Enemmän aikaa empatialle? Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi

Hanketiedot

Hankenumero
200101

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Eveliina Saari
eveliina.saari@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
83 000 euroa

Kokonaiskustannukset
171 421 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus pureutuu ajankohtaiseen vanhusten hoivan kriisiin hoitajien riittävyydestä ja jaksamisesta, kun asiakasmäärät ovat ikääntyvässä Suomessa kasvussa. Vanhusten hoivassa joudutaan tekemään hoivatyötä tehostavia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja tietämättä tarkkaan ottaen miten teknologia muuttaa hoivatyön laatua ja mahdollisuutta toteuttaa hyvää hoivaa, mihin kuuluu ammattilaisen ja asiakkaan välinen kohtaaminen ja empatia. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten teknologiavälitteinen viestintä hoivatyössä vaikuttaa hoitajien työhyvinvointiin, työn muuttumiseen sekä asiakkaiden ja hoitajien väliseen suhteeseen kahdessa erilaisessa hoivatyön konseptissa: kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Tutkimus kohdistuu yhteensä neljään hoivaorganisaatioon, ja siellä erityisesti hoitajiin, jotka ottavat työssään käyttöön viestintää tehostavaa teknologiaa. Tutkimuksen menetelminä käytetään haastatteluja, etnografista työpäivien ja teknologian käyttötilanteiden havainnointia, kvantitatiivisten työhyvinvointikyselyjen analyysejä sekä alustavien havaintojen ja analyysien yhdessä reflektointia tutkimuskumppaneiden kanssa oppimisen mahdollistamiseksi. Tutkimus tuottaa uudenlaista ymmärrystä hoivakonseptin, teknologian, työhyvinvoinnin ja hoivalle ominaisen empatian keskinäisistä suhteista. Hankkeessa kehitetään yhdessä kumppaneiden kanssa ratkaisuja työhyvinvoinnin epäkohtiin, sekä uudenlaisia hoivan laatuun ja työhyvinvoinnin arviointiin sopivia arviointitapoja ja kriteerejä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eveliina Saari