Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla (tutkimus,- kehitys- ja tiedotushanke)

Hanketiedot

Hankenumero
113061

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Katri Suuronen
katri.suuronen@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2013 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
22.8.2013
136 000 euroa

Kokonaiskustannukset
281 993 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Epoksiyhdisteet ovat yleisiä työperäisten allergisten kosketusihottumien aiheuttaja. Epoksiyhdisteitä käsittelevät muun muassa viemäriputkien saneeraajat ja muut rakennusteollisuuden pinnoittajat. Voimakas epoksiallergia saattaa syntyä vain lyhytaikaisen altistumisen seurauksena ja johtaa tarpeeseen vaihtaa alaa.

Tutkimuksen tavoitteena on vähentää epoksikemikaalien aiheuttamia kosketusihottumia ja edistää epoksiallergisten henkilöiden työkykyä tutkimuksen, tiedotuksen ja koulutuksen keinoin sekä kehittämällä turvallisia työtapoja rakennusalalle.

Hanke toteutetaan vuosina 2013–2015, ja se koostuu seuraavista osista: 1) Työterveyslaitoksen potilasaineiston analyysi epoksikosketusallergisista potilaista, 2) Työpaikkahavainnointi ja -mittaukset rakennuspinnoitusyrityksissä painottuen saneerauskohteisiin, 3) Kirjallisuusselvitys epoksikemikaaleilta suojaavista suojakäsinemateriaaleista, 4) Käsinemateriaalien ja suojavaatteiden läpäisevyystestit epoksiyhdisteillä ja 5) Tiedotus- ja koulutusmateriaalin laatiminen, koulutuskiertue ja verkko-opetussivujen luominen. Koulutusaineisto suunnataan mm. työntekijöille, työsuojeluhenkilöstölle, työterveyshuolloille ja kemikaalitoimittajille.
Lisäksi työterveyshuolloille ja ihotautilääkäreille välitetään terveystarkastusta ja työkykyä tukevia ohjeita sekä diagnostisia ohjeita.
Tulokset raportoidaan vuoden 2015 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katri Suuronen

Tiedote

Pysy terveenä epoksipinnoitustyössä

31.12.2015

Turvalliset työtavat ja huolellinen ihon suojaaminen ovat avainasemassa epoksiallergian torjumisessa. Työterveyslaitos on kehittänyt rakennusalalle tietopaketin epoksipinnoitteiden haittojen hallintaan.

Epoksikansio – kemikaaliturvallisuus rakennuspinnoitustyössä -tietopaketti on suunnattu työpaikoille, kemikaalitoimittajille, työterveyshuolloille, työturvallisuusviranomaisille ja oppilaitoksille.

Epoksikansio kehitettiin tutkimus-, kehitys- ja tiedotushankkeessa, jossa lisäksi tuotettiin myös malliratkaisut Pinnoita turvallisesti epokseilla, uretaaneilla, akrylaateilla ja lujitemuoveilla sekä Henkilönsuojaimet saneerattaessa viemäreitä epokseilla ja uretaaneilla.

Työsuojelurahasto tuki hanketta tutkimusmäärärahalla.

Herkistymisestä yleensä ammatinvaihto

Epoksikemikaalit ovat tällä hetkellä yleisin työperäisen allergisen kosketusihottuman aiheuttaja Suomessa. Epokseille herkistynyt joutuu yleensä vaihtamaan ammattia.

Epoksiyhdisteille altistuvat yleisimmin rakennusalan työntekijät: rakennusmaalarit, lattianpäällystäjät ja laatoittajat. Viime vuosina paljon allergiatapauksia on ollut myös viemäripinnoitustyössä.

Suojautuminen on vaikeata, koska epoksikemikaalien kosketuksen välttäminen on hankalaa, ja jo hyvin pieni altistuminen voi aiheuttaa hankalia iho-oireita.

Suojautumisohjeet ovat olleet hajanaisia ja käyttöturvallisuustiedotteet usein puutteellisia.

Tutkimuksessa kehitettiin turvallisia työtapoja, käytännöllisiä teknisiä torjuntaratkaisuja ja uudistettiin työturvallisuusohjeistusta sekä päivitettiin epoksien ammatti-ihotautidiagnostiikkaa.

Tutkimus koostui seuraavista osista: 1) Työterveyslaitoksella tutkittujen epoksiallergisten potilaiden analyysi, 2) työpaikkahavainnot ja ihoaltistumismittaukset rakennuspinnoitusyrityksissä, 3) kirjallisuusselvitys suojainmateriaaleista, 4) suojainmateriaalien testaus laboratoriossa ja 5) tiedotus- ja koulutusmateriaalin laatiminen kohtien 1–4 pohjalta.

Oikeanlaiset suojaimet eivät yksin riitä

Tulosten mukaan oikeanlaiset suojaimet eivät yksin estäneet ihoaltistumisen mahdollisuutta.

Työntekijät altistuivat vähiten, kun työpaikalla oli hyvät tiedot epoksien vaaroista, turvalliset työtavat sekä hyvät, oikein käytetyt suojaimet.

Nahka-tekstiilikäsineiden käyttö on yksi epoksi-ihottuman todennäköisistä syistä. Työvaatteet ja mikrohuokoinen suojainmateriaali eivät suojaa hyvin epoksiyhdisteiltä. Ne ovat kuitenkin turvallisempia vaihtoehtoja kuin paljas iho.

Tutkimuksessa saatiin testaustietoa suojainten tehokkuudesta ja koottiin olemassa olevaa tietoa. Tieto on epoksikansiossa ja malliratkaisuissa, ja se täydentää käyttöturvallisuustiedotteiden puutteellisia suojautumistietoja.

Suojainten suojaustehokkuutta määrittäviin standardeihin tutkijat suosittavat nykyistä pienempiä läpäisyrajoja epoksikemikaaleille.

Koska peseytyminen saippualla ja vedellä ei irrota epoksia, pesuun käytettiin työpaikoilla liuottimia, mekaanisia irrotusmenetelmiä sekä puhdistusliinoja, joihin on imeytetty pesuainetta.

Puhdistusliinat vaikuttavat näistä tehokkaimmalta ja turvallisimmalta menetelmältä. Liinan käytön jälkeen kädet on huuhdottava runsaalla vedellä. Puhdistusliinojen tarpeetonta käyttöä on vältettävä niiden ihoärsyttävyyden vuoksi.

Jatkuva viestintä tarpeen

Oikeiden työtapojen omaksuminen ja tehokas ihon suojaaminen ei ole helppoa, ja niissä onnistuminen vaatii hyvän ohjeistuksen. Hankkeessa laadittujen Epoksikansio-tietopaketin ja malliratkaisujen ohjeita noudattamalla on mahdollista vähentää epoksityön riskejä.

Viestintää epoksityön riskien hallinnasta tarvitaan edelleen ja toistuvasti sekä työntekijöille, ammattiopiskelijoille, kouluttajille, kemikaalitoimittajille että työterveyshuolloille.

Tutkimuksen ohjausryhmässä olivat mukana alan yritysten, työntekijöiden liiton, työnantajien liiton, työsuojeluviranomaisen, vakuutusyhtiön, työterveyshuollon ja Työsuojelurahaston edustus sekä hankkeen tutkijat.

Projektissa laadittu koulutusmateriaali esiteltiin neljässä kolmen tunnin koulutustilaisuudessa eri puolella Suomea. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Edustettuina olivat muun muassa pinnoitusalan yritykset, kemikaalinvalmistajat, työterveyshuollot, työsuojeluviranomaiset ja alan eri järjestöt.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Katriina Aalto-Korte, Beatrice Bäck, Maj-Len Henriks-Eckerman, Soile Jungewelter, Erja Mäkelä, Maria Pesonen, Katri Suuronen ja Katriina Ylinen. Epoksit rakennusalalla – ammatti-ihotautien ehkäisy. Loppuraportti tutkimuksesta epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla. 96 sivua. Työterveyslaitos 2016. ISBN 978-952-261-662-3 (nid.) ISBN 978-952-261-661-6 (odf). http://www.julkari.fi/handle/10024/131419

Epoksikansio – kemikaaliturvallisuus rakennuspinnoitustyössä. http://www.ttl.fi/epoksikansio

Myynti: Työterveyslaitoksen verkkokauppa, https://verkkokauppa.ttl.fi

Malliratkaisut: Malliratkaisu. Pinnoita turvallisesti epokseilla, uretaaneilla, akrylaateilla ja lujitemuoveilla, tulossa 2016

Malliratkaisu. Henkilönsuojaimet saneerattaessa viemäreitä epokseilla ja uretaaneilla, päivitys tulossa 2016 http://www.ttl.fi/malliratkaisut

Varovaisesti epoksin kanssa. Tiedon silta 2016. https://tiedonsilta.fi/varovaisesti-epoksin-kanssa/