Eristeen vaikutus kattoeristystyön ergonomiaan ja kuormittavuuteen

Hanketiedot

Hankenumero
112224

Hakija
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Toteuttaja
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Lisätietoja
Ari Karhunen
ari.karhunen@saint-gobain.com

Toteutusaika
18.6.2012 - 1.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2012
5 200 euroa

Kokonaiskustannukset
10 900 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2012

Tiivistelmä

Suomessa uusilta rakennuksilta edellytetään energiatehokkuutta käyttäjien, omistajien ja viranomaisten toimesta. Rakennuksen energiatehokkuus määräytyy teknisten ratkaisujen ja käytettyjen komponenttien yhteisenä kokonaisuutena. Tehokkaan lämmitysjärjestelmän lisäksi rakennus tarvitsee hyvin lämpöä eristävät vaipparakenteet, eli alapohjan, seinät ja yläpohjan.

Loiva katto on tyypillinen yläpohjarakenne rakennuksissa, joissa kattojen pinta-ala on erityisen suuri. Loivat katot ovat alaltaan usein tuhansia neliöitä ja niiden lämmöneristämiseen on käytetty yleisesti mineraalivillalevyjä. Isover on tuonut markkinoille perinteisille mineraalivillalevyille vaihtoehtona lamellivillaeristeratkaisun. Lamellivilla on ulkoisilta mitoiltaan kapeampi ja pidempi, kuin perinteiset eristevillalevyt. Lamellivilla asennetaan levyvillasta poiketen pystysuuntaisesti. Lamellivilla on tilavuusmitoiltaan levyvillaa pienempi ja pystysuuntaan asennettuna se vastaa lämmöneristyskyvyltään kahta levyvillakerrosta vaakasuuntaisesti asennettuna.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ja Työterveyslaitos toteuttaa tutkimushankkeen, jossa tutkitaan loivien kattojen lämmöneristetuotteiden asennuksen työn kuormittavuutta ja työergonomiaa. Tutkimuksessa verrataan uutta lamellivillaratkaisua perinteiseen levyvillaeristeratkaisuun. Tuotteita vertaillaan asennustyönaikana tehtävien erilaisten mittausten tulosten perusteella. Tutkimus toteutetaan syksyn 2012 aikana ja raportoidaan vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ari Karhunen

Tiedote

Uusi kattoeriste vähentää eristäjien fyysistä kuormitusta

1.12.2012

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n kehittämällä uudella
kattoeristeratkaisulla on vaikutusta kattoeristystyön fyysiseen
kuormittavuuteen ja työergonomiaan. Uusi lamellivillaratkaisu
vähentää kattoeristäjien fyysistä kuormittuneisuuskokemusta.

Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa verrattiin perinteistä
levyvillaratkaisua ja uutta lamelliratkaisua työn kuormittavuudessa
ja työergonomiassa. Asiantuntijana tutkimuksessa oli
Työterveyslaitos, ja Työsuojelurahasto tuki hanketta
kehittämisavustuksella.

Suurille, loiville katoille

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on tuonut markkinoille uuden
lasivillasta valmistetun loivien kattojen ISOVER OL-LAM
-lämmöneristeen. Loiva katto on tyypillinen yläpohjarakenne
rakennuksissa, joissa kattojen pinta-ala on erityisen suuri.

Uusi eriste on perinteisestä levyvillaeristeestä poiketen
leikattu kapeaksi lamelliksi, ja se asennetaan
pystysuuntaisesti.

Yhdellä uuden eristeen kerroksella voidaan korvata kaksi
levyvillaeristekerrosta, joten asennustyö on helpompaa. Yhden
lamellivillakappaleen paino on noin puolet levyvillaeristeen
painosta, ja siksi asennustyö on myös ergonomisempaa.

Vähemmällä lihastyöllä, nopeammin

Tutkimuksessa viisi työparia suoritti vakioidun asennustyön
kummallakin eristeratkaisulla. Asennustyön kuormittavuutta
arvioitiin fysiologisten (syke, lihassähköinen aktiivisuus ja selän
asento) ja subjektiivisten mittareiden (koettu kuormittuneisuus ja
ratkaisujen käytettävyyskysely) perusteella.

Lihassähköisellä aktiivisuudella arvioiden lamelliratkaisu
asennettiin vähemmällä lihastyöllä kuin perinteinen ratkaisu.
Koehenkilöt kokivat lamelliratkaisun käytettävyydeltään
miellyttävämmäksi kuin perinteisen ratkaisun. Apuvälineen käyttö
lamellin asennustyössä lisäsi tyytyväisyyttä lamelliratkaisuun.

Työsimulaatiossa kävi kuitenkin ilmi, että apuvälineen käyttöä
pitää harjoitella, jotta siitä saadaan suurin hyöty sujuvampana ja
vähemmän kuormittavana työnä.

Jokainen työpari asensi lamelliratkaisun nopeammin kuin
perinteisen ratkaisun. Perinteisen ratkaisun asentaminen vei
keskimäärin 18 prosenttia (vaihteluväli 2–30) enemmän aikaa kuin
lamelliratkaisun asentaminen.

Sykkeiden keskimääräiset arvot eivät eronneet merkitsevästi
toisistaan. Sen sijaan lamelliratkaisun asennustyön aikana
rekisteröidyt sykkeiden maksimitasot olivat jonkin verran
alhaisempia kuin perinteisen ratkaisun asennustyön aikaiset
maksimitasot.

 

Nopeutuneen ja sujuvamman asennuksen ansiosta nähtiin merkitseviä
eroja samankokoisen alueen eristämistyön kuormittavuudessa lamelli-
ja perinteisen eristeratkaisun välillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Risto Toivonen, Paula Kärmeniemi. Eristeen vaikutus kattoeristystyön ergonomiaan ja kuormittavuuteen. Vertailututkimus. Toijala 7.12.2012. Työterveyslaitos. Avaa