Erilaisuudesta oppii. Kahden eri toimialan yhteinen strategiatyö

Hanketiedot

Hankenumero
220429

Hakija
Kotkan Seudun Talokeskus Oy

Toteuttaja
Skillmotor Finland Oy

Lisätietoja
Sami Tammisto
sami.tammisto@talokeskuskotka.fi

Toteutusaika
15.12.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
24.1.2023
48 000 euroa

Kokonaiskustannukset
96 000 euroa

Tulokset valmistuneet
8.1.2024

Tiivistelmä

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on uudistaa kokonaisvaltaisesti Kotkan Seudun Talokeskuksen toimintaa soveltaen arvoperusteisen strategian ja tarkoitusvetoisen organisaation oppeja. Tavoitteena on myös oppia kuntouttavia asumispalveluita tarjoavan yhteisön kanssa toipumisorientaatioviitekehyksen ja yhteisökuntoutuksen periaatteiden ja toipumisorientaation mukaiseen toimintaan. Siirrämme näin ollen omaa arvopohjaisuuteen ja tarkoitusvetoisuuteen liittyvää erityisosaamista toisillemme.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sami Tammisto

Tiedote

Erilaisuudesta oppii. Kahden eri toimialan yhteinen strategiatyö

8.1.2024

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli uudistaa Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry:n omistaman Kotkan seudun talokeskus Oy:n toimintaa soveltaen arvoperusteisen strategian ja tarkoitusvetoisen organisaation oppeja. Kyseessä oli yhteishanke, jossa hankekumppanina toimi kuntouttavia asumispalveluita pääkaupunkiseudulla tarjoava Suoja-Pirtti ry. Systemaattisia teemoja käsittelivät johtoryhmät ja yhteistoimintahenkilöstö. Pari- ja pienryhmätyöskentely olivat pääasiallisia kehittämismenetelmiä.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtölaukauksena toimi havainto, jonka mukaan organisaation tehokkuus ja aiemmin tehdyn kehittämistyön hyötyjen ulosmittaaminen vaatisivat yhtiön toiminnan uudistamista arvopohjaisen strategian ja tarkoitusvetoisen organisaation oppien mukaisesti. Myös henkilöstön hyvinvointi edellytti merkityksellisyyden kokemusta ja yhteisiä arvoja,joihin henkilöstö voi luottaa ja nojata omassa toiminnassaan.Ulkopuolisena asiantuntijana toimi työelämän kehittämiseen erikoistunut Skillmotor Finland Oy.

Kohderyhmät

Hanke palveli koko organisaation uudistamista ja se toteutettiin soveltuvin osin koko työyhteisön laajuisena. Toiminnot olivat eri tilanteissa ja osallistuivat hankkeeseen omien tarpeidensa mukaan. Teemoitettuun hanketyöskentelyyn osallistui kunkin teeman mukaan rajattu joukko johtoa, yhteistoimintahenkilöstöä ja muita henkilöstön jäseniä. Osallistujia hankkeessa oli kaikista Kotkanseudun talokeskus Oy:n osista; hallinto- ja tukipalvelut, isännöintiliiketoiminta ja kiinteistöhoitoliiketoiminta.

Menetelmät

Uutuusarvo oli sisällöllinen, lähestymistavallinen ja menetelmällinen; arvopohjaisen ja tarkoitusvetoisen organisaation oppien, toipumisorientaatioviitekehyksen ja yhteisökuntoutuksen periaatteiden toimiessa hankkeen perustana.

Vaikuttavuus

Hankkeen alkuvaiheessa sen suurin myötävaikutus organisaation toimintaan oli toiminnan haasteiden parempi tunnistaminen ja apu nopeiden ratkaisujen löytämiseen helposti ratkaistavissa asioissa. Hankkeen edetessä arvopohjainen strategiatyö ja työyhteisön pelisääntöjen rakentaminen ja jalkauttaminen etenivät systemaattisesti. Yhteisymmärrys lisääntyi ja konfliktit vähenivät työyhteisön ratkoessa yhdessä käytännön ongelmia.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Arvopohjaisen organisaation opit, toipumisorientaatioviitekehys ja yhteisökuntoutuksen periaatteet muodostavat uuden huomioon otettavan kokonaisuuden – sisältöjä, lähestymistapoja ja menetelmiä – organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä. Niiden avulla voidaan vahvistaa päämäärävetoista henkilöstön osallisuutta yhteisten ongelmien ratkomiseen niin strategisella kuin operatiivisella tasolla, ja samalla uskon ja toivon vahvistamiseen niin taloudellisesti kuin henkisesti vaikeina aikoina.

Aineisto

Erilaisuudesta oppii. Kahden eri toimialan yhteinen strategiatyö. Loppuraportti. 2023 Avaa