Elektroninen väkivallan riskinhallintamalli Suomessa: pilottitutkimus neljällä sairaalaosastolla

2023 IAFMHS (International Association of Forensic Mental Health Systems) CONFERENCE, 20.-22.06.2023 Sydney, Australia

Hanketiedot

Hankenumero
220451

Hakija
Tella Lantta

Toteuttaja
Tella Lantta

Lisätietoja
Tella Lantta
tejela@utu.fi

Toteutusaika
17.6.2023 - 2.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 854 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2023

Tiivistelmä

Esitys perustuu hankkeen ’Tehokkaampaa väkivallan riskinhallintaa psykiatrisille sairaalaosastoille – eDASA APP FI’ ensimmäisiin tuloksiin. Hankkeessa selvitetään, onko potilastietojärjestelmään integroitu väkivallan riskinhallinnan ohjaava malli eDASA APP tehokas työväkivallan ehkäisyssä. Esityksessä kuvataan Australiassa kehitetyn mallin muokkaaminen Suomen oloihin yhteiskehittämisen metodilla yhdessä suomalaisten hoitajien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä mallin pilotointi osastoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tella Lantta

Tiedote

Oikeupsykiatrisen palvelujärjestelmän konferenssi IAFMHS Sydneyssä, Australiassa

1.8.2023

Tiivistelmä

Esityksessä kuvattiin elektronisen väkivallan riskinhallintamallin modifiointia Suomen oloihin ja sen testaamisen valmistelua. Keskeiset tulokset kertovat 1) väkivallan riskinhallintaa koskevan kyselyn tuloksista, 2) eDASA APP malliin muokkaamisesta yhteissuunnittelun keinoin Suomen oloihin sopivaksi pilottiosastojemme ja kokemusasiantuntijoiden kanssa, 3) koulututuksen kehittämisestä verkkokoulutusmuodossa hoitajille ja luokkahuonekoulutuksena esihenkilöille ja championeille, ja 4) eDASA APP Suomen version integroimisesta Apotti- järjestelmään. Tulokset kuvaavat prosessia, jota voi jatkossakin hyödyntää suomalaisessa työelämässä, tuotaessa uusia innovaatioita terveydenhuoltomme käyttöön.

Tausta

IAFMHS konferenssi on keskeinen tapahtuma väkivallan riskinarvioinnin- ja hallinnan menetelmien esittelemiseksi ja alan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden tapaamiseen. Järjestimme toista kertaa kyseisessä konferenssisarjassa DASA-symposiumin, joka keskittyy innovaatioihin kyseisen mittarin käytössä. Tavoitteena oli esitellä suomalaista hankettamme kansainväliselle yleisölle ja saada toisaalta uusia ideioita tämän ja tulevien hankkeiden kehittämiseksi.

Aineisto

Tilaisuuden esitys liittyy Työsuojelurahaston rahoittamaan eDASA APP hankkeeseen. Hankkeessa tuodaan uusi malli, eDASA APP, Suomeen, modifioidaan sen suomalaisille psykiatrisille osastoille sopivaksi, integroidaan se Apottiin ja testataan se osana hoitotyön toimintoja. Hankkeen tavoitteena on vähentää hoitajien kokemaa työväkivaltaa, lisätä siten heidän työhyvinvointia ja myös vähentää potilaisiin kohdistuvien pakkotoimien käytän tarvetta.

Tulokset ja johtopäätökset

Esityksessä kuvattiin hankkeen 4 keskeistä vaihetta: 1) kyselytutkimuksen mukaan hoitajat kokevat väkivallan riskinarvioinnin olevan heidän työtään, mutta osa hoitajista ei koe validoitujen menetelmien olevan tehokkaita väkivaltariskin tunnistamisessa, 2) yhteissuunnittelu toteutettiin kuudessa workhopissa, jossa varmistettiin mallin sopivuutta olemassa oleviin hoitotyön rakenteisiin, 3) koulutukset luotiin vastaamaan kliinisen työn tarpeita lyhyistä koulutuksista, ja 4) integrointi Apottiin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuus toi tutkijalle uusia verkostoja erityisesti Euroopan ulkopuolelta. Tilaisuudessa saatu ensikäden tieto tuoreista tutkimustuloksista tuo tuoretta tietoa parhaista käytänteistä, joita hyödyntää tulevien hankkeiden suunnittelussa ja viestinnässä suomalaisen työelämän edustajien kanssa. Tilaisuus vahvisti tutkijan osaamista tutkimusalallaan esityksen, tapaamisten ja terveydenhuollon vierailujen muodossa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa