Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla

Hanketiedot

Hankenumero
116373

Hakija
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätietoja
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 1.4.2019

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2016
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
235 260 euroa

Tulokset valmistuneet
1.4.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan ikääntyvien opettajien ja rehtoreiden työkuormituksesta palautumista. Hanke jakautuu kolmeen osatutkimukseen, joista kahdessa ensimmäisessä painopiste on työpäivän aikaisessa palautumisessa ja kolmannessa keskitytään lomien vaikutuksiin.

Ensimmäinen osatutkimuksen tarkoitus on antaa yleiskuva siitä, kuinka työpäivän aikainen työkuormituksesta palautuminen onnistuu etenkin ikääntyneillä (55+) opettajilla. Se toteutetaan kyselynä, johon osallistuu 1400 eri-ikäistä luokan- ja aineenopettajaa ja rehtoria. Toinen osatutkimus pyrkii selvittämään yksityiskohtaisemmin erilaisten työpäivän aikaisten taukojen merkitystä seuraamalla päiväkirjamenetelmällä viikon ajan noin 100 ikääntyvää (45+) opettajaa työssään.

Kolmas osatutkimus tarkastelee kysymystä, miten lomien aikana tapahtuvan palautumisen vaikutuksia voitaisiin tehostaa siten, että niiden vaikutukset jatkuisivat pitempään työhön palaamisen jälkeen. Tähän osatutkimukseen osallistuu noin 50 opettajaa/rehtoria, jotka käyttävät urheiluloman aikana mobiilisovellusta, joka sisältää erilaisia hyvinvointia edistäviä tehtäviä, joiden oletetaan tehostavan ja jatkavan loman elvyttäviä vaikutuksia. Lisäksi he vastaavat ennen lomaa, sen aikana ja jälkeen lyhyihin kyselyihin sovelluksen avulla. Kaikkiaan tutkimus tuottaa uuttaa tietoa palautumisesta, minkä avulla voidaan edistää ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamista. Tulokset ovat julkaistavissa hankkeen päättyessä

Hankkeen vastuuhenkilö

Ulla Kinnunen

Tiedote

Onnistunut työstä palautuminen vapaalla ja tauoilla auttaa ikääntyviä opettajia jaksamaan

1.4.2019

Tiivistelmä

Ikääntymisen merkitys työstä palautumisessa tauoilla ja vapaa-ajalla tunnetaan huonosti opetustyössä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1092 opettajaa ja rehtoria. Yli 55-vuotiaat opettajat raportoivat eniten työstä irrottautumista lounastauoilla, työskentelivät välitunneilla vähiten ja tunnistivat eniten taidonhallinnan kokemuksia vapaa-ajalla. Lisäksi työn päivittäiset emotionaaliset vaatimukset tuottivat nuoremmilla opettajilla voimakkaampaa uupumuksen tunnetta kuin vanhemmilla. Iäkkäämmät opettajat myös raportoivat vähemmän oppilaiden käytösongelmia. Mahdollisesti iän mukanaan tuoma kokemus auttaa opettajia käsittelemään oppilaiden käytösongelmia rakentavalla tavalla ja huolehtimaan omasta palautumisestaan myös työpäivän aikana.

Lähtökohdat

Hankkeessa tarkasteltiin opettajien työstä palautumista erilaisilla tauoilla (lounastauko, välitunti, työn jälkeinen aika, loma). Opetustyö tiedetään kuormittavaksi, ja näissä kuormittavissa olosuhteissa riittävä ja onnistunut työstä palautuminen on tärkeää: se voi paitsi edistää ja suojata työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä, myös pitää heidät työelämässä pidempään. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole tutkittu mahdollisia eroja luokanopettajien, aineenopettajien ja rehtorien palautumisessa.

Aineisto

Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta, jotka toteutettiin vaiheittain. Osatutkimuksen 1 kyselyaineisto (N = 909) kerättiin verkkokyselyn avulla. Osallistujat ovat OAJ:n jäseniä. Osatutkimuksen 2 aineisto (N = 105) koostuu viikon (ma-su) mittaisesta paperikyselyllä kerätystä päiväkirja-aineistosta. Vastaajat ovat pääasiassa OAJ:n jäseniä. Osatutkimuksen 3 aineisto (N = 76) saatiin Facebookin kautta OAJ:n avustuksella.

Menetelmät

Kaikissa kyselyissä pyrkimyksenä oli käyttää aiemmissa tutkimuksissa validoituja ja toimiviksi todettuja mittareita. Aina niitä ei ollut olemassa, joten kehitimme kysymyksiä myös itse tutkimuksen tarpeisiin. Analyyseissa hyödynnettiin mm. 2-suuntaista (ikäryhmä x opettajaryhmä) varianssianalyysia, logistista ja lineaarista hierakkista regressioanalyysia (osatutkimus 1), regressiomalleihin perustuvaa monitasomallinnusta (osatutkimus 2) ja toistuvien mittausten varianssianalyysia (osatutkimus 3).

Tulokset ja johtopäätökset

Yli 55-vuotiaat opettajat raportoivat eniten työstä irrottautumista lounastauoilla, työskentelivät välituntien aikana vähiten ja tunnistivat eniten taidonhallintakokemuksia vapaa-ajalla. Taukojen aikaiseen onnistuneeseen palautumiseen yhdistyivät voimakkaimmin työstä irrottautumisen ja rentoutumisen kokemukset, Luokanopettajat raportoivat aineenopettajia ja rehtoreita vähemmän taukojen aikaista onnistunutta palautumista. Taukojen palautumiskokemukset edistivät iltapäivällä koettua hyvinvointia.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa opettajien taukojen aikaisesta palautumsiesta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös muilla työpaikoilla. Suosituksina mainittakoon:
1. Pyri pitämään tauot työssä taukoina, jolloin et tee etkä ajattele työtäsi.
2. Rentoudu tauoillasi, mikäli se vain on mahdollista.
3. Hakeudu tauoillasi toisten seuraan, sillä se auttaa kokemaan yhteenkuuluvuutta ja merkityksellisyyttä.
4. Kaikki edellä mainitut kokemukset taukojen aikana edistävät hyvinvointiasi.

Aineisto

Anniina Virtanen, Kaisa Perko, Kaisa Törnroos, Jessica de Bloom, Ulla Kinnunen. Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla. Loppuraportti. Työraportteja 104/2019 Working Papers. Työelämän tutkimuskeskus ja Tampereen yliopisto 2019 ISBN 978-952-03-1064-6 (painettu) ISBN 978-952-03-1065-3 (verkkojulkaisu) ISSN 2489-8899 (painettu) ISSN 2489-8902 (verkkoaineisto) Avaa