Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välinen yhteistyö ikääntyvän potilaan hoidossa – Teoreettisen mallin kehittäminen ja testaaminen -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115307

Hakija
Terhi Lemetti

Toteuttaja
Terhi Lemetti

Lisätietoja
Terhi Lemetti
temalem@utu.fi

Toteutusaika
4.1.2016 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
23 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välinen yhteistyö ikääntyvän potilaan hoidossa – Teoreettisen mallin kehittäminen ja testaaminen -väitöskirjatyö

Väitöskirjatyön tavoitteena on tunnistaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien välisen yhteistyön elementit ikääntyvän potilaan hoidossa, jotta yhteistyötä voidaan kehittää ja yhteistyön avulla turvata ikääntyvän potilaan hoidon jatkuvuus ja palvelujen sujuvuus.

Suomessa on tällä hetkellä valmisteilla suuri sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Potilaiden, erityisesti ikääntyneiden ihmisten, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat hajaantuneet useaan organisaatioon, joka tuo haasteita heidän lakiin perustuvien palveluiden turvaamiseen sekä niiden laatuun ja jatkuvuuteen. Terveyspalveluja ei ole mahdollista lisätä rajattomasti, mutta niiden sujuvuutta ja kohdistuvuutta voidaan tehostaa toimivalla ammattihenkilöiden välisellä yhteistyöllä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien väliseen yhteistyöhön kohdistuvalla väitöskirjatyöllä pyritään löytämään elementtejä, joiden avulla sairaanhoitajien työnkuvaa ja roolia voitaisiin selkeyttää ja heidän toimintaansa systematisoida ja kehittää samalla edistäen heidän työolosuhteita.

Artikkelimuotoisessa väitöskirjatyössä hyödynnetään erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineistoa kerätään aikaisemmasta kirjallisuudesta, sairaanhoitajien ja ikääntyvien potilaiden haastatteluista, asiantuntijapaneeleilla sekä kyselytutkimuksilla sairaanhoitajille. Väitöskirja arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Tutkimuksen osajulkaisut ovat käytettävissä mahdollisesti aikaisemmin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Lemetti

Tiedote

Terveyspalvelut sujumaan ammattiyhteistyöllä

31.12.2016

Terveystieteiden maisteri Terhi Lemetti tekee Turun yliopistoon artikkeliväitöskirjaa sairaanhoitajien yhteistyöstä, kun hoidettavana on ikääntyneitä potilaita. Lemetti arvioi, että terveyspalveluja voi sujuvoittaa, kun ammattihenkilöiden yhteistyötä tehostetaan. Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan tekoa stipendillä.

Lemetti on tehnyt töitä erikoissairaanhoidossa. Koska hän tutkii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaanhoitajien yhteistyötä, hän tutustui stipendiaikana eli vuonna 2016 perusterveydenhuollon sairaanhoitajan työympäristöön.

Aihe on ajankohtainen muun muassa tekeillä olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen vuoksi. Nämä palvelut ovat hajaantuneet moneen organisaatioon, mikä vaikeuttaa lakiin perustuvien palveluiden turvaamista.

Työhön selkeyttä, olot paremmiksi

Lemetti hakee tutkimuksessaan aineksia, joilla voisi selkeyttää sairaanhoitajien työtä. Hän pyrkii siihen, että sairaanhoitajat voisivat tehdä työnsä nykyistä järjestelmällisemmin. Samalla Lemetti yrittää kehittää sairaanhoitajien työoloja.

Tutkijastipendiaikana Lemetti valmisteli tutkimukseensa vielä tarvitseman aineiston: kolme tiedotetta, kaksi arviointiohjetta, suostumuslomakkeen, kolme versiota kehittämästään tutkimusvälineestä ja kaksi muuta mittaria.

Lemetti sai eettisen puollon tutkimuksensa loppuosaan, tutkimusluvat hän sai Turun yliopistolta, Helsingin kaupungilta ja HUS:lta (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri). Hän keräsi näiden kolmen organisaation asiantuntijoilta paneeliaineiston ja aloitti väitöskirjan yhteenveto-osan kirjoittamisen.

Kaksi artikkelia tehty, kolme tulossa

Opinnäytteestä on julkaistu kaksi artikkelia. Kolmannen artikkelin Lemetti aikoo kirjoittaa vuonna 2017.

Tulossa on myös noin sadan hengen pilottitutkimus Helsingin kaupungilta ja HUS:sta. Edessä on myös tutkimusluvan haku perusterveydenhuoltoon, jonka jälkeen pääkyselyn aineisto koostuisi noin 700:sta Helsingin kaupungin ja HUS:n potilaasta.

Kyselyjen jälkeen koittaisi neljännen ja viiden artikkelin viimeistely. Artikkelit Lemetti lähettää kansainvälisiin tiedelehtiin ja viimeistelee väitöskirjan yhteenveto-osan. Väitöskirjan pitäisi olla painossa viimeistään keväällä 2018.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Lemetti T, Stolt M, Rickard N & Suhonen R. 2015. Collaboration between hospital and primary health care nurses in adult care: a literature review. International Nursing review 16. doi: 10.1111/inr.12147

Lemetti T, Voutilainen P & Suhonen R. 2016. Dimensioanalyysin hyödyntäminen hoitotieteellisessä tutkimuksessa osana Grounded theory -menetelmää. Hoitotiede, supplementtinro. https://www.uef.fi/documents/148928/211537/Hoitotiede-lehti+2016+suplementti/ee3738e4-7f5f-4b2a-b845-4e30d867d045