Eksoskeletonit ja hoitajan muuttuva työarki (TUEKS)

Hanketiedot

Hankenumero
210359

Hakija
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Toteuttaja
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Lisätietoja
Riika Saurio
riika.saurio@lut.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
139 478 euroa

Tulokset valmistuneet
16.1.2024

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään eksoskeletonien (voimaliivien) vaikutusta hoitotyön fyysiseen kuormittavuuteen sekä tunnistetaan hoitotyön edellytykset ja valmiudet niiden käyttöönottoon. Tutkimus toteutetaan kahdessa tehostetun palveluasumisen yksikössä. Se tuottaa sekä fysiologisiin mittauksiin perustuvaa että käyttäjien kokemuksiin ja sosiaalisiin näkökulmiin perustuvaa tietoa eksoskeletonien mahdollisuuksista hoitotyön helpottajana. Lisäksi laaditaan eksoskeletonien käyttöönottomalli työpaikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riika Saurio

Tiedote

Eksoskeletonit tukevat hoitajan työarkea

16.1.2024

Tiivistelmä

TUEKS-hankkeessa selvitettiin fysiologisten mittausten ja kvalitatiivisen tutkimuksen avulla eksoskeletonien vaikutusta hoitotyön fyysiseen kuormittavuuteen sekä tunnistettiin hoitajien ja hoitotyön edellytyksiä ja valmiuksia niiden käyttöönottoon. Tulosten perusteella eksoskeletoneille on potentiaalia hoitotyössä. Käyttö pienensi lihasten kokonaiskuormitusta työtehtävien aikana ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa tuli esiin monia hyötyjä ja vain harvoja haittoja. Tutkimus tuotti uutta käyttäjälähtöistä tietoa eksoskeletonien mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä käyttöönottoa edistävistä ja hidastavista tekijöistä. Tähän tietoon rakentuen hankkeessa kehitettiin käyttöönottomalli tukemaan eksoskeletonien sujuvaa käyttöönottoa hoitotyössä.

Lähtökohdat

Eksoskeletoneja pidetään lupaavana innovaationa, jolla voi tukea työssä jaksamista fyysisesti kuormittavilla aloilla, kuten hoitotyössä. Tutkimustieto niiden mahdollisista hyödyistä on kuitenkin ollut vielä vähäistä. Hankkeessa selvitettiin eksoskeletonien vaikutusta hoitotyön fyysiseen kuormittavuuteen sekä tunnistettiin hoitajien ja hoitotyön edellytyksiä ja valmiuksia niiden käyttöönottoon. Teoreettisena viitekehyksenä toimivat kuorma-kuormittuminen -malli ja teknologian domestikaatioteoria.

Aineisto

Aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa kolmen viikon kokeilujaksoilla, joissa tehostetussa palveluasumisessa työskentelevät hoitajat saivat eksoskeletonin käyttöönsä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 12 hoitajaa ja 5 esihenkilöä. Aineisto koostui sekä mittausaineistosta (fysiologiset kuormittuneisuusmittaukset) että kvalitatiivisesta aineistosta (haastattelut sekä käyttöpäiväkirja koskien osallistujien käyttökokemuksia ja eksoskeletonin käytön sosiaalisia vaikutuksia).

Menetelmät

Hanke perustui monimenetelmäisyyteen. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin hoitajilta perehdytyksen yhteydessä tehdyn alkuhaastattelun, kokeilun jälkeisen loppuhaastattelun sekä kokeilun aikana täytetyn käyttöpäiväkirjan avulla. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneille hoitajille toteutettiin myös fysiologiset kuormittuneisuusmittaukset. Esihenkilöitä haastateltiin teknologian käyttöönottoon liittyen, ja käyttöönottomallin pilotoinnin aikana toteutettiin lyhyt kysely.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten perusteella eksoskeletonin käytölle on potentiaalia hoitajien työarjen tukemisessa. Mittaukset osoittivat, että eksoskeletonin käyttö pienensi lihasten kokonaiskuormitusta työtehtävien aikana. Kvalitatiivisen aineiston perusteella eksoskeletonin käytöstä oli hyötyä mm. vuoteeseen tehtävissä hoitotoimenpiteissä ja työergonomian kohenemisessa. Haittana tuli esiin lievä käytönaikainen epämukavuus. Tulosten perusteella eksoskeletonit voisivat lisätä hoitotyön houkuttelevuutta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta monimenetelmällistä tietoa eksoskeletonien vaikutuksista hoitotyössä sekä käyttöönottomallin. Tulokset voivat hyödyttää hoitotyön organisaatioita ruohonjuuritason työntekijöistä johtoportaaseen asti sekä eksoskeletonien kehittäjiä. Tulokset voivat auttaa eksoskeletonien potentiaalin hyödyntämisessä – parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa ja karikoiden välttämisessä – ja siten edistää yhä vaikuttavampaa teknologian käyttöä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Aineisto

Riika Saurio, Helinä Melkas, Ari-Pekka Rauttola, Satu Mänttäri, Juha Oksa & Satu Pekkarinen. Eksoskeletonit ja hoitajan muuttuva työarki. Hankkeen loppuraportti. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. LUT Scientific and Expertise Publications 158.
ISBN 978-952-412-048-7
ISSN-L 2243-3376
ISSN 2243-3376 Avaa

Eksoskeletonit hoito- ja hoivatyöhön – Opas käyttöönottoon Avaa

Julkaisuluettelo Avaa