Enemmän aikaa varhaiskasvatustyölle Lean-menettelyn avulla

Hanketiedot

Hankenumero
220243

Hakija
Norlandia Päiväkodit Oy

Toteuttaja
Roninworks Oy

Lisätietoja
Miia Kollin
miia.kollin@norlandia.com

Toteutusaika
17.10.2022 - 1.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tulokset valmistuneet
25.9.2023

Tiivistelmä

Kehittämishanke tavoittelee lisää aikaa varhaiskasvatustyölle Lean-ajattelun avulla. Tavoitetta lähestytään työympäristön tehokkaammalla suunnitelulla, turhien työvaiheiden minimoimisella ja tiedonkulkua parantamalla. Hukka-aikaa vähentämällä vapautetaan aikaa kasvatustyöhön lapsille ja yhteistyöhön lasten huoltajien kanssa. Hanke toteutetaan kokeneen Lean-ajattelun omaavan asiantuntijan tutkimana ja ohjaamana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Kollin

Tiedote

Enemmän aikaa varhaiskasvatustyölle Lean-menetelmän avulla.

25.9.2023

Tiivistelmä

Norlandia päiväkodit toteuttivat innovatiivisen ”Enemmän aikaa varhaiskasvatustyölle” -kehittämishankkeen kokeneen Lean-asiantuntijan tukemana. Hankkeessa pureuduttiin viiden päiväkodin arjen työkulkuun, tiedonkulkuun ja työympäristön toimivuuteen. Hankkeen tuotoksena syntyi laaja vinkkipaketti hukan poistamiseksi ja päiväkotien arjen sujuvoittamiseksi.T ulokset tarjoavat arvokkaita oivalluksia ja työkaluja ja osoittavat Lean-menetelmän soveltuvuuden varhaiskasvatusympäristöön.

Lähtökohdat

Hankkeen käynnisti päiväkotien tarve tehostaa työprosesseja ja siten lisätä aikaa varhaiskasvatustyölle. Valtakunnalliset työvoiman saatavuushaasteet ja kokemus resurssien riittämättömyydestä ovat varhaiskasvatuksessa arkipäivää. Halusimme tarttua haasteeseen ja osallistaa henkilöstömme miettimään miten resurssit, osaaminen ja arjen organisointi saadaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä. Lean-menetelmä valittiin kehittämisen välineeksi sen joustavuuden ja sovellettavuuden vuoksi.

Kohderyhmät

Kehittämishankkeeseen osallistui viisi päiväkotia ja niistä valikoitui mukaan henkilöstöä moniammatillisesti. Hankkeen työpajoihin osallistuivat eri tehtävissä työskentelevät työntekijät, päiväkodin avustavissa tehtävissä toimivat päiväkotiapulaiset, lastenhoitajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja esihenkilöt sekä kehittämispäällikkö ja maajohtaja. Näin hankkeen teemoihin arjen työkulkuun, tiedonkulkuun ja toimivaan työympäristöön saatiin monipuolinen näkemys.

Menetelmät

Lean-menetelmää hyödynnettiin päiväkodin arjen sujuvoittamisessa. Päivän rutiinit jaettiin osiin ja arvoketjuiksi, joiden puitteissa määriteltiin mikä osa työstä on arvoa lisäävää toimintaa, aputoimintaa ja mikä osa on hukkaa. Asiantuntijan avulla henkilökuntaa autettiin huomaamaan arjessa hukkaa aiheuttavia tekijöitä, joita käsiteltiin ja joiden parissa ideoitiin uusia toimintatapoja hankkeen työpajoissa.

Vaikuttavuus

Arvioimme hankkeen onnistuneen tavoitteissaan hyvin. Mukana olleiden päiväkotien henkilöstö on kokenut arjen työvirran sujuvoituneen. Hankkeen tuloksena syntyi konkreettinen materiaali, joka sisältää yli 100 vinkkiä hukan vähentämiseen ja työprosessien tehostamiseen sekä asiantuntijan videoluennon Lean-menettelyn sovellettavuudesta päiväkotiympäristöön.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke osoittaa Lean-menetelmän sovellettavuuden varhaiskasvatukseen ja tarjoaa uusia työkaluja sujuvan arjen rakentamiseksi päiväkodeissa. Hankkeen tulokset ja kehittämismenetelmät ovat sovellettavissa varhaiskasvatuksessa ja sen tukitoiminnoissa.

Aineisto

Miia Kollin, Norlandia Päiväkodit Oy. Enemmän aikaa varhaiskasvatustyölle Lean-menetelmän avulla. Loppuraportti. 2023. Avaa