Eläytymismenetelmä laadullisen tutkimuksen välineenä

EARLI 11th SIG14 (Learning and Professional Development) Conference, 17.-19.8.2022, Paderborn, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
220168

Hakija
Anna Wallin

Toteuttaja
Anna Wallin

Lisätietoja
Anna Wallin
wallin.anna@outlook.com

Toteutusaika
16.8.2022 - 19.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 002 euroa

Tulokset valmistuneet
25.8.2022

Tiivistelmä

Suullisessa esityksessä esitellään laadullista aineistonkeruumenetelmää nimeltään eläytymismenetelmä ja pohditaan millaisia mahdollisuuksia se voi tarjota ammatillisen oppimisen ja kehittymisen tutkimukselle. Esityksen avulla sekä työelämän tutkijat että muut työelämän kehittämisestä kiinnostuneet toimijat saavat uusia ideoita ja näkökulmia siihen, kuinka tarinallista mielikuvitusta voidaan hyödyntää ammatillisen oppimisen ja kehittymisen tukemisessa ja tutkimisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Wallin

Tiedote

Eläytymismenetelmä laadullisen tutkimuksen välineenä

25.8.2022

Tiivistelmä

Esityksessä esittelin eläytymismenetelmän mahdollisuuksia ja rajoja erityisesti ammatillisen oppimisen ja kehittymisen tutkimuksissa. Havainnollistin erilaisia tapoja kerätä eläytymismenetelmäaineistoa, ja pohdin millaisia mahdollisuuksia ja rajoja menetelmä tarjoaa niin tutkimusten kuin käytännön kehittämistyön näkökulmasta käsin. Eläytymismenetelmä soveltuu erityisen hyvin tutkimuksiin, joissa ollaan kiinnostuneita tarkastelemaan ihmisten käsityksiä, ajattelun logiikkaa, mielikuvia ja tulevaisuuden visioita. Suomalaiselle työelämätutkimukselle eläytymismenetelmä tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia niin aineistonkeruun kuin käytännön kehittämistyön toteuttamisen kannalta, kun ollaan kiinnostuneita hyödyntämään tarinallista mielikuvitusta.

Tausta

Osallistuin EARLI SIG14 (Learning and Professional Development) -konferenssiin, joka järjestettiin 17.-19.8.2022 Paderbornissa Saksassa. Esitykseni tavoitteena oli laajentaa tietoisuutta eläytymismenetelmästä ja samalla rikastuttaa erilaisten menetelmien kirjoa työelämän tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Konferenssiin osallistumisen tavoitteena oli myös verkostoitua muiden alan tutkijoiden kanssa ja uuden oppiminen muiden esityksistä.

Aineisto

Esittelin konferenssissa eläytymismenetelmää laadullisena aineistonkeruumenetelmänä. Havainnollistin esimerkkien avulla kehyskertomusten ja varioinnin ideaa eläytymismenetelmätutkimuksissa, ja kuvasin tarinallisuuden ja mielikuvituksen merkitystä tutkimuksissa, joissa ollaan kiinnostuneita ihmisten käsitysten, mielikuvien ja tulevaisuuden visioiden tutkimisesta. Pohdin myös kuinka eläytymismenetelmää voidaan hyödyntää ammatillisen oppimisen ja kehittymisen tutkimuksissa ja kehittämistöissä.

Tulokset ja johtopäätökset

Esitys havainnollisti, kuinka eläytymismenetelmä soveltuu erityisesti tutkimuksiin, joissa ollaan kiinnostuneita tarkastelemaan ihmisten käsityksiä, ajattelun logiikkaa ja mielikuvia. Eläytymismenetelmätarinoiden kuvitteellisuus, tarinallisuus ja variointi tarjoaa monia mahdollisuuksia erityisesti tutkimuksille, joissa ollaan kiinnostuneita tuottamaan uusia näkökulmia, skenaarioita tulevaisuudesta, ja käsitteellistämään jotakin ilmiötä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssiesityksestä saatu palaute ja siitä virinnyt keskustelu auttaa kehittämään menetelmää eteenpäin, ja esityksen avulla saatiin myös levitettyä tietoisuutta eläytymismenetelmän mahdollisuuksista ja rajoista työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä. Lisäksi tutustuminen muihin tutkijoihin ja heidän tutkimuksiinsa sekä ideoiden jakaminen auttavat tutkimuksen teossa tulevaisuudessa.

Aineisto

Anna Wallin. The Method of EmpathyBased Stories (MEBS). Konferenssiesitys. Avaa