Ergonomian ja työn tuottavuuden kehittäminen sekä työntutkimustaitojen valmentaminen tuotantoinsinööreille.

Hanketiedot

Hankenumero
115518

Hakija
Okmetic Oyj

Toteuttaja
Okmetic Oyj

Lisätietoja
Jari Ahtola
jari.ahtola@okmetic.com

Toteutusaika
4.1.2016 - 31.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2016

Tiivistelmä

Projektin tavoite on selvittää tehtaan tuotantoprosessin viimeisten vaiheiden kuormitustekijät, työturvallisuus, työn organisointi, yhteistyöhön liittyvät tekijät, työn tuottavuustekijät sekä kehittää uuden ja laaja-alaisen työntutkimuksen tietoutta yrityksen tuotantoinsinööreille sekä luottamushenkilöille. Okmetic hyötyy työolosuhteiden, osaamisen ja työn tuottavuuden paranemisena ja TTS Osallistavan työntutkimus –tuotteistuksen menetelmien kehittämisellä.

Ohjattu havainnointitutkimus sekä asiantuntijoiden kokonaisvaltainen työolosuhteiden ja prosessin tutkimus työolosuhteiden ja työntekijän työhyvinvoinnin parhaaksi. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksen ja työntutkimuksen synergia. Työntutkimuksen ja Lean-filosofian yhdistäminen ja jalkautus koko yritykseen.

Tulokset käytettävissä 31.3.2016

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Ahtola

Tiedote

Piikiekot tuotetaan nyt entistä tarkemmin

31.3.2016

Okmetic Oyj kehitti työn tuottavuutta ja henkilöstön ergonomiaa Vantaan piikiekkotuotannossaan. TTS Kehitys Oy toteutti osallistavan työntutkimuksen Okmeticin tuotantoprosessin viiden vuoron työntekijöille. Tulokseksi kirjattiin 102 kehittämisehdotusta, joista tekniikkaan liittyi 40, organisointiin 38 ja työtapaan 24 ehdotusta. Näin Okmetic sai näkyviksi kehittämiskohteet ja ideoita kehittämistoimiksi.

Lisäksi tuotantoinsinöörejä ja luottamusmiehiä opastettiin käyttämään työntutkimuksen tekniikoita, jotta he pystyvät jatkamaan työnkehittämistä itsenäisesti muilla osastoilla.

Okmetic sai osallistavalla työntutkimusmenetelmällä sopivan mallin tuleville ergonomian ja tuottavuuden kehitysprojekteilleen. Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta.

Tarkka työntutkimus

Kun työntekijöiden keski-ikä nousee, tuki- ja liikuntaelinsairaudet lisääntyvät. Piikiekkotuotannossa ergonomian kehittäminen korostuu, kun piikiekkojen koot kasvavat ja tuotevalikoiman monipuolistuminen laajentaa työntekijän työnkuvaa.

Okmetic haluaa tarkkaa tietoa työvaiheiden sisällöstä ja koneiden käyttöasteista. Vaikka yrityksen työterveyshuolto toimii ja tuotantoinsinöörit tuntevat prosessit, johto teetti työntutkimuksen, joka kertoo tarkasti työtehtävien kuormituksista ja työn sujumisesta.

Haastattelut, videot ja ergonomiavälineet

Ennen kuin TTS Kehitys toteutti työntutkimukseen sisältyvän havainnointitutkimuksen, TTS-asiantuntijat haastattelivat viittä tuotannon työntekijää, kahta työnjohtajaa ja kahta kunnossapidon edustajaa. Kehittämiskohteeksi Okmetic oli valinnut puhdastilassa tehdyn piikiekkojen loppupesun, pinnantarkastuksen ja pussituksen.

Tuotannollista työtä havainnoitiin videoimalla. Lisäksi VIDAR-menetelmällä kehitettiin töiden, työympäristöjen tai työvälineiden ergonomiaa ja vaaratilanteita; OWAS-menetelmällä kartoitettiin työasentoja ja RULA-menetelmällä määritettiin niskan, selän ja yläraajojen kuormitusta.  

Tutkimushavainnointia yhdessä

Hankkeessa myös lisättiin yhteistoimintaa ergonomian ja tuottavuuden kehittämisessä. Niinpä luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu ja kolme työntekijöiden edustajaa osallistuivat esimiesten kanssa työntutkimusvalmennukseen ja he kaikki toimivat havainnoijina työntutkimuspäivinä.

Toteuttavat kehityskohteet valittiin projektin kahdessa työpajassa. Niihin osallistuivat esimiehet, luottamusmiehet sekä havainnoitsijoina olleet työntekijät ja haastatellut työntekijät.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Keijo Vesilahti, Annikke Pere ja Jari Laine. Työn tuottavuuden, ergonomian kehittämisen ja työntutkimustaitojen ohjaaminen tuotantoinsinööreille. TTS Työtehoseura.2016