Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla

Hanketiedot

Hankenumero
190349

Hakija
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Leena Nikander
leena.nikander@hamk.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 15.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2019
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
80 499 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee vertaisryhmämentoroinnin (verme) edellytyksiä tukea esihenkilöiden ammatillista kasvua, johtamisosaamisen kehittymistä sekä työhyvinvointia. Tutkimuksen kautta saadaan uutta tietoa esihenkilöiden asiantuntijuuden ja johtamisosaamisen kehittymisen tukemisesta sekä työhyvinvoinnin lisäämisestä informaalia ja formaalia oppimista integroivan verme-työskentelyn avulla.

Tutkimusaineisto kerätään korkeakouluorganisaatiossa, jossa työskentelee 80 esihenkilöä niin opetus-, tutkimus- kuin hallinnollisissakin yksiköissä. Vuosina 2020-2021 järjestetään eri esihenkilöryhmille pitkä- ja lyhytkestoisia pilottiryhmiä, joissa verme-mallia kehitetään ja testataan. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa kerätään kysely- ja haastatteluaineistoja.

Esihenkilötyö koetaan usein luonteeltaan yksinäiseksi, ja siihen liittyy useita kuormitustekijöitä. Esihenkilöiden tuen merkitys tunnistetaan alaisten työhyvinvoinnin tukemisessa, mutta yhtä lailla merkityksellisenä tulisi nähdä esihenkilöiden oman osaamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Verme-työskentely tarjoaa mahdollisuuden kehittää esihenkilöiden johtamisosaamista ja lisätä esihenkilötyön kollegiaalisuutta vertaisuuten perustuvan mentoroinnin keinoin. Tutkimuksen tuloksena syntyy esihenkilöiden vertaisryhmämentorointiin malli, joka soveltuu hyödynnettäväksi erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Leena Nikander