Elintarviketeollisuudessa tuottavuutta työhyvinvoinnin johtamisella

Hanketiedot

Hankenumero
115511

Hakija
Oy Lunden Ab Jalostaja

Toteuttaja
Oy Lunden Ab Jalostaja

Lisätietoja
Arja Ylitalo
arja.ylitalo@lunden.fi

Toteutusaika
1.11.2015 - 15.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2015
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2018

Tiivistelmä

Perheyritys Oy Lunden Ab Jalostaja on perustettu v. 1959. Yritys toimii elintarviketeollisuudessa ja työllistää noin 100. Sairauspoissaoloista aiheutuvat kulut ja sen mukana työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet viime vuosina. Ennenaikaiselle eläkkeelle lähtevien määrän ennakoidaan nousevan lähivuosina. Yrityksessä on meneillään sukupolvenvaihdos, minkä vuoksi ajankohta on mitä otollisin työhyvinvointitoimien kehittämiseen ja uuden työkulttuurin käynnistämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää työhyvinvoinnin johtamistapaa ja luoda sitä tukeva mittaristo, jolla yrityksen johto seuraa työhyvivoinnin toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia. Tavoitteena on myös saada työhyvinvoinnin kokonaisuus hallintaan ja luoda yritykseen sille sopiva työhyvinvointikulttuuri. Lisäksi kehitetään toimenpiteitä työperäisen sairastelun ja siitä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi. Tavoitteena on parantaa työoloja työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaksi sekä vaikuttaa terveiden elintapojen toteuttamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Ylitalo

Tiedote

Työtä jalostettiin tuloksekkaasti

15.4.2018

Työhyvinvoinnin edistäminen eteni moninaisesti Oy Lunden Ab Jalostajassa 2,5-vuotisena kehittämishankeaikana. Yhtiötä huolettaneet sairauspoissaolot saatiin vähenemään, ja keskusteluilmapiiri parani. Kehittämistä ohjasi Oy Wellbeing at Work Finland Ltd Ab eli WbW. Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa luotiin uudenlaista työhyvinvointikulttuuria.

Elintarvikealan perheyritys Oy Lunden Ab Jalostaja on perustettu 1959. Turkulaisyritys työllistää noin 120 henkilöä, joista lähes puolet yli 45-vuotiaita.

Yhtiössä oli seurattu joitakin työhyvinvoinnin tunnuslukuja, mutta työhyvinvoinnin kokonaisuus kaipasi kehittämistä. Meneillään oleva sukupolvenvaihdos antoi siihen hyvän mahdollisuuden.

Henkilöstöryhmistä hankemoottori

Hankkeen aluksi Jalostajassa muodostettiin henkilöstöryhmiä edustava työhyvinvointiryhmä, joka suunnitteli, toteutti ja seurasi koko hanketta.

WbW teki kehittämisestä esiselvityksen, jonka jälkeen WbW suunnitteli työhyvinvointiryhmän kanssa kehittämistoimet ja niille aikataulun.

WbW auttoi selvittämään yrityksen ja työterveyshuollon yhteistoimintaa, sairauspoissaolojen hallintaa, työkuormituksen vähentämistä sekä työergonomian ja kylmätyön parantamista.

Koko henkilöstölle alettiin järjestää toimintapäivät, joilla tavoiteltiin yhteisöllisyyden lisäämistä ja koulutettiin henkilöstöä tuotantoasioissa.

Työhyvinvoinnille tunnusluvut

Jalostaja teki WbW:n kanssa työhyvinvointimittariston, joka koostuu yhtiölle keskeisistä tunnusluvuista. Näin saadaan kuva kehityksen suunnasta.

Koko henkilöstölle tehtiin työilmapiirikysely, joka tuotti useita parannusehdotuksia.

Työhyvinvoinnista keskustelu on lisääntynyt ja keskustelujen ilmapiiri on parantunut, kun yhteisöllisyyden kehittämiseen lisättiin satsauksia.

Esimiesten ja muun henkilöstön koulutus alkoi vakiintua, ja esimiestyön myönteisyyttä aiotaan jatkaa.
 

Hanke loppui, työ jatkuu

Sairauspoissaoloja seurattiin aktiivisesti, ja ne saatiin vähitellen hallintaan. Jalostajan kokoama lista sairauspoissaolojen vähentämistoimista osoitti, että yrityksen työhyvinvointiin satsattiin monin tavoin.

Jalostajassa seurataan hankkeen vaikutuksia työhyvinvointimittaristolla ja kyselyillä.

Työhyvinvointiryhmän todettiin onnistuneen, joten se jatkaa hankkeen päätyttyä. Työhyvinvointiryhmä edistää etenkin kehittämishankkeessa käynnistetyn työhyvinvointisuunnitelman toteutusta.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Arja Ylitalo, Oy Lunden Ab Jalostaja, Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori, WbW. . 2018. Avaa