Ekosysteemin ja menetelmällisen ohjeiston kehittäminen terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelun hankinnan onnistuneeseen hallintaan

Hanketiedot

Hankenumero
114160

Hakija
Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö SIS

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö SIS

Lisätietoja
Pirkko Nykänen
pirkko.nykanen@uta.fi

Toteutusaika
1.6.2014 - 15.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
161 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tietojärjestelmähankinnan ekosysteemi, kommunikointialusta ja menetelmällinen kehys, joita voivat hyödyntää sekä tietojärjestelmien hankkijat, palvelujen käyttäjät ja tietojärjestelmien toimittajat. Ohjeisto tukee koko hankintaprosessia sen eri vaiheissa ja sen avulla kehitetään hyviä hankintakäytäntöjä siten, että hankinnan kriteerien määrittely ja toteutumisen arviointi ovat olleellisia hankintaprosessin osia.

Ohjeiston kehittämisen lähtökohtana on tutkimustiedon ja käytännön kokemuksen hyödyntäminen päätöksenteossa niin, että prosessista tulee avoin, puolueeton, läpinäkyvä ja luotettava. Tutkimuscasena hankkeessa on Helsingin-Uudenmaan Apotti-hankintaprosessi. Yhtenä keskeisenä kohteena tutkimuksessa on palvelujen käytettävyys. Käytettävyyssuunnittelun liittäminen osaksi hankintamenettelyä on tutkimuksellin avaus, joka vaikuttaa hankintakäytäntöjen kehittymiseen.

Hankkeen tuottama tieto kehittää organisaatioiden toimintaa erityisesti tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjien näkökulmasta ja tukee parempien tietojärjestelmäpalvelujen kehittämistä. Tulokset synnyttävät positiivisia vaikutuksia terveydenhuollon työyhteisöille sekä potilaille. Tieteellisesti tutkimus myötävaikuttaa hankinnan hyvien käytäntöjen kehittämiseen, yhteisten määrittelyjen syntymiseen ja ekosysteemin, ohjeiston tuottamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirkko Nykänen

Tiedote

Ohjeistus terveysalan tietotekniikkahankinnoille

15.12.2015

Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tutkijat kehittävät terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen hankintoja. He laativat hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen ekosysteemin eli hankintojen ohjeiston, joka tukee hankintaprosessin kaikkia vaiheita. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Laadittu ohjeisto tukee myös hyvien hankintakäytäntöjen syntymistä, kun valintaperusteiden määrittely ja niiden toteutumisen arviointi sisältyvät hankintaprosessiin.

Tutkijat ovat pyrkineet laajasti levittämään hyvien hankintakäytäntöjen ohjeistoa. Tutkimuksesta on tehty monia tieteellisiä julkaisuja, ja tuloksia on esitelty terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tilaisuuksissa.

Perustana sekä tutkimus- että käyttötieto

Tietojärjestelmäpalvelun onnistunut hankinta edellyttää niin toiminnallisten, laadullisten, teknisten, laillisten kuin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Ekosysteemin kehittäminen perustui tutkimustiedon ja käytännön kokemuksen hyödyntämiseen siten, että päätöksentekoprosessista tulee läpinäkyvä ja luotettava.

Tutkijoiden laatima ohjeistus auttaa terveydenhuollon toimijoita hankkimaan tietojärjestelmäpalveluja, jotka parantavat työn sujuvuutta, tehokkuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä. Työntekijöiden ja työympäristön tarpeet otetaan koko hankintaprosessissa huomioon.

Apotin kaikki vaiheet tutkittavina

Monitieteisessä tutkimuksessa aineistona oli pääkaupunkiseudun kuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Apotti-hanke. Ohjeistuksen kehittämiseen käytettiin kaikkia Apotti-kokemuksia.

Kaikki hankintaosapuolet haluavat saada käyttöönsä toimivan palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa uudentyyppiset tietotekniikka- ja viestintäratkaisut sekä uusien innovatiivisten palveluiden liittämisen kokonaisuuteen.

Tutkimus alkoi osapuolten sitouttamisella. Osapuoliin kuului terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia, tietojärjestelmätoimittajia sekä päättäjiä niin valtiolta, kunnista kuin politiikasta. Myös potilaiden näkökulmat otettiin huomioon.

Neljä perustetta järjestelmän valinnalle

Sitouttamisen jälkeen neuvoteltiin tietojärjestelmäpalvelun hankinnan perusteet, mukana olivat terveydenhuollon toimijat ja tietojärjestelmätoimittajat.

Ohjeiston valintaperusteita määriteltiin neljä: käytettävyys, muokattavuus, yhdessä toimivuus ja tietoturvallisuus.

Näille perusteille määriteltiin laadulliset ja määrälliset tavoitetasot ja mitattavat ominaisuudet sekä mittausmenetelmät. Valintaperusteiden määrittelyssä otettiin huomioon kaikkien hankintaosapuolten näkemykset.

Hyötyä joka osapuolelle

Tutkijat arvioivat, että heidän saavuttamansa tulokset hyödyttävät niin tietojärjestelmien hankkijoita ja järjestelmien toimittajia kuin palveluiden käyttäjiä.

Tietojärjestelmätoimittajia ohjeisto auttaa analysoimaan ja dokumentoimaan tietojärjestelmien ominaisuuksia sekä tuottamaan näyttöä ominaisuuksien toteutumisesta. Lisäksi ohjeisto auttaa toimittajia tunnistamaan asiakkaiden tarpeita, mikä edistää toimittajien kilpailukyvyn ja tuotteiden laadun parantamista.

Käyttäjät voivat osallistua hankintoihin määrittelemällä tarpeellisia ominaisuuksia ja osallistumalla vaihtoehtojen arviointiin.

 

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Pirkko Nykänen, Mari Tyllinen, Tinja Lääveri, Antto Seppälä, Johanna Kaipio, Marko Nieminen (2016). . 78 sivua. Informaatiotieteiden yksikön raportteja 45, Tampereen yliopisto, 2016, ISBN 978-952-03-0168-2 (pdf), ISSN-L 1799–8158, ISSN 1799–8158 https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99300/978-952-03-0168-2.pdf?sequence=1 Avaa

Kaipio J, Lääveri T, Tyllinen M, Menettelyprosessi käytettävyys- ja loppukäyttäjänäkökulman integroimiseksi tietojärjestelmähankintaan: Tapaus Apotti. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 7 (2-3), 2015, 104-121

Ye R and Nykänen P, Semantic interoperability challenges for electronic health records. International Journal on Biomedicine and Healthcare 4 (1), 2016, 52-54

Pitkänen J, Nieminen M, Pitkäranta M, Kaipio J, Tyllinen M, Haapala AK, UXtract – Extraction of Usability Test Results for Scoring Healthcare IT Systems in Procurement. Proceedings from the 14th Scandinavian Conference on Health Informatics 2016, April 6-7, 2016, Gothenburg (Sweden), 37-41.

Tyllinen M, Kaipio J, Lääveri T, Nieminen M, We Need Numbers! – Heuristic Evaluation during Demonstrations (HED) for Measuring Usability in IT System Procurement. Proceedings of the 2016 Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’16), 2016, 4129-4141. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2858036.2858570.

Nykänen P, Kaipio J, Quality of health IT evaluations. In: E. Ammenwerth, M. Rigby (eds.), Evidence-Based Health Informatics – Promoting Safety and Efficiency through Scientific Methods and Ethical Policy, Stud Health Technol Inform 122, IOS Press, Amsterdam, 2016, 291-303. Nykänen P, Implementation and evaluation issues of e-health ecosystems in two-sided markets. To be published in V Vimarlund & T Mettler (eds.), ehealth ecosystems, Elsevier, 2017.