ESA 2013, the 11th Conference of the European Sociological Association, 28.8.-31.8.2013, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
113202

Hakija
Minna Salmi

Toteuttaja
Minna Salmi

Lisätietoja
Minna Salmi
minna.salmi@thl.fi

Toteutusaika
28.8.2013 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 126 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

Matkan tarkoitus on esitellä tutkimustuloksia isien perhevapaiden käytöstä Euroopan 11. sosiologikongressissa Torinossa 28.–31.8.2013 työryhmässä ”Gender Relations in the Labour Market and the Welfare State”. Aiemmassa tutkimuksessa isien perhevapaiden käytön esteinä on pidetty perheen taloutta, työpaineita ja sukupuolten työnjaon perinnettä. Esityksessä analysoin yksilötason syiden lisäksi politiikkaprosessia, jossa perhevapaajärjestelmät rakentuvat. Esitys pohjautuu valmisteilla olevan kirjan ”Nordic Fatherhoods” (toim. Tine Rostgaard ja Guðný Björk Eydal, julkaisee Policy Press 2014) lukuun ”Policy goals and obstacles for fathers’ parental leave in Finland” (Salmi & Lammi-Taskula). Tavoitteena on laajentaa keskustelua isien perhevapaiden käyttöä rakenteistavista tekijöistä politiikkaprosessin rooliin tässä kokonaisuudessa.

Esityksen aineisto isien syistä käyttää tai olla käyttämättä vanhempainvapaata perustuu TSR:n ja TEM:n rahoittaman ”Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo” -tutkimuksen (2006–2008) tuloksiin. Politiikka-analyysi perustuu työn ja perheen yhteensovittamispolitiikan arviointiin vuosilta 1995–2009 ja perhevapaapolitiikan havainnointiin. Johtopäätös on, että esteitä isien vapaiden käytön lisääntymiselle asettaa yksilötason tekijöiden lisäksi perhevapaajärjestelmän rakenne, joka ei tue sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Tärkeä selitys tälle on Suomen erityinen politiikkaprosessi, jossa vapaajärjestelmiä kehitetään kolmikantaosapuolten välisenä kompromissina.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Salmi

Tiedote

Kolmikanta mutkistaa isyysvapaita

15.9.2013

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija
Minna Salmi esitteli Euroopan 11.
sosiologikongressissa tutkimustuloksia isien perhevapaiden
käytöstä. Salmen mukaan isät eivät ole käyttäneet perhevapaita
odotetusti, koska Suomessa perhevapaiden sisältö on
kolmikantaosapuolten kompromissi. Kongressi järjestettiin Italian
Torinossa 28.–31. elokuuta 2013. Työsuojelurahasto tuki Salmen
osallistumista.

Aiemmissa tutkimuksissa isien perhevapaiden käytön esteinä on
pidetty perheen taloutta, työpaineita ja sukupuolten työnjaon
perinnettä. Salmi havaitsi, että Suomessa näiden yksilöllisten
syiden lisäksi esteenä on perhevapaajärjestelmän rakenne. Vaikka
poliittisesti tavoitellaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä,
Suomessa perhevapaajärjestelmiä on kehitetty työnantaja- ja
työntekijäjärjestöjen sekä hallituksen laatimana kompromissina.

Esityksen aineisto perustuu Työsuojelurahaston (TSR 105280
ja 112282) sekä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman
Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo
-tutkimuksen (2006–2008) tuloksiin. Politiikka-analyysi perustuu
työn ja perheen yhteensovittamispolitiikan arviointiin 1995–2012 ja
perhevapaapolitiikan havainnointiin.

Esitys sisältyy valmisteilla olevaan
Tine Rostgaardin ja
Guðný Björk Eydalin toimittamaan Nordic
Fatherhoods -kirjaan, johon Salmi on kirjoittanut
Johanna Lammi-Taskulan kanssa. Kirjan julkaisee
Policy Press vuonna 2014.

Salmi esittää, että olisi tärkeää tutkia eri maiden
politiikkaprosesseja, joilla perhevapaita kehitetään. Torinon
kongressin keskustelussa tätä pidettiin uutena näkökulmana
perhevapaiden tutkimuksessa. Keskustelussa ehdotettiin muun muassa
Suomea ja Tanskaa vertailevaa tutkimusta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.esa11thconference.eu

112282 Tutkimus- ja kehitysmääräraha: Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=112282

105280 Tutkimus- ja kehitysmääräraha: Perhevapaat ja työelämän tasa-arvo. Vapaiden käytön mahdollisuudet ja seuraukset työelämässä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=105280