Epäasiallinen käyttäytyminen suomalaisissa työyhteisöissä

17th International Conference of the Academy of Global Business Research and Practice (AGBRP), järjestäjä: Academy of Global Business Research and Practice, Dubai 20-22.12 Dubai, Arabiemiraatit

Hanketiedot

Hankenumero
220385

Hakija
Tiina Brandt

Toteuttaja
Tiina Brandt

Lisätietoja
Tiina Brandt
tiina.brandt@haaga-helia.fi

Toteutusaika
16.12.2022 - 22.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 160 euroa

Tulokset valmistuneet
10.1.2023

Tiivistelmä

Pääesitykseni koskee epäasiallista käyttäytymistä suomalaisissa työyhteisöissä. Tutkimus on määrällinen. Siinä on testattu epäasiallisen käyttäytymisen lomaketta sekä tarkastellaan vastaajan omien ominaisuuksien yhteyttä epäasialliseen käyttäytymiseen.
Tutkimus tuo tietoa työelämän epäasiallisen käyttäytymisen ilmiöistä Suomessa ja nostaa esiin puuttumisen tärkeyden.
Toinen esitykseni käsittelee johtamis- ja viestintätyylejä eri kulttuureissa; miten eri kulttuurit poikkeavat johtamisen suhteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Brandt

Tiedote

Miten reagoidaan hankalaan käyttäytymiseen suomalaisessa työelämässä

10.1.2023

Tiivistelmä

Hankala käyttäytyminen määritellään röyhkeänä, työyhteisön käyttäytymisen normit rikkovana toimintana, johon on vaikea puuttua. Tutkimuslomakkeeseen vastasi 207 suomalaista. Vastaajat arvioivat yhtä entistä tai nykyistä työkaveriaan tai pomoaan, jonka käyttäytymisen työyhteisössä kokivat hankalaksi. Tutkimus tuotti lisätietoa hankalasta käyttäytymisestä suomalaisissa työyhteisöissä ja erilaisista käyttäytymismalleista kohdatessa työyhteisön sopivuuden rajat ylittävästä toiminnasta.

Tausta

Tilaisuuteen osallistumisella oli monta lähtökohtaa. Taustalla oli omien tutkimuksien esittelyn lisäksi myös verkostoituminen, mahdolliset tulevat yhteistutkimukset, näkyvyyden edistäminen suomalaista työelämää koskevista tutkimusaiheista ja oman tiedon kartuttaminen meneillään olevista kansainvälisistä tutkimuksista.Tavoitteena oli myös saada paitsi konferenssijulkaisuja, myös mahdollinen journal-julkaisu toisesta tai molemmista tutkimuksista konferenssin yhteistyöjournaleiden kanssa.

Aineisto

Aineistona olivat 206 suomalaista työlämän kokemusta omaavaa henkilöä. He vastasivat kyselylomakkeeseen kokemuksiaan hankalasta käyttäytymisestä työelämässä ja siitä miten ovat reagoineet kun ovat hankalaa käyttäytymistä kohdanneet. Tuloksia analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Pearsonin korrelaatioanalyysi tuotti paljon tilastollisesti merkitseviä tuloksia.

Tulokset ja johtopäätökset

Suomalaiset kokevat hankalan käyttäytymisen erityisesti haluna johtaa ja voimakastahtoisuutena. Erilaiset hankalan käyttäytymisen ulottuvuudet herättävät erilaisia käyttätymisreaktioita hankalaa käyttäytymistä kohdatessa. Tuloksina saatiin esimerkiksi, että manipuloiva käyttäytyminen saa ihmiset epävarmaksi ja välttelemään heitä. Vastaajien kokiessa itse omaavansa narsismia, he eivät kokeneet tarvetta vältellä hankalaa käyttäytymistä tai eivät kokeneet itseään heidän seurassaan epävarmoiksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuus toi uutta, ja konkreettista tietoa johtajuuden laajasta käsitteestä eri kulttuureista katsottuna. Suomalaisten organisaatioiden pehmeä johtamistyyli koettiin tehottomana esimerkiksi Intiassa. Uudet näkökulmat esitellyissä tutkimuksissa organisaatiokäyttäytymisen osalta toivat uusia ideoita oman tutkimusaihepiirin jatkosuunnitteluihin. Myös uudet verkotot mahdollistavat jatkossakin vertailututkimukset laajemminkin.

Aineisto

Uncivil behaviour and individual experiences at Finland. Konferenssiesitys. 2022. Avaa

Strategic Leadership and Cultural Differences in Communication:A MultiCountry study. Konferenssiesitys. 2022. Avaa