eLuontoluotsi työhyvinvoinnin tueksi (eLulu)

Hanketiedot

Hankenumero
200438

Hakija
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Minna Pietikäinen
minna.pietikainen@laurea.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
45 000 euroa

Kokonaiskustannukset
69 864 euroa

Tulokset valmistuneet
28.1.2022

Tiivistelmä

eLulu-palvelu fokusoituu kaupunkiympäristöön ja työhyvinvointiin. eLulu pohjaa ajankohtaiseen teoreettiseen tietoon ja yrityspilotteihin. eLulu-palvelu tuo luonnon hyvinvointivaikutukset osaksi kaupunkilaisen työpäivää ja työntekijän työpöydälle. Tällaista tutkimukseen pohjautuvaa virtuaalisesti vapaasti saatavaa e-palvelua ei ole olemassa. Työelämän muutos ja pandemian myötä tapahtunut etätyön ja luonnossa liikkumisen lisääntyminen tekevät hankkeesta erityisen ajankohtaisen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Pietikäinen

Tiedote

ELuontoluotsi (eLulu) työhyvinvoinnin tueksi

28.1.2022

Tiivistelmä

ELuontoluotsi-tutkimushankeessa kehitettiin verkkopohjaisen palvelukokonaisuuden prototyyppi, joka mahdollistaa matalan kynnyksen luontoelämykset jokaisen työntekijän arkeen. Tutkimushankkeessa kartoitettiin tutkimus- ja menetelmätietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä tutkittiin erilaisten menetelmien vaikutusta työhyvinvointiin kahdessa pilottivaiheessa. Luontoharjoitteet paransivat koettua mielialaa, vähensivät stressiä sekä lisäsivät työn sujuvuuden kokemusta. Elävässä luonnossa tehdyt luontoharjoitteet olivat vaikuttavimpia, mutta myös sähköisillä harjoitteilla oli vastaava vaikutus. Hanke tuotti verkkopohjaisen prototyypin ja sen käytettävyyttä edistävän ohjeistuksen. Lopullinen eLuontoluotsi-palvelu tuotetaan jatkohankkeessa.

Lähtökohdat

Työelämä on muuttunut nopeasti erityisesti viime vuosina. Etätyöt ovat lisääntyneet, työpäivät ovat venyneet ja luonnollisia taukoja ei synny yhtä helposti kuin ennen. ELuontoluotsi-hankkeessa haluttiin tutkia sitä, miten luontoharjoitteet voivat käytännössä tukea työhyvinvointia kiireisen arjen keskellä ja missä määrin tätä tukea voi saada digitaalisesti työpöydän äärellä. Tuoko sähköinen palvelu hyvinvointivaikutuksia ja mitä palvelun käytettävyydessä tulee huomioida?

Aineisto

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta koottuja luontoharjoitteita testasi ensimmäisessä pilottivaiheessa 52 henkilöä 13 organisaatiosta. Tulosten pohjalta muodostettiin verkkopohjainen prototyyppi, jota testasi 68 henkilöä 9 orgaanisaatiosta menetelmien hyvinvointivaikutusten ja kehitetyn palvelun käytettävyyden näkökulmasta.

Menetelmät

Tutkimus- ja menetelmätietoa koottiin kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta koottiin luontoharjoitteita pilotteihin. Luontoharjoitteiden hyvinvointivaikutuksia (koettu mieliala, stressi ja työn sujuvuus) kartoitettiin
sähköisillä kyselymittareilla ja teemahaastatteluilla. Teemahaastatteluilla kerättäiin tietoa myös luontoharjoitteiden ja kehitetyn eLuontoluotsi-palvelun prototyypin toimivuudesta ja käytettävyydestä.

Tulokset ja johtopäätökset

Luontoharjoitteet paransivat koettua mielialaa, vähensivät stressiä sekä lisäsivät työn sujuvuuden kokemusta. Elävässä luonnossa tehdyt luontoharjoitteet olivat vaikuttavimpia, mutta myös sähköisillä harjoitteilla oli vastaava vaikutus. Hanke tuotti verkkopohjaisen prototyypin ja sen käytettävyyttä edistävän ohjeistuksen. Kehitetty prototyyppi on siirrettävissä halutulle alustalle lopulliseksi eLuontoluotsi-palveluksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

ELuontoluotsi-palvelulla voidaan tukea vireyttä työajalla, psyykkistä hyvinvointia sekä työstä palautumista. ELuontoluotsi edesauttaa matalan kynnyksen luonto-osallisuutta ja luonnosta voimaantumista tarjoamalla hyvinvointia tukevia helppoja harjoitteita. Hankkeen käytettävyystutkimuksen tuottama ohjeistus edistää harjoitteiden tekemistä ja rutiinien muodostumista harjoitteille. Tässä tutkimushankkeessa kehitettyä prototyyppiä voidaan soveltaa mm. pk-yrityksissä ja työterveyshuollossa.

Aineisto

Minna Pietikäinen, Tiina Wikström. Hannele Pulkamo, Kati Marin & Riikka Kanervo. eLuontoluotsi työhyvinvoinnin tueksi.
eLuontoluotsi-hankkeen loppuraportti. Laurea Julkaisut. 184. Laurea-ammattikorkeakoulu 2021.
ISSN-L 2242-5241
ISSN 2242-5225 (verkko)
ISBN: 978-951-799-635-8 (verkko) Avaa

Wikström 2021. Elpymistä ja resilienssiä metsäluonnosta Avaa

Halenius Wikström 2021.Moniaistinen Luontonurkkaus työhyvinvoinnin tukena eLuontoluotsi-hankkeessa Avaa

Ramm-Schmidt & Marin 2021. Taitolajina työpäivän tauotus – hyödyt kantavat pitkälle Avaa