Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla

Hanketiedot

Hankenumero
190349

Hakija
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Leena Nikander
leena.nikander@hamk.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 15.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2019
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
80 499 euroa

Tulokset valmistuneet
21.6.2022

Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee vertaisryhmämentoroinnin (verme) edellytyksiä tukea esihenkilöiden ammatillista kasvua, johtamisosaamisen kehittymistä sekä työhyvinvointia. Tutkimuksen kautta saadaan uutta tietoa esihenkilöiden asiantuntijuuden ja johtamisosaamisen kehittymisen tukemisesta sekä työhyvinvoinnin lisäämisestä informaalia ja formaalia oppimista integroivan verme-työskentelyn avulla.

Tutkimusaineisto kerätään korkeakouluorganisaatiossa, jossa työskentelee 80 esihenkilöä niin opetus-, tutkimus- kuin hallinnollisissakin yksiköissä. Vuosina 2020-2021 järjestetään eri esihenkilöryhmille pitkä- ja lyhytkestoisia pilottiryhmiä, joissa verme-mallia kehitetään ja testataan. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa kerätään kysely- ja haastatteluaineistoja.

Esihenkilötyö koetaan usein luonteeltaan yksinäiseksi, ja siihen liittyy useita kuormitustekijöitä. Esihenkilöiden tuen merkitys tunnistetaan alaisten työhyvinvoinnin tukemisessa, mutta yhtä lailla merkityksellisenä tulisi nähdä esihenkilöiden oman osaamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Verme-työskentely tarjoaa mahdollisuuden kehittää esihenkilöiden johtamisosaamista ja lisätä esihenkilötyön kollegiaalisuutta vertaisuuten perustuvan mentoroinnin keinoin. Tutkimuksen tuloksena syntyy esihenkilöiden vertaisryhmämentorointiin malli, joka soveltuu hyödynnettäväksi erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Leena Nikander

Tiedote

Esihenkilöt ovat voimaantuneet vertaisryhmämentoroinnissa

21.6.2022

Tiivistelmä

Esihenkilötyö koetaan usein luonteeltaan yksinäiseksi, ja siihen liittyy useita kuormitustekijöitä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli saada tietoa kohdekorkeakoulun operatiivisen tason esihenkilöiden työn kuormitustekijöistä, työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja johtamisosaamistarpeesta sekä selvittää, miten vertaisryhmämentorointimenetelmällä voidaan tukea esihenkilöitä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vertaisryhmämentorointi kehittää esihenkilöiden johtamisosaamista, rakentaa ja vahvistaa johtajaidentiteettiä ja edistää työhyvinvointia. Menetelmästä saaduista kokemuksista koottiin käsikirja esihenkilöiden vertaisryhmämentorointiin.

Lähtökohdat

Johtaminen on monimutkainen kokonaisuus, joka sisältää organisaation kulttuuriin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä näkökulmia. Työelämän ja työn tekemisen muutos edellyttää uudenlaista johtajuuskulttuuria ja esihenkilöiden monipuolista johtamisosaamista, ja samanaikaisesti se haastaa esihenkilöiden työhyvinvointia. Vertaisryhmämentorointi tarjoaa työssä oppimisen keinoin uudenlaisen tavan tukea ja valmentaa esihenkilöitä tehtävässään.

Aineisto

Kohdekorkeakoulun kaikille esihenkilöille tehtiin syksyllä 2020 kysely (n=83), jossa selvitettiin esihenkilöiden johtamisosaamistarpeita ja työn kuormitustekijöitä. Vertaisryhmämentorointiin osallistuneille esihenkilöille tehtiin teemahaastattelut (n=17) joulukuussa 2020 ja 2021 johtamisosaamisen kehittymisestä, työhyvinvoinnin edistymisestä ja menetelmän edellytyksistä tukea esihenkilöitä.

Menetelmät

Tutkimus oli monimenetelmällinen ja siinä hyödynnettiin määrällistä kyselyaineistoa ja laadullista teemahaastatteluaineistoa. Kysely tehtiin Webropol-kyselynä viisiportaisen Likert-asteikon mukaan, ja tulosten esittämisessä käytettiin kuvailevia tilastollisia menetelmiä. Laadullisen aineiston analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavaa analyysia ja tutkijatriangulaatiota.

Tulokset ja johtopäätökset

Vertaisryhmämentorointikokemukset olivat myönteisiä ja esihenkilöt kokivat voimaantuneensa tapaamisissa. Dialogiset ja luottamukselliset keskustelut tukivat esihenkilöitä johtamisosaamisen kehittymisessä, johtajaidentiteetin vahvistumisessa ja erityisesti työhyvinvoinnissa. Tietoisuus organisaation johtamisen tavoista edistää yhtenäisemmän johtajuuskulttuurin kehittämistä. Tutkimustulosten pohjalta kehitettiin vertaisryhmämentoroinnin malli, joka julkistettiin käsikirjana.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksessa korkeakouluympäristöön kehitetty esihenkilöille suunnattu vertaisryhmämentoroinnin käsikirja on ainutlaatuinen. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta käsikirja tarjoaa käytännöllisen työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen menetelmän sovellettavaksi erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa niiden lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Vertaisryhmämentoroinnin hyödyt kohdistuvat esihenkilöiden lisäksi myös työyhteisöön.

Aineisto

Leena Nikander, Mervi Friman ja Juulia Lahdenperä. Hämeen ammattikorkeakoulu. Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla. Loppuraportti.
ISBN 978-951-784-837-4 Avaa

Susanna Bergendahl, Hämeen ammattikorkeakoulu. Esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin käsikirja Avaa

Mervi Friman ja Leena Nikander. Vertaisryhmämentorointi ammattikorkeakoulun esihenkilötyön tukena. Artikkeli. Evolving Pedagogy
https://verkkolehdet.jamk.fi/ev-peda/2022/11/11/vertaisryhmamentorointi-ammattikorkeakoulun-esihenkilotyon-tukena/