Epätyypilliset työajat ja työntekijöiden hyvinvointi

Hanketiedot

Hankenumero
116155

Hakija
Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätietoja
Tomi Oinas
tomi.oinas@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 30.4.2019

Työsuojelurahaston päätös
22.6.2016
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
221 644 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2019

Tiivistelmä

Hankeessa selvitämme miten jälkiteollinen, palveluvaltainen talous muuttaa työn ja vapaa-ajan käytäntöjä ja mitä merkitystä tällä on työntekijöiden hyvinvoinnille. Tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä iso osa epätyypillisiä työaikoja koskevasta julkisesta keskustelusta perustuu enemmän oletuksiin kuin empiiriseen tutkimustietoon. Tutkimme laajojen ajankäyttö- ja työoloaineistojen sekä niihin yhdistettyjen rekisteritietojen avulla työaikarytmien muutosta sekä erilaisten epätyypillisten työaikajärjestelyjen (viikonlopputyö, vuorotyö, ilta- ja yötyö) hyvinvointivaikutuksia. Ovatko epätyypilliset työaikamuodot yleistyneet Suomessa muuta Eurooppa nopeammin? Ovatko epätyypilliset työajat riski vai mahdollisuus? Vertailemme erilaisia työaikamuotoja tekevien työntekijöiden ajankäyttöä: perheen yhdessäoloa, kotityön jakautumista, sosiaalista kanssakäymistä ja liikuntaharrastuksia. Ovatko epäsosiaalisiksi kutsutut työajat todella epäsosiaalisia? Onko erilaisilla työaikarytmeillä yhteyttä työntekijöiden koettuun terveyteen, työssä viihtymiseen sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen? Hankkeessa käytettävät korkealaatuiset aineistot luovat ainutlaatuisen mahdollisuuden näiden kysymysten tarkasteluun. Hyödynnämme aineistojen analyysissa uusia mentelmiä (sekvenssianalyysi) Suomalaisen palkansaajakunnan työaikaprofiilien muodostamiseksi. Hankkeen keskeiset tulokset julkaistaan alan tieteellisissä lehdissä, konferensseissa sekä seminaareissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Oinas