Eettisten periaatteiden toteutuminen kliinisessä tutkimuksessa – hallinnon ja johtamisen näkökulma -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114426

Hakija
Sanna-Maria Nurmi

Toteuttaja
Sanna-Maria Nurmi

Lisätietoja
Sanna-Maria Nurmi
sannu@student.uef.fi

Toteutusaika
1.2.2015 - 31.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2016

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää yliopistosairaaloiden kliinisen tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia kliinisen hoitotyön, johtamisen ja hallinnon näkökulmista. Lisäksi selvitetään sitä, millaisia haasteita liittyy kliinisen tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutumiseen tulevaisuudessa ja miten näihin haasteisiin voidaan vastata.

Tutkimuskokonaisuus muodostuu kolmesta osatutkimuksesta. Ensimmäinen osatutkimus kohdentui kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen osana kliinisen hoitotyön perustehtävää; aineistonkeruumenetelmänä haastattelu hoitotyön johtajille. Toinen osatutkimus kohdistuu kliinisen tutkimuksen eettisten periaatteiden arviointiin johtamisen ja hallinnon näkökulmista (haastattelut tutkimusryhmien johtajille, hallinnollisissa johtotehtävissä työskenteleville sekä shp:n hallituksen jäsenille). Kolmas osatutkimus (2015) kohdistuu aihealueen tulevaisuuden haasteisiin. Tässä osatutkimuksessa menetelminä ovat kansainvälinen systemoitu kirjallisuuskatsaus ja delfi-metodi.

Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kliinisen tutkimuksen suunnittelussa ja johtamisessa sekä tutkimusetiikan koulutuksessa. Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään edistämän monialaista keskustelua kliinisen tutkimuksen eettisyydestä sekä sen tulevaisuuden toteuttamisen edellytyksistä.

Tulokset ovat hyödynnettävissä vuoden 2016 alussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna-Maria Nurmi

Tiedote

Eettiset periaatteet tärkeitä kliinisessä tutkimuksessa

31.1.2016

Sanna-Maria Nurmi on tuottanut uutta tietoa, miten kliinistä tutkimusta voidaan hallinnoida eettisesti kestävällä tavalla. Hänen väitöskirjansa edistää eettisten periaatteiden toteutumista tutkimusprosessissa ja lisää kliinisen tutkimuksen prosessin läpinäkyvyyttä. Työsuojelurahasto on tukenut väitöstyön edistymistä stipendillä.

Väitöskirja kuvaa ja selittää kliinisen tutkimuksen eettisyyden edellytyksiä ja mahdollisuuksia yliopistosairaaloissa johtamisen näkökulmasta. Tutkimus pyrkii kehittämään prosessikuvauksen kliinisen tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutumisesta. Aiempi tutkimustieto aiheesta on vähäistä.

Tietoa tutkimuksen organisoinnista ja merkityksestä

Väitöstyön ensimmäinen osakokonaisuus kohdentui kliinisen tutkimuksen organisointiin ja toteuttamiseen osana hoitotyötä. Toinen osatutkimus liittyi kliinisen tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutumiseen ja siihen, miten kliinisen tutkimuksen eettisyyttä voidaan tukea yliopistosairaaloissa johtamisen keinoin. Tutkimusaineistossa on haastateltu tutkimusryhmien johtajia sekä hallinnollisissa johtotehtävissä ja sairaanhoitopiirien hallituksissa toimivia henkilöitä. Analyysimenetelmänä oli induktiivinen sisällönanalyysi.

Osatutkimuksista kirjoitetut artikkelit on julkaistu Journal of Nursing Management ja Clinical Ethics -lehdissä.

Kolmannen osatutkimuksen ensimmäinen vaihe kohdistui kliinisen tutkimuksen sosiaaliseen arvoon ja yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Aineistona olivat ensimmäisen ja toisen osatutkimuksen ennen analysoimattomat haastattelut. Seuraavaksi Nurmi tuottaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, joka keskittyy yksityisyyden ja luottamuksellisuuden toteutumiseen sekä ajankohtaisiin näkökohtiin kliinisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen kolmas osa on vielä käynnissä.

Kliininen tutkimus ollut laadukasta

Suomessa kliininen tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista, mikä on osaltaan turvannut laadukkaan ja ajanmukaisen sairaalahoidon. Tutkimusympäristössä on kuitenkin viime vuosina tapahtunut muutoksia, ja käytettävissä olevien resurssien ja tutkimusrahoituksen niukkuus haastavat kliinisen tutkimuksen eettistä toteuttamista.

Sanna-Maria Nurmen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää eettisesti kestävän kliinisen tutkimuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä tutkimusetiikan koulutuksessa. Lisäksi voidaan edistää tutkimusetiikkaa koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.

Toimittaja
Elina Mattila-Niemi