulutus, tutkimus ja luovuus. Osaamisvaatimukset muuttuvat yhä nopeammin. Näiden myötä eettisen henkilöstöjohtamisen merkitys on kasvamassa työelämässä ja erityisesti ketterään toimintaperiaatteeseen perustuvissa kasvuyrityksissä. Tässä hankkeessa kysymme, miten säilyttää rakenteiden ja käytänteiden joustavuus vaarantamatta henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä? Organisaatioissa ollaan myös entistä riippuvaisempia työntekijöiden luovuudesta ja kyvystä kehittää ja ylläpitää kilpailukykyä. Luovan potentiaalin houkutteleminen, hallitseminen ja sitouttaminen onkin siksi noussut myös HR:n ytimeen. HeRMo- tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää henkilöstöjohtamisen ja eettisen henkilöstöjohtamisen rakenteita, käytänteitä ja tarpeita kasvuyrityksissä ja kehittää erilaisia luovaa toimintaa tukevia käytäntöjä rakenteita organisaatiokohtaisesti. Lähestymistapana hyödynnetään etnografista tapaustutkimusta ja monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa. Hankkeessa on mukana kasvuyrityksiä IT-alalta, rakennusalalta sekä koulutuksen ja konsultoinnin sektorilta. Hankkeen löydökset tuovat lisää ymmärrystä eettisestä henkilöstöjohtamisesta luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä. Löydöksiä voidaan hyödyntää organisaatio- ja luovuustutkimuksen kentällä sekä käytännön kehittämistyössä ammattilaisten hyvinvoinnin tukena paitsi hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä, myös laajemmin työelämässä. Hanke päättyy 29.2.2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Collin

Tiedote

Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus luovuuden ja itseohjautuvuuden tukena työssä

25.9.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää, millaisia eettisen henkilöstöjohtamisen rakenteita, käytänteitä ja tarpeita kasvuyrityksissä on ja miten nämä tukevat luovaa toimintaa. Luovuutta tukevaa johtajuutta tarvitaan, jotta suomalainen työelämä olisi yhtäaikaisesti vastuullinen ja yksilöiden ja tiimien luovuutta ja itseohjautuvuutta tukeva. Hankkeessa hyödynnettiin etnografista tapaustutkimusta ja monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa. Havaitsimme, että johtajuuden merkitys ei ole katoamassa, mutta johtajaroolit ja osaaminen muuttumassa. Hankkeen löydöksiä voidaan hyödyntää monenlaisissa yrityksissä, koska johtajuus on monien muutosten vuoksi yhä kiinteämpi osa jokaisen yrityksissä toimivan arkea ei pelkästään HR-osaston ja johtajien työtä

Lähtökohdat

Eettinen johtaminen välittyy työntekijöiden sekä asiakkaiden hyvinvointiin, ja se selittää jopa kolmanneksen organisaation innovaatiokyvystä. Epäeettinen toiminta ja sen tuottamat konfliktit aiheuttavat monia yksilöille, ryhmille ja organisaatioille epäedullisia seurauksia. Hankkeen tavoitteena oli paikantaa henkilöstöjohtamisen eettisiä sekä luovuutta tukevia käytänteitä ja rakenteita kasvavissa organisaatioissa.

Aineisto

Hanke toteutettiin 5 kasvuyrityksessä ICT, -rakennus -ja designalaoilla. Henkilöstömäärä vaihteli 15 ja 350 välillä, joten henkilöstöjohtamisen tarpeet, rakenteet ja käytänteet olivat lähtökohtaisesti erilaisia ja eri vaiheissa. Tutkittaville yrityksille oli kasvun tavoittelun lisäksi ketteryys, joustavuus ja työntekijöiden osallistaminen. Tutkimukseen osallistuivat ja kaikki työntekijäryhmät ja aineistoa kerättiin kaikista ryhmistä.

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnettiin etnografista tapaustutkimusta ja monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa. Aineistoja kerättiin kyselyillä, observoimalla ja haastatteluin. Aineistoa analysoitiin mm. lomakeaineistoihin soveltuvilla testeillä, etnografista, narratiivista ja sisällönanalyysiä. Edellä mainituissa hyödynnettiin usean tutkijan yhteispanosta. Lisäksi toteutusta tuki säännöllinen työskentely kohdeyritysten avainhenkilöiden kanssa.

Tulokset ja johtopäätökset

1)    Paremman liiketoiminnan taustalla on luovuus, oppiminen ja työhyvinvointi

2)    Luovuuden, itseohjautuvuuden, oppimisen ja hyvinvoinnin lähtökohtana on ihmislähtöinen kulttuuri ja toimintatavat

3)    Ihmislähtöinen kulttuuri pohjautuu vastuullisen johtamisen kautta tasapuolisuuteen ja työntekijälähtöisyyteen

4)    Tasapuolisuutta ja työntekijälähtöisyyttä voidaan toteuttaa organisaatioiden eri toiminnoissa ja käytänteissä tilanne- ja kontekstikohtaisesti

Vastuullinen johtajuus on entistä tärkeämpää

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Vastuullisuus ja eettisyys ovat merkittäviä lähtökohtia kaikenlaisten yritysten toiminnassa. Sen lisäksi, että niiden toteutuminen näyttäisi tulostemme perusteella edistävän organisaatioiden henkilöstön luovuutta, ne voivat parhaimmillaan tukea myös työntekijöiden itseohjautuvuutta. Hankkeessa olemme lisänneet ymmärrystä siitä, mitä vastuullinen johtaminen organisaatioissa tarkoittaa ja miten itseohjautuvuutta tuetaan tavalla, joka edistää työntekijöiden luovaa toimintaa ja vähentää stressiä.

Aineisto

Kaija Collin, Soila Lemmetty, Sara Keronen, Panu Forsman, Elina Riivari, Tommi Auvinen, Marianne Jaakkola. Eettinen henkilöstöjohtaminenluovan toiminnan tukijanakasvuyrityksissä. Jyväskylän yliopisto. 2020. Avaa

Tiedote Avaa