Esimiehenä kaupan alalla (ESIKA)

Hanketiedot

Hankenumero
112247

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Irja Kandolin
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
1.1.2013 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
12.2.2013
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
295 767 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Kaupan alan työ on muuttunut merkittävästi mm. työyhteisön monimuotoisuuden lisäntymisen ja tietotekniikan kehittymisen seurauksena. Henkilöstölle muutokset näkyvät uusina osaamisvaatimuksina ja uudenlaisina työn organisoinnin tapoina. Esimiesten tehtävänä on huomioida muutosten vaikutus niin työhön, työyhteisöön kuin yksittäiseen työntekijään. Tutkimushankkeen tavoiteena on kartoittaa vähittäiskaupan muutoksia ja esimiestyötä kahdesta näkökulmasta. Ensiksi tutkimme esimiesten ja henkilöstön työssään kohtaamia muutoksia erikokoisissa ja -tyyppisissä myymälöissä. Toiseksi selvitämme muutosten mukanaan tuomat haasteet ja voimavarat esimiestyön ja henkilöstön näkökulmista sekä esimiestyön yhteydet henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen. Tutkimusaineisto koostuu pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa eri kokoisissa kohdeorganisaatioissa kerättävästä kysely- ja haastatteluaineistosta sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kaupan alan jäsenistölle tehtävästä kyselystä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa toimivista esimieskäytännöistä ja muutosten hallinnasta vähittäiskaupassa. Hankkeessa kirjoitettavaa opaskirjaa ja tietolehtisiä voidaan hyödyntää myymälöissä, kaupan alan esimiesten koulutusmateriaalina ja tiedotusmateriaalina. Opaskirja ja tietolehtiset ovat käytössä loppuvuodesta 2014.
Yhteistyökumppaneina ovat Suomen kaupan liitto ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

Hankkeen vastuuhenkilö

Irja Kandolin

Tiedote

Kaupassa on kiva tehdä työtä

31.12.2014

Kaupan töissä viihdytään paremmin kuin ennen. Työntekijät
kokivat useammin työn imua eli itsensä vahvaksi ja tehokkaaksi
työssään ja olivat myös innostuneempia työssään kuin viisi vuotta
aiemmin, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimus Esimiehenä kaupan
alalla (ESIKA).

Kaupan ala työllistää paljon varsinkin nuoria. Tällä hetkellä
viidesosa kaupan alan työntekijöistä on alle 25-vuotiaita. Kaupan
alan esimiestyötä on tutkittu vuonna vuosina 2013-2014 ja viisi
vuotta aikaisemmin. Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että kaupan
töissä viihdytään entistä paremmin ja esimiestyökin on parantunut.

Työterveyslaitokset tutkijat
Irja Kandolin,
Sara Lindström ja
Krista Pahkin ovat tutkineet ESIKA-hanketta.
Tutkimus tehtiin seitsemässä eri kaupassa lähinnä
pääkaupunkiseudulla sekä kyselynä että esimiesten haastatteluina.
Yhteistyö Palvelualan ammattiliitto PAMin ja Kaupan Liiton kanssa
oli tiivistä. Työsuojelurahasto on rahoittanut tutkimusta.

Parempia kokouksia

Puolet kaupan alan työntekijöistä arvioi, että yhteisten
kokousten järjestämistä tulisi vielä kehittää. Esimiehistä myös
puolet arvioi, ettei saanut riittävästi palautetta omalta
esimieheltään. Osallistava esimiestyö tukee työpaikkaan
sitoutumista ja täten tuloksellisuutta.

Esimiesten on tärkeä tunnistaa kehittymistarpeet sekä
keskustella työyhteisössä ja sopia yhteisistä pelisäännöistä.

Kokemusten mukaan kolme keskeisintä ja haastavinta työssä
jaksamiseen vaikuttavaa tekijää olivat huomion kiinnittäminen ja
pohdinta oman työnsä mielekkyydestä, omasta jaksamisesta ja omasta
osaamisesta.

Voimavaroiksi koettiin hyvät vaikutusmahdollisuudet omaan työhön
ja esimieheltä saatu tuki. Esimiestyön vaatimuksia puolestaan
olivat kiire, ristiriitaiset odotukset ja tarve joustaa
työajoissa.

Esimiesten hyvinvointi oli usein hyvällä tasolla, työn imua
koettiin viikoittain, työhön leipääntyminen oli vähäistä ja
organisaatioon sitoutuminen oli korkea.

Esimiehet reilujaTyöntekijät kokivat, että esimiehet toimivat reilummin kuin viisi
vuotta siten. Myöskään työaikajoustot eivät lisääntyneet, vajaa
viidennes joutui joustamaan viikoittain. Esimieheltä toivottiin
enemmän palautetta suoriutumisesta, sillä neljännes koki saavansa
palautetta melko tai täysin riittämättömästi.

Laajentuneet aukioloajat koettiin henkisesti kuormittaviksi
myymälöissä, jotka olivat auki klo 7-23 tai ympäri vuorokauden,
kuin myymälöissä, joissa oli rajoitetummat aukioloajat. Myöhemmin
auki olevissa myymälöissä työntekijöitä kohdeltiin useammin
epäasiallisesti kuin muissa myymälöissä.

Esimiehen tehtävä on varmentaa työn mielekkyydens arvostamalla
työntekijöiden työskentelyä kysymällä heidän mielipidettään ja
kehittämisideoita. Näin työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa
omaan työhönsä, mikä oli yhteydessä hyvinvointiin ja sitä kautta
työn tuloksellisuuteen. Osaamisen kehittäminen työkiireiden
keskellä oli tärkeää.

Runsas enemmistö työntekijöistä koki hallitsevansa työnsä ja luotti
osaamiseen yllättävissä ja vaikeissa tilanteissa. Silti harvemmin
kuitenkin nähtiin, että työyksikön jäsenet oli perehdytetty
työtehtäviin.

Tutkimushankkeesta on valmistunut opaskirja, jota voi ostaa
Työterveyslaitoksen verkkokaupasta.

 

 

 

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Opas Lindström Sara, Kandolin Irja, Pahkin Krista. 2014. Esimiehenä kaupan alalla. Työterveyslaitos. ISBN 978-952-261-499-5 (kirja) ISBN 978-952-261-500-8 (pdf) www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/esimiehena_kaupan_alalla.aspx Avaa

Painetun oppaan tilaukset http://verkkokauppa.ttl.fi

EsiKa pähkinänkuoressa Avaa

Väkivalta ja uhkatilanteet myymälätyössä -tuloskortti Avaa

Esimiestyön vaatimukset ja voimavarat -tuloskortti Avaa

Avaa

Avaa

Toimivat työaikajoustot kaupassa Avaa

Menestynyt myymälä ja osallistava esimiestyö Avaa

Kaupan ala – monikulttuurinen työpaikka Avaa

Taulukkoraportit Työn muutokset kaupan alalla 2008-2013 ja Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla 2013. Taulukkoraportit ovat saatavilla hankkeen www-sivuilla: www.ttl.fi/esika. http://www.ttl.fi/esika