Esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen ikäjohtamisessa vertaisryhmävalmennuksen keinoin – Kuka hyötyi eniten?

21st EAWOP Congress. European Association of Work and Organizational Psychology, 24.-27.05.2023 Katowice, Puola.

Hanketiedot

Hankenumero
230004

Hakija
Mervi Ruokolainen

Toteuttaja
Mervi Ruokolainen

Lisätietoja
Mervi Ruokolainen
mervi.ruokolainen@ttl.fi

Toteutusaika
24.5.2023 - 27.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 666 euroa

Tulokset valmistuneet
20.6.2023

Tiivistelmä

Esityksessä kuvataan tutkimushankkeessa esihenkilöille kehitetty ryhmävalmennus, jonka tavoitteena on vahvistaa esihenkilöiden osaamista ikäjohtamisessa sekä myönteisempää asennoitumista vanhempia työntekijöitä kohtaan. Esityksessä keskitytään valmennuksen päävaikutuksiin, niiden syntymekanismeihin sekä tarkastellaan valmennuksen hyötyjen kohdentumista eri esihenkilöryhmille. Tutkimus tuottaa uutta vaikutustietoa ja osaamista vanhempien työntekijöiden johtamiseen ja työurien tukemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Ruokolainen

Tiedote

Esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen ikäjohtamisessa vertaisryhmävalmennuksen keinoin

20.6.2023

Tiivistelmä

Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä -tutkimuksemme tuotti vaikuttavaksi osoitetun ja suomalaisten työpaikkojen käyttöön soveltuvan vertaisryhmävalmennuksen esihenkilöiden osaamisen vahvistamiseksi ikäjohtamisessa. Konferenssiesitykseni sisälsi kuvauksen valmennuksesta ja päävaikutustuloksista. Satunnaistetun kenttäkokeen (RCT) tulokset osoittivat valmennuksen vahvistavan esihenkilöiden osaamista ikäjohtamisessa sekä vaikuttavan myönteisesti esihenkilöiden johtamismotivaatioon sekä asenteisiin vahvempia työntekijöitä kohtaan. Valmennuksesta hyötyivät erityisesti ne esihenkilöt, joiden työpaikoilla ikäjohtamiskäytännöt eivät huomioineet eri-ikäisten työntekijöiden tilanteita ja tarpeita.

Tausta

Kiihtyvä väestörakenteen muutos ja työvoimapula ovat nostaneet ikäjohtamisen jälleen keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi. Lisäksi vanhemmat työntekijät kohtaavat työpaikoilla edelleen ikään liittyvää syrjintää. Työpaikoilta puuttuu tutkimukseen perustuvaa tietoa ja vaikuttavia menetelmiä vahvistaa esihenkilöiden osaamista ikäjohtamisessa. Tavoitteenani oli perehtyä eurooppalaiseen tutkimukseen työpaikkatason toimenpiteistä työurien edistämiseksi ja ikäsyrjinnän vähentämiseksi.

Aineisto

Tutkimuksessamme selvitimme, voidaanko vertaisryhmävalmennuksella vahvistaa esihenkilöiden osaamista ikäjohtamisessa, muuttaa heidän ikäasenteitaan sekä vaikuttaa myönteisesti heidän työmotivaatioonsa ja -hyvinvointiinsa. Tutkimus perustui 10 työpaikalla vuosina 2021–2023 tehtyyn satunnaistettuun kenttäkokeeseen. Tutkimusaineiston muodosti esihenkilöt, jotka vastasivat kaikkiaan kolmeen kyselyyn. Lähtötilannekyselyn jälkeen satunnaistimme esihenkilöt koe- ja verrokkiryhmiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset osoittivat, että koeryhmän arviot pystyvyydestään kohdata ja tukea vanhempia työntekijöitä paranivat, kun taas verrokkiryhmän arviot eivät muuttuneet. Valmennus myös muutti koeryhmän asenteita vanhempia työntekijöitä kohtaan myönteisemmiksi. Kuuden kuukauden seurannassa koeryhmä raportoi vahvempaa johtamismotivaatiota sekä vähäisempää huolestuneisuutta esihenkilötyöhön liittyen. Vertaisryhmävalmennus osoittautui tehokkaaksi keinoksi vaikuttaa esihenkilöiden osaamiseen ikäjohtamisessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutustuin konferenssissa uuteen ikäjohtamisen käytäntöjä työpaikoilla arvioivaan mittariin, joka on validoitu yli kymmenessä maassa ja jota voitaisiin hyödyntää myös suomalaisilla työpaikoilla. Lisäksi tutustuin kestävä työura -tutkimukseen ja sain siitä uusia näkökulmia tutkimushankkeeni tieteelliseen raportointiin.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa