Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa

Hanketiedot

Hankenumero
190183

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anne Punakallio
anne.punakallio@ttl.fi

Toteutusaika
1.11.2019 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
143 489 euroa

Tulokset valmistuneet
13.1.2022

Tiivistelmä

Ensihoitajilla on ongelmia erityisesti nostotehtävissä selviytymisessä, joka ilmenee mm. lisääntyneinä sairauslomina. Heillä on myös kaksi kertaa suurempi riski työtapaturmaan kuin muilla SOTE-alan työntekijöillä. Hyvä fyysinen kunto edistää ensihoitajien toiminta- ja työkykyä, ja laskee tapaturma- sekä TULE-vaivojen riskiä. Alalta puuttuu työn vaatimuksista johdettu fyysisen toimintakyvyn edistämisen toimintamalli, jossa on mukana työterveysyhteistyö. Uutuusarvona tutkimuksessa on uuden ja pitkään kaivatun toimintamallin kehittäminen ja erityisesti sen toteuttaminen kiinteässä yhteistyössä pelastuslaitosten toimijoiden ja heidän työterveyshuoltojen kanssa. Tavoitteena on määrittää ensihoitajille työlähtöisesti fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmän perusteet. Menetelminä on kirjallisuus- ja kokemustiedon analyysi. Edustavalta 20 ensihoitajalta mitataan lihaksiston sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormitus sekä kehonhallintaa työvuoron aikana. Laaditaan suositukset testeistä, arviointikriteereistä ja testipalautteesta. Menetelmää pilotoidaan pelastuslaitoksissa ja päätetään jatkotoimista. Uuden menetelmän avulla helpotetaan ensihoitajien työssä selviytymistä. Tuloksia sovelletaan jatkossa myös muille SOTE-aloille, joilla myös on paljon nostotehtäviä, kuten kotihoidon ja laitosten hoitajilla. Kuormituksen arviointia laajennetaan myös kognitiiviseen kuormitukseen. Nostotehtävät tulevat lisääntymään väestön edelleen ikääntyessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Punakallio

Tiedote

FirstFit – Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa

13.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin tieteellisesti, käytännöllisesti ja eettisesti kestävä fyysisen toimintakyvyn edistämiseen tähtäävä uuden toimintatavan perusta ensihoitajille: FirstFit – Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä. Tutkimuksessa määritettiin FirstFit-testistö palautteenantoperusteineen. Toimintatavalla on hyvät edellytykset käynnistyä ja jäädä pysyväksi tavaksi alalle, kun perusta on kehitetty työlähtöisesti, huolellisesti ja luotettavasti. Menetelmässä ovat kiinteästi mukana sekä ensihoitoalan toimijat, että työterveyshuolto. Yhteiskehittämisessä hyödynnettiin aikaisempaa tutkimustietoa sekä ensihoitoalan kokemustietoa, ensihoitajien työkuormitusmittauksia ja testistön pilotointeja.

Lähtökohdat

Aloite tutkimukseen tuli pelastuslaitosten ensihoidon toimijoilta, jotka ovat havainneet ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn edistämisen tarvetta erityisesti nostotehtävissä selviytymisessä. Tutkimuksen viitekehyksiä ovat kuorma-kuormittuminen malli, yhteiskehittämisen viitekehys sekä eri ammatti- ja toimialojen työntekijöiden suorituskyvyn arvioinnin suositukset. Tavoitteena oli määrittää ensihoitajille työlähtöisesti fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palaute- ja seurantamenetelmän perusteet.

Aineisto

Aikaisempi tutkimus- ja kokemustieto kartoitettiin ensihoitajien työn fyysisistä kuormitustekijöistä, ensihoitajien kuormittuneisuudesta sekä menetelmistä ja käytännöistä ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä. Systemaattisesti koottua tutkimustietoa oli saatavilla vuoteen 2003 saakka. Tieto päivitettiin ajalta 2003–2021. Nykyisiä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntöjä tarkasteltiin Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kartoituksen ja haastatteluiden avulla.

Menetelmät

Tietoa täydennettiin 20 ensihoitoyksiköissä (ambulansseissa) työskentelevän ensihoitajan työn fyysisen kuormittavuuden mittauksilla 12 tunnin työvuoron aikana sekä ensihoitoalan ja työterveyshuoltojen toimijoiden ja ammattiliiton edustajan haastatteluilla. Hanke eteni yhdessä kehittämällä ensihoidon toimijoiden ja tutkijoiden työpajoissa. Ensihoitajat pilotoivat kehitettyä testistöä. Testaajat olivat liikunta- tai terveysalan ammattilaisia.

Tulokset ja johtopäätökset

Työvuoron keskiarvon perusteella ensihoitotyö on hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön (lihasten) kuormittumisen kannalta kevyttä-keskiraskasta työtä. Työssä on lyhyitä kuormitushuippuja nostamis- ja kantamistilanteissa, jotka voidaan luokitella fyysisesti raskaiksi. FirstFit-testistö perustuu ensihoitotyön fyysisiin kuormitustekijöihin. Tulosten palaute kertoo ensihoitajan fyysisen toimintakyvyn osa-alueista suhteessa ikä- ja sukupuolivakioituihin viitearvoihin

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Ensihoitajilta on puuttunut yhtenäinen fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä, jolle tässä tutkimuksessa luotiin perusta. FirstFit-testistö voidaan ottaa käyttöön. Menetelmän kehitys jatkuu edelleen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi ensihoitoalan oppilaitoksissa sekä kehitettäessä fyysisen toimintakyvyn testejä muille nostotyötä sisältäville aloille.

Aineisto

Anne Punakallio, Janne Halonen, Sirpa Lusa, Juha Oksa, Satu Mänttäri, Aki Vuokko, Jouko Remes. Työterveyslaitos. Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa. Loppuraportti. 2021.
ISBN 978-952-261-989-1 (nid.)
ISBN 978-952-261-990-7 (pdf) Avaa