Elintarvikkeiden aistinvaraisen arviointityön kehittyminen ja oppiminen digitaalisissa ympäristöissä.

Hanketiedot

Hankenumero
117430

Hakija
Ulriikka Savela-Huovinen

Toteuttaja
Ulriikka Savela-Huovinen

Lisätietoja
Ulriikka Savela-Huovinen
ulriikka.savela-huovinen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää minkälaisia vuorovaikutteisia ja työn oppimista tukevia käytäntöjä elintarvikealan aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijat sekä tuotekehitykseen osallistuvat kuluttajat muodostavat. Aihepiiri ja tulokset ovat merkittäviä, sillä ne tarkastelevat perinteistä aistein tehtävää asiantuntijatyötä poikkeuksellisesti oppimisen näkökulmasta ja tuloksena saadaan uutta tietoa asiantuntijuuden kehittymistarpeista. Digitaaliset työ- ja oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen, tiedon rakentamiseen ja vuorovaikutukseen.

Tutkimuksen teoriaosassa arviointityöhön sovellettua yhteisöllisen oppimisen lähestymistapaa käytetään viitekehyksenä empiiriselle tutkimukselle. Tutkimuksessa perehdytään tavanomaiseen ja digitaaliseen ympäristössä toimimiseen. Uutuusarvona ovat työn oppimisen kannalta keskeisten vuorovaikutteisten tiedon luomisen taitojen tunnistaminen ja testaaminen digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimuksessa hyödynnetään laadullista aineistoa, joka on kerätty teemahaastattelumenetelmän avulla aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijoita. Tulosten analyysissä käytetään sisältöanalyysiä ja määritellään oppimisen kannalta tärkeät työn suunnitteluperiaatteet. Tutkimus on empiirinen ja soveltava design -tutkimus, joka antaa mahdollisuuden tuottaa tuloksena malleja suoraan käytännön työhön.
Tuloksia esitellään tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa apurahakauden lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ulriikka Savela-Huovinen

Tiedote

Tutkimus selvittää: miten digitalisaatio vaikuttaa työn ja osaamisen kehittämiseen elintarvikealalla?

31.12.2018

Digitalisaatio muuttaa myös elintarvikealan asiantuntijoiden arkea. Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa perehdytään asiantuntijuuden kehittymiseen ja muutokseen aistinvaraisessa arvioinnissa. Samalla tutkimus tuo uutta tietoa arviointityön käytännöistä sekä rutiineista.

Tohtorikoulutettava Ulriikka Savela-Huovisen työn alla olevassa väitöstutkimuksessa perehdytään elintarvikealan aistinvaraisen arvioinnin asiantuntijuuteen sekä digitaalisiin työympäristöihin.

Helsingin yliopistolle tehtävässä monitieteellisessä tutkimuksessa kysytään mm. mikä elintarvikealan arviointikäytännöissä on asiantuntijoiden mukaan keskeisintä? Mikä muuttuu, jos työssä hyödynnetään kasvojen ilmeitä analysoivaa ohjelmaa ja digitaalista dataa?

Rutiineja ja uutta tietoa luovia ratkaisuja

Savela-Huovisen väitöskirja koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Työsuojelurahasto rahoitti väitöskirjan toista osatutkimusta, jossa kartoitettiin elintarvikkeiden aistinvaraisen arviointityön käytäntöjä ja rutiineja asiantuntijatyössä. 

Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä, sillä ne tarkastelevat perinteistä aistein tehtävää asiantuntijatyötä poikkeuksellisesti oppimisen näkökulmasta. Tuloksena saadaan uutta tietoa asiantuntijuuden kehittymistarpeista.

Tutkimuksen mukaan elintarvikkeiden aistinvarainen arviointityö sisältää pitkäkestoisia,  uutta tietoa luovia käytäntöjä. Tällaista uusia ratkaisuja vaativaa työtä ovat uusien tuotteiden kehittäminen, tuotteiden kuvailevien ammattisanastojen luominen sekä uusien tuotteiden testaus. 

Elintarvikkeiden laaduntarkkailuun liittyvistä käytännöistä tuotevirheiden etsiminen, säilyvyysseurannat sekä kuluttajapalautteiden läpikäynti sen sijaan olivat asiantuntijoiden mielestä enemmän päivittäistä rutiinityötä kuin uusia ratkaisuja vaativaa työtä. 

Malleja käytännön työhön

Kolmannessa osatutkimuksessa elintarvikealan laadun ja tuotekehityksen asiantuntijat arvioivat elintarvikearomeja. Heidän arvionsa tallennettiin videolle, joka analysointiin kasvonilmeanalyysiohjelmalla. Lisäksi asiantuntijoita haastateltiin. Tämän osatutkimuksen tulokset ovat saatavilla vuonna 2019.

Väitöskirjatutkimuksessa on hyödynnetty sekä laadullista että määrällistä tutkimusaineistoa. Tutkimus on soveltava design -tutkimus, joka antaa mahdollisuuden tuottaa tuloksena malleja suoraan käytännön työhön. 

Toimittaja
Camilla Ukkonen