Eettisyys ja innovaatiot yhteiskunnallisissa yrityksissä (EETTI & INNO)

Hanketiedot

Hankenumero
115429

Hakija
Arvoliitto ry

Toteuttaja
Arvoliitto ry

Lisätietoja
Soilikki Viljanen
soilikki.viljanen@ethicsinnovation.fi

Toteutusaika
4.1.2016 - 15.6.2018

Työsuojelurahaston päätös
17.12.2015
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
278 375 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2018

Tiivistelmä

Tutkimushanke osallistuu työllisyyden edistämistä, työelämän organisaatioiden toimintamallien uudistamista sekä erityisesti yhteiskunnallisten innovaatioiden tuottamista koskevaan keskusteluun. Tarkoituksena on tuottaa uutta tutkimustietoa ja lisätä ymmärrystä eettisen toiminnan yhteydestä innovatiivisuuteen eli siitä, miten eettisyys mahdollistaa innovatiivisuutta sekä siitä, millaista innovatiivisuutta yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat. Tulosten toivotaan tuovan lisätietoa yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin mahdollisuudesta olla uusi innovatiivinen liiketoimintamalli, jonka avulla lisätään työllisyyttä, parannetaan työelämää ja johtajuutta sekä rakennetaan uutta liiketoimintaa.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmällisesti. Aineistoa hankitaan sekä laadullisilla että määrällisillä menetelmillä viidessä yhteiskunnallisessa yrityksessä. Laadullinen tutkimus toteutetaan instrumentaalisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineisto muodostuu haastatteluista, tutkittavien yritysten tutkimuskäyttöön antamista dokumenteista ja kyselystä. Tutkimuksessa haastatellaan tapausyrityksen toimitusjohtajaa, henkilöstöä ja asiakkaita henkilökohtaisesti. Laadullisen tutkimusaineiston analyysitavaksi valitaan sisällönanalyysi. Määrällinen tutkimusosio koostuu kyselytutkimuksesta sidosryhmien avainhenkilöille ja toteutetaan Webropol-kyselytutkimuksena. Aineiston analysointimenetelminä käytetään tilastollisia menetelmiä.

Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 30.6.2018 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Soilikki Viljanen