Erilaisten taukojen merkitys opettajien työstä palautumiselle

Hanketiedot

Hankenumero
190240

Hakija
Anniina Virtanen

Toteuttaja
Anniina Virtanen

Lisätietoja
Anniina Virtanen
anniina.virtanen@tuni.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
7.9.2021

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisten opettajien työstä palautumisesta tauoilla työpäivän aikana, vapaa-ajalla ja lomilla. Kiinnitän erityistä huomiota työpäivän aikana tauoilla palautumiseen, josta tiedetään selvästi vähemmän kuin vapaa-ajalla palautumisesta. Toiseksi keskityn ikääntymisen rooliin palautumisessa. Vaikka työvoiman ikääntyminen on ajankohtainen teema, iän ja psykologisen palautumisen yhteyksistä ei juuri ole tutkimusta. Selvitän myös, voidaanko mobiili-interventiolla vahvistaa loman myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin sekä hidastaa vaikutusten haihtumista loman päätyttyä. Tiedossani ei ole aiempia interventiotutkimuksia, jotka olisivat pyrkineet edistämään lomalla palautumista. Keskeisiä teoreettisia lähtökohtia ovat ponnistelujen ja palautumisen malli, voimavarojen säilyttämisen teoria sekä palautumisen kokemuksia kuvaava DRAMMA-malli. Tutkimus on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa ja Tampereen yliopistossa toteutettua hanketta ”Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla”. Aineistot koostuvat laajasta kyselytutkimuksesta (N = 909), viikon mittaisesta päiväkirjatutkimuksesta (N = 107) sekä talvilomalla toteutetusta interventiotutkimuksesta (N = 76). Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan antaa suosituksia opettajien työhyvinvoinnin tukemiseen, ikääntyvien työntekijöiden palautumiseen sekä mahdollisesti lomalla palautumisen tukemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anniina Virtanen

Tiedote

Suomalaisten opettajien työstä palautuminen vapaa-ajalla, lomalla ja työpäivän aikaisilla tauoilla

7.9.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa opettajien työstä palautumisesta vapaa-ajalla ja tauoilla työpäivän aikana. Aineisto koostui laajasta kyselytutkimuksesta, viikon päiväkirjatutkimuksesta ja neljän viikon interventiotutkimuksesta. Tutkimus laajensi ymmärrystä iän ja palautumisen suhteesta. Tutkimus tarjosi uutta tietoa myös tauoilla palautumisesta. Esimerkiksi tauoilla palautumisen myönteinen vaikutus hyvinvointiin voi olla nähtävissä vielä illalla. Interventiotutkimus antoi viitteitä siitä, että lomalla palautumista voidaan tukea mobiilisovellusintervention avulla. Tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi opettajien palautumista edistävien interventioiden kehittämisessä.

Lähtökohdat

Tutkimuksellani oli kolme päätavoitetta. Ensiksi selvitin, miten ikä muuntaa palautumisen yhteyksiä hyvinvointiin. Toiseksi selvitin, miten palautuminen tauoilla oli yhteydessä hyvinvointiin iltapäivällä ja illalla. Kolmanneksi selvitin mobiilisovellusintervention vaikutuksia palautumiseen viikon loman aikana. Teoriataustana toimi DRAMMA-malli, jossa kuvataan kuusi palautumista edistävää kokemusta: irrottautuminen, rentoutuminen, autonomia, taidonhallinta, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus.

Aineisto

Väitöskirjassani käytetty aineisto kerättiin osana Tampereen yliopiston laajempaa tutkimushanketta ”Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla”. Vuosina 2017 ja 2018 kerättiin kolme tutkimusaineistoa yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa: laaja kyselytutkimus (N = 909), viikon mittainen päiväkirjatutkimus (N = 107) ja interventiotutkimuksen yhteydessä neljän viikon mittainen pitkittäisaineisto (N = 79).

Menetelmät

Kyselymenetelmin kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin tilastollisilla tutkimusmenetelmillä. Kyselyissä käytettiin pääosin aiemmissa tutkimuksissa validoituja mittareita. Ensimmäisessä ja toisessa osajulkaisussa hyödynnettiin hierarkkista regressioanalyysia. Kolmannessa osajulkaisussa analysoitiin viikon pitkittäisaineistoa monitasomallien avulla. Neljännessä osajulkaisussa keskeisin analyysimenetelmä oli toistomittausten varianssianalyysi.

Tulokset ja johtopäätökset

Ikä vaikutti siihen, missä määrin opettajat hyötyivät eri palautumiskokemuksista. Tutkimus tarjosi uutta tietoa palautumisen kokemuksista välittävinä tekijöinä työn vaatimusten ja hyvinvoinnin välillä päivätasolla. Tauoilla palautumisen vaikutus hyvinvointiin voi olla nähtävissä vielä illallakin. Tutkimus antoi viitteitä myös siitä, että lomalla palautumista voidaan tukea mobiilisovellusintervention avulla. Tuloksia voidaan soveltaa interventioiden ja valmennusohjelmien kehittämisessä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus laajensi ymmärrystä erityisen kuormittuneen ammattiryhmän eli suomalaisten opettajien työkuormituksesta palautumisen eri ulottuvuuksista. Tulokset tarjosivat uutta tietoa erityisesti iän merkityksestä palautumisessa, tauoilla palautumisesta sekä loman aikaisen palautumisen tukemisesta. Tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä esimerkiksi opettajien palautumista tukevien interventioiden kehittämisessä sekä opetusalan henkilöstökoulutuksissa.

Aineisto

Anniina Virtanen. Teachers’ Recovery Processes Investigating the role of different breaks from work for well-being and health among Finnish teachers. the Faculty of Social Sciences of Tampere University. 2021.
ISBN 978-952-03-2188-8 (print)
ISBN 978-952-03-2189-5 (pdf)
ISSN 2489-9860 (print)
ISSN 2490-0028 (pdf)
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2189-5 Avaa