Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla

Hanketiedot

Hankenumero
210064

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mikko Härmä
mikko.harma@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
382 000 euroa

Tulokset valmistuneet
24.6.2024

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selvittää vuoroergonomia-suosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen ja COVID-19 pandemian vaikutuksia työaikoihin, työkuormitukseen, työterveyteen ja työhyvinvointiin. Hanke edistää uusien sovellutusten kehittämistä vuorotyön haittojen vähentämiseksi SOTE-sektorilla ja antaa palautetta valtakunnallisesti ja hankkeen kohdeorganisaatioille työaikojen muutoksesta. Hanke tuottaa internet-pohjaisen sovellutuksen työaikoihin liittyvän tapaturmariskin arvioimiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Härmä

Tiedote

Työaikojen liikennevalomalli paransi työaikoja ja työturvallisuutta sote-alalla

24.6.2024

Tiivistelmä

Tutkimme vuorosuunnitteluohjelmistoissa käytettävien Työaikojen Liikennevalomalli -suositusten, sekä uuden työaikalain ja COVID-19 pandemian vaikutuksia työaikoihin, työturvallisuuteen ja terveyteen sote-alalla. Tutkimusaineisto perustui Sote-työajat kohorttiin 2008-2022 sisältäen tiedot työajoista, sairauspoissaoloista työtapaturmista sekä työhyvinvoinnista. Liikennevalosuositusten käyttö oli yhteydessä parempaan vuoroergonomiaan, matalampaan työtapaturmariskiin ja hieman vähäisempään psyykkiseen kuormittumiseen. Liikennevalosuosituksia käytti säännöllisesti viidennes vuorosuunnittelijoista. Uusi työaikalaki vähensi lyhyitä vuorovälejä, ja hidasti sairauspoissaolojen kasvua. COVID-19 pandemia ei vaikuttanut olennaisesti työaikoihin.

Lähtökohdat

Jaksotyönä tehtävä epäsäännöllinen vuorotyö lisää monia terveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä. Työterveyslaitoksen Työaikojen Liikennevalomallia on hyödynnetty sote-alalla jaksotyönä tehtävän vuorotyön suunnittelussa vuodesta 2015 alkaen. Tutkimme vuorosuunnitteluohjelmistoissa käytettävien Työaikojen liikennevalomalli -suositusten, sekä vuonna 2020 voimaan astuneen uuden työaikalain ja COVID-19 pandemian vaikutuksia työaikoihin ja terveyteen sote-alalla.

Aineisto

Tutkimusaineisto perustui työaika-, vuorosuunnittelu- ja sairauspoissaolotietoja sisältävään Sote-työajat kohorttiin vuosilta 2008–2022, sekä siihen yksilötasolla liitettyihin työtapaturma- ja kyselytietoihin. Työtapaturmat liitettiin aineistoon Tapaturmavakuutuskeskuksesta (2015–2018), ja kyselytiedot Kunta- ja hyvinvointialan seurantatutkimuksesta (2015–2020). Aineisto käsitti eri osatutkimuksissa enimmillään yli 80 000 työntekijää.

Menetelmät

Tutkimme työaikojen liikennevalo -suositusten vaikutuksia työaikojen muutoksiin, työtapaturmiin ja koettuun terveyteen seurantatutkimuksilla. Liikennevalomallin käytön vaikutusta tutkittiin kuten satunnaistetussa interventiotutkimuksessa siten, että työntekijöitä, joiden työaikojen suunnittelussa oli hyödynnetty liikennevalosuosituksia vertailtiin niihin, joiden vuorot tehtiin ilman suosituksia tilastollisesti samankaltaistetuilla ryhmillä.

Tulokset ja johtopäätökset

Työaikojen liikennevalomallin suositukset tunnettiin hyvin, mutta niitä käytti vain viidennes vuorosuunnittelijoista. Liikennevalosuositusten käyttö oli yhteydessä parempaan vuoroergonomiaan, matalampaan työtapaturmariskiin, ja hieman vähäisempään psyykkiseen kuormittumiseen. Uusi työaikalaki vähensi lyhyitä vuorovälejä, ja hillitsi sitä kautta sairauspoissaolojen kasvua. COVID-19 pandemia ei olennaisesti vaikuttanut työaikoihin. Hanke tuki hyvän vuoroergonomian käyttöä sote-alalla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti kansainvälisesti uutta ja merkittävää tietoa vuoroergonomian edullisista vaikutuksista ja Työterveyslitoksen kehittämien Työaikojen liikennevalo – suositusten vaikuttavuudesta Suomessa osana vuorosuunnitteluohjelmistoja. Päivitimme kansalliset vuoroergonomiasuositukset ja laadimme ilmaisen Työtapaturmien riskilaskurin jaksotyöhön osaksi riskinarviontia. Päivitetytyillä ja uusilla menetelmillä osana voidaan edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia sote-alalla.

Aineisto

Härmä et al. 2022 International Journal of Nursing Studies 134 (2022): 104321 Avaa

Shiri et al. Scand J Work Environ Health Avaa

Turunen et al. 2022 Int Journal of Environmental Research and Public Health Avaa

Mikko Härmä, Jarno Turunen, Kati Karhula, Aki Koskinen, Olli Haavisto, Annina Ropponen, Jenni Ervasti, Mikael Sallinen, Rahman Shir. Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19-pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen sote-alalla. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2024.
ISBN 978-952-391-165-9 (PDF) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa